Per Unckel; Nu fortsätter debatten


1995


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Per Unekels slutkommentar:
Nu FORTSÄTTER DEBATTEN
PER UNCKEL
R
edaktionen for Svensk
Tidskrift har givit mig
möjligheten att kommentera inläggen från Hans
Zetterberg, Ulf Kristersson och Sven
Lindgren. På så sätt kan ett tankeutbyte
ske inom ramen for en och sanmu utgåva
av tidskriften.
I alla fyra inläggen finns en gemensam
ton. Den handlar om det som skall sättas
i den uttorkade socialstatens ställe.
Tydligast sägs det av Zetterberg och
Kristersson: Moderatema har ännu inte
formått ge sin bild av hur ett annat samhälle måste växa fram när politiken dras
tillbaka. Så är det.
Klä skott
Lindgren diskuterar vad som fororsakade
mindre goda moderata valresultat i somliga kommuner. Bortsett från att kommunerna fick klä skott for ofrånkomliga
besparingar ligger också i dessa inlägg
frågan om Sverige efter den politiserade
socialdemokratiska modellens fall som en
underliggande utmaning.
I min inledande artikel underströk jag
att moderaterna ofta ger intryck av att
sluta engagera sig när beslut om att
minska eller avveckla det direkt politiska
ansvaret är fattat. Jag tror att både
Zetterberg och Kristersson har rätt när de
beskriver detta som en avgörande brist,
speciellt i en tid när engagemanget
utanfor politiken blir allt viktigare.
Företagsamheten först
Den moderata analysgruppen pekar i sin
rapport på den viktiga moderata uppgiften att forma en syn for att motverka
det klass- eller kastsamhälle som är på väg
att skapas, inte minst i våra större städer.
Vi pekar på de båda begreppsparen fordelning/ fåretagande och forändring/ forankring som viktiga utgångspunkter for
diskussionerna.
När det nya klassamhället skall brytas
upp är det fciretagsamheten i meningen
att foreta sig som måste sättas fore fordelningen. Förändringen och forankringen
måste balanseras mot varandra så att stagnation, inåtvändhet – eller i värsta fall
SVENSK T!DSKRIFT 33
konflikt och upplösning – motverkas.
Den uppgiften klarar inte politiken
ensam, inte heller bara politiken och
marknaden. Som Hans Zetterberg
understryker är samhället en pall på tre
ben; staten, marknaden och det civila
samhället. Det ”medborgerliga samtal”
som Ulf Kristersson efterlyser behöver
stöd av alla tre ben.
Inget underkännande
I dessa iakttagelser ligger säkert, som alla
inläggen antyder, också en viktig del av
svaret på frågan hur den moderata kommunalpolitiken bör utvecklas.
Moderaterna har ingen anledning att se
förra årets valresultat som något underkännande av viktiga principer för kommunal förändring. Däremot behöver partiet bli bättre i fråga om hur förändringen
genomförs och det sätt på vilket det civila
samhället stimuleras att ta ett vidgat
ansvar. En låghalt pall är obekväm att
sitta på.
De synpunkter i övrigt om varför det
gick som det gick i valet, som inläggen
innehåller, skall jag inte kommentera
ytterligare. Somt håller jag med om,
medan annat förefaller mig mer tveksamt. Hur det faktiskt var far den fortsatta
debatten söka ge svar på.
34
SvENSK TmsKRIFT