Nya signaler i bostadspolitiken


1954


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

NYA SlGNALER
I BOSTADSPOLITIKEN
DEN bostadsmotion som högerpartiet nyligen avlämnat är så tillvida ett tämligen ovanligt aktstycke i riksdagstrycket att den är
försedd med bilagor innehållande ritningar och kostnadsbeskrivning till ett halvt hus.
Vad är nu meningenT fråga våra motståndare. Tror högerpartiet inte längre på det privata initiativets möjligheter att rita och
konstruera lämpliga bostäder utan vill överlämna den saken åt
partikansliett Skall i fortsättningen byggas högerhus, sossehus,
bondeförbundshus och folkpartistiska kombinationslägenheter’
Vad som ligger bakom högerpartiets förslag är i stora drag följande resonemang.
Hundratusentals människor i vårt land lida direkt eller indirekt av bostadsbristen. Det är bl. a. ungdomar som vilja gifta
sig och sätta bo och familjeförsörjare som tvingas leva skilda
från de sina, därför att de fått arbete på ett håll och ha bostaden
på ett annat, och det är växande familjer som inte längre få rum
i sina små lägenheter.
Eftersom bostadsbristen har blivit ett av våra allvarligaste sociala problem är det hög tid att radikala åtgärder sättas in för
att få detta onda ur världen.
Vad som hittills gjorts genom hyres- och bostadspolitiken har,
ehuru välmenande, icke bidragit till problemets lösning. Bostadsbristen är lika stor- ja större än för några år sedan och väntetiden i bostadsköerna blir allt längre. situationen är så mycket
allvarsammare som efterfrågan på lägenheter kommer att stiga
ytterligare när i början av 60-talet de stora barnkullarna från
åren omkring 1940 hunnit till giftasvuxen ålder. Till belysning av
vad detta innebär kan nämnas att årskontingenten värnpliktiga
åren 1963-1966 väntas bli 54 000 medan motsvarande siffra för 1953
är 27000.
Ett fortsatt allmänt ekonomiskt framåtskridande torde komma
103
Nya signaler i bostadspolitiken
att medföra att särskilt familjernas efterfrågan på rymliga och
sunda bostäder fortsätter att öka, och detta är också ur samhällelig
synpunkt önskvärt. Men för att inte denna ökade efterfrågan skall
leda till bestående rubbningar i balansen på bostadsmarknaden
måste människorna ha ett fritt konsumtionsval, ha möjligheter
att själva väga sina utgifter för bostadsändamål mot utgifter för
andra nyttigheter och själva bedöma vad de vilja skaffa sig och
vad de vilja avstå ifrån. För att detta fria konsumtionsval skall
kunna göras måste den enskilde kunna klart fastställa vad den
verkliga och sammanlagda bostadskostnaden är. Han måste befrias
från den fasta hyresavgift som nu kommer på skattsedeln och
som utgår vare sig han har bostad eller inte och vars storlek är
oberoende av bostadens storlek och kvalitet.
Enklast kan detta uttryckas så att familjer med normala inkomster och normal försörjningsbörda själva direkt skola svara
för sina bostadskostnader. De svagast ställda, familjer med små
inkomster och många barn, folkpensionärer och liknande kategorier behöva också få en bra bostad och böra hjälpas till detta på
ett effektivt sätt.
Eftersom bostadsbristen framför allt är koncentrerad till storstäderna är det angeläget att söka minska tillströmningen till dem.
En metod som här kan brukas är att öka egnahemsbyggandet på
landet och i smärre orter.
För att en balans skall kunna uppnås vid en ständigt stigande
efterfrågan måste tillgången hållas så hög som möjligt. Tillgångssidan domineras helt av äldre hus medan den nya årgången endast
brukar utgöra ett par procent av hela bostadsbeståndet. För att
den totala tillgången skall kunna hållas hög är det nödvändigt
att de äldre husen bli underhållna och skötta så att de inte förslummas och åldras i förtid. Att försöka hålla tillgången uppe
genom nyproduktion samtidigt som de äldre husen vittra ner –
som i Frankrike – är lika omöjligt som att försöka fylla ett badkar med öppen avloppsventiL
De äldre fastigheterna böra också utnyttjas bättre. Det måste
göras lönande och möjligt att dela upp större lägenheter och att
inreda de onödigt stora vindarna.
Vad som emellertid framför allt måste ske är en omfattande
nyproduktion av lägenheter. Motionärerna räkna med att en nyproduktion om 60 000 lägenheter om året under de närmaste åren
är erforderlig. Skulle målet endast sättas vid 50 000 lägenheter,
som statsverkspropositionen antyder innebär detta endast att bo- 104
Nya signaler i bostadspolitiken
stadsbristen tills vidare konserveras. Att bygga 60 000 lägenheter
är i och för sig ingen omöjlig uppgift. Det har skett förut både
år 1939 och under de två närmaste åren efter kriget. Finns det
finansiellt utrymme för en så stor bostadsproduktion~
I nationalbudgeten räknar man med investeringar i bostäder
om ca 2 600 milj. under år 1954 dvs. ca 20 °/o av bruttoinvesteringarna. År 1946 utgjorde bostädernas andel 28,5 °/o. En så ringa
andel som 20 Ofo har inte förekommit något år efter kriget.
Om man vill undvika inflation kan man inte investera mera
än sparandet. Det är inom sparandets ram inte möjligt att anslå
alltför stor andel av investeringarna till bostadsbyggande, utan
att andra ytterligt viktiga ändamål bli eftersatta. En annan sak
är att spararrdet inte utgör en fix summa utan att det kan öka
