Nils-Eric Sandberg; Mot religion-för tolerans


2001


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

c
o
C’l
(].)
0:::
Mot religion
för tolerans
l av Nils-Eric Sandberg
De som styrde flygplanen mot World Trade Center den 11 september var galningar;
de flög i döden för att ta livet av andra. Och de var troende muslimer. Har då
religionen något med deras vansinnesdåd att göra?
N
EJ, SVARAR NÄSTAN ALLA i debatten. George Bush, Tony Blair etc, etc, säger alla att
terrorismen inte har något samband med
islam; USA:s försvar är inte riktat mot
islam utan mot terroristerna.
Och det måste de säga. En skymt av antydan från
Bush att USA försvarar sig mot islam skulle knäcka hans
diplomatiska korthus. Och en världsomfattande repris
på trettioåriga kriget vore en mardröm för alla – utom
för de religiösa galningar som arbetat för just ett sådant
religionskrig.
Men vi som lever långt från beslutsfattarna kan ställa
den fråga de försöker undvika: Finns det någon koppling mellan religion och terrorism?
Även de allra flesta som inte är politiker svarar
bestämt nej. statsvetaren Inga Brandell, nu verksam vid
Svenska Institutet i Alexandria, försäkrar i SvD 6/11 att
terrorismens rötter inte kan sökas i islam; det är bara
fråga om galna sekter – som finns också i den så kallade
kristna världen.
Docenten i religionshistoria Christer Hedin bedyrar
också (SvD 22/11) att islam är en fridsam religion. Han
skriver att islams texter ger inget stöd för den kristna bilden av Allah som den som utövar omutlig vedergällning.
Utan islam är en toleransens och kärlekens religion.
Detta tema har turnerats av många, efter den 11 september – fast inte så mycket före den 11 september.
Detta tema kan diskuteras.
!SLAM TOLERANT?
Idehistorikern Johan Norberg skrev nyligen en essä som
var kunskapsrik och intressant men trots detta publicerades i DN: s kultursektion. Han beskrev där islam som
en toleransens religion. Han påminner om de två stora
inom islam, Avicenna och Averroes, som gick tillbaka
till antiken.
Jag är själv inte helt ointresserad av idehistoria. Och
jag har ett par invändningar.
Visst, Avicenna (1000-talet) och Averroes (llOO-talet)
var toleranta filosofer som försökte intolka aristotelismens och nyplatonismens tankar i islam. Det fanns ett
par till, al-Kindi och al-Farabi. Men de här fyra representerar ingen bred tendens, utan bara sig själva. De var främmande fåglar inom islam. Deras skrifter mötte en massiv
och utbredd kritik.Och efter dem försvinner den filosofiska attityden inom islam och ersätts av ortodox exegetik.
Arabisk kultur och tolerans lyser klart, om än tillfälligt, mot bakgrund av branden från de kristna korstå-
gen, 1200- och 1300-talen.
Sedan kommer den kristna inkvisitionen, 1400- och
1500-talen.
Det var inte trevligt. Så kristendomen är inte- rättare: var inte – någon söndagsskolereligion.
Men de senaste seklerna har kristendomen mildrats
betydligt som inspiration för militära engagemang.
Detsamma kan man inte generellt säga om islam. Ett
exempel. I Sudan startade militanta muslimer på 1880-
talet en puritansk väckelserörelse som med eld och svärd
försökte rena regionen och återinföra en fundamentalistisk islam – förbud mot alkohol, slöja för kvinnorna,
piskstraff. Rörelsens ledare kallades mahdi, ”Guds son”.
Han revolterade också mot det egyptiska inflytandet och
mot de otrogna, dvs europeerna. Enligt en uppgift i ”Vår
tids historia” (förlaget Norden, Malmö, 1936) minskade
befolkningen i Sudan under tio år av mahdins renande
aktioner från åtta till två miljoner.
Att koppla terrorism till islam är en grov förenkling.
Islam rymmer skilda varianter, och olika uttolkningar
av Koranen, liksom kristendomen uppvisar en rad olika
verswner.
Både islam och kristendom är missionerande religioner (till skillnad från den gemensamma moderreligionen, judendomen). I missionsbudskapet ligger intoleransen: vi som vill omvända er representerar den sanna
religionen; alltså underkänner vi er religion- ni är otrogna, eller kättare; Gud står på vår sida, inte på er.
E!J lSvensk Tidskrift l2oo1, nr 61
Båda religionerna har också en apokalyptisk dimension: de handlar om jordens undergång, Guds återkomst,
och om den yttersta domen.
TRE KRISTNA FