Nu förnyar vi oss


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK TIDSKRIFTS REDAKTION:
Nu förnyar vz ossf
vensk Tidskrift är en medier intresserar sig sedan länge som syftar till tankeutbyte och
institution med stolta
traditioner. Mycket
visdom och mycken
klokskap har här
torgförts under tidskriftens snart 85-
åriga historia och kloka åsikter rostar
inte, som den dåvarande redaktionen
påpekade för några år sedan. Det
märker vi, den nya redaktionen, när
vi tittar tillbaka. Tidskriftens existens
kan dock aldrig motiveras med sin
historia. Bara om det som sägs idag
har ett värde har tidskriften sitt
berättigande.
Politikens spel
Många av de politiska partierna står
numera utan inre ideologisk
kompass. För allt fler politiker tycks
proklamationer och slagord för att
vinna kortsiktig popularitet vara
viktigare än ideer. O ch många
2
mer för politikens spel än för dess
innehåll.
I det perspektivet blir det allt
viktigare att skapa utrymme för
politisk fördjupning och seriös
diskussion om samhällets framtid.
Inte minst inom och nära partierna.
Nu behöver politiken mindre av
retorik och dogmer och mer av
tvivel och ifrågasättande. De givna
sanningarnas epok är över. Nu är
öppenhetens, nyfikenhetens och
sökandets tid.
Det är mot den bakgrunden vi vill
ideutveckling (varav själva tidskriften
självfallet är en).
Fristående från partipolitiken
Svensk Tidskrift verkar i klassiskt
liberal och frihetligt konservativ
anda. Den kommer även i framtiden
att vara organisatoriskt fristående från
partipolitiken. Men vi vill samtidigt
deklarera att våra värderingar ligger
nära de värderingar och principer
som utgör idebasen för moderaterna.
Vårt mål är att Svensk Tidskrift ska
forma ett nätverk av moderna och
försöka vidga och tydliggöra Svensk tänkande individer inom politik,
Tidskrifts roll. Vi vill se Svensk
Tidskrift som ett forum för samtal
och debatt kring långsiktiga och i
bred bemärkelse politiska
frågeställningar. Svensk Tidskrift
skulle dänned också bli en naturlig
plattfonn för olika slag av aktiviteter
SVENSK TIDSKRIFT
näringsliv, kultur och universitet,
som är intresserade både av
meningsbyggandet och det långsiktiga samhällsbygget med mindre
av stat och mera av individ. Kan vi nå
en bit på vägen mot det målet fyller
Svensk Tidskrift en viktig funktion.