vid friare ekonomi och mera rimlig beskattning. Därmed skulle
också utrymmet för alla slags investeringar och enkannerligen
också i bostäder vidgas.
För att stimulera till ett nysparande som skulle komma just
bostadsbyggandet till del föreslå motionärerna att de som under
åren 1954-1959 sätta in pengar på »bostadskonto» i bank skola
få uppskov med taxeringen för den insatta summan. I den mån
pengarna användas för att förvärva ett eget hem eller insatslägenhet skulle skattebefrielsen bli definitiv. I övriga fall skulle medlen
tas upp till beskattning när de tas ut, dock senast år 1965. På
detta sätt skulle ensamstående få spara upptill 4 000 kronor och
äkta makar upptill 8 000 kronor. Motionärerna hoppas att särskilt
ungdomar som tänka sätta bo skola utnyttja denna sparform.
Till de 2 600 milj. nationalbudgeten räknar med som tillgängliga för bostadsbyggande skulle då kunna läggas ett belopp i
nysparande – om vars storlek dock inga bestämda uttalanden
kunna göras. Problemet blir då att med denna tillgång bygga inte
50 000 utan 60 000 lägenheter dvs. att driva ner produktionskostnaden per lägenhet.
Motionärerna tänka sig att detta skall vara möjligt genom en
genomgripande rationalisering av byggnadsindustrin. Denna process är påbörjad men har att kämpa mot många hinder, bl. a. i
form av en labyrint av olika föreskrifter och reglementen. Utan
att pruta på utrymmesstandarden skulle det vara möjligt för konstruktörerna att sänka årskostnaden per m2 lägenhetsyta med 5-7
kronor om de bara gåves större frihet vid valet av bredd och höjd
på husen, förläggning av trappor, ordnande av belysningsförhållanden etc. Någon egentlig standardsänkning tänka sig inte motio- 105
Nya signaler i bostadspolitiken
närerna, framförallt inte när det gäller utrymmet. Däremot anse
de att de blivande hyresgästerna själva böra få välja vad de vilja
betala för och vad de vilja avstå ifrån. För den skull böra de tekniska utrustningsdetaljer som normalt höra tilllägenheten icke få
bli allt för många och kostnadskrävande. Högerpartiet har gett i
uppdrag åt AB Svensk bostadsforskning – konstruktörerna av
de s. k. elementhusen – att studera de norska Selvaaghusen för
att undersöka om de vore möjliga att utnyttja för svenska förhållanden.
Den ritning som följer motionen är just ett sådant hus, så att
säga översatt till svenska, med svensk köksstandard och värmeledning. Ett sådant hus kostar fullt färdigt och utan några subventioner 36 000, varav 5 000 är räknade för tomten. Huset innehåller stort vardagsrum och kök på nedre botten och tre sovrum
och badrum en trappa upp. Hela lägenhetsytan är 78 m2•
De svenska konstruktörerna anse sig emellertid inte vara
framme vid sitt mål med detta hus utan hålla nu på att med
det som utgångspunkt göra upp nya ritningar till trevliga och
billiga en- och tvåfamiljshus. Blivande förslags värde kommer
högerpartiet att utröna genom provbygge under innevarande vårriksdag.
Meningen med detta är inte att åstadkomma en »patentlåda»
som skall vara den enda saliggörande. Meningen är bara att ge
ett exempel på att det är möjligt att utan att pressa varken utrymme eller standard få fram hus som vanliga människor ha
råd att bo i även om de få betala kostnaderna själva.
I städernas centrala delar vilja motionärerna ha höga hus.
Undersökningar från Malmö visa att en lägenhet om 2 rum och
kök i ett trevåningshus kostar ca 26 000 kronor att bygga, medan
kostnaden för samma lägenhet i ett höghus om minst 10 våningar,
uppfört med moderna maskinella hjälpmedel, uppgår till 22 700.
Bara genom den högre hushöjden kan byggnadskostnaden alltså
pressas ned dryga 12 Ofo. Höghuset är därjämte billigare att uppvärma.
Finnas de reella resurserna för att under de närmaste åren bygga
60 000 lägenheter per år’ Ja, säga motionärerna. Vi ha ingen brist
på material. Både betong, järn och tegel gå att skaffa i tillräckliga mängder.
Den trånga sektorn är den begränsade tillgången på skolad
arbetskraft. Botemedlet måste här vara ytterligare teknisk utrustning för att spara handarbete, intensifierad yrkesutbildning, om- 106
– Nya signaler i bostadspolitiken
skolning av friställd arbetskraft från andra yrken och import
av utländsk arbetskraft.
Motionärerna räkna med att ett energiskt fullföljande av det i
motionen skisserade programmet skall resultera i en produktion
av 60 000 lägenheter pr år under de närmaste åren. De räkna vidare
med att denna produktion skall kunna ske till så reducerade kostnader att de generella produktionssubventionerna skola kunna
minskas. Sålunda föreslås att de provisoriska tilläggslånen fr. o. m.
den 1/11955 skola sänkas till en krona per m2 lägenhetsyta. Liksom
föregående år föreslå motionärerna vidare att lånegaranti och tertiärlåneränta skola avse 3 1/2 °/o i stället för som för närvarande
3Ofo och att de ortsdifferentierade tilläggslånen skola slopas.
För budgetåret 1954-1955 skulle ett bifall till högerns förslag i
fjol medfört en besparing av ca 180 milj. kronor. Denna besparing
vill partiet använda för en allmän skattesänkning.
Rättelser till häfte 1:
Sid. 5 rad 13 nedifrån står Il l i n o i s, bör vara W i s c o n s i n.
Sid. 7 rad 17 uppifrån står m a r s, bör vara j a n u a r i.
107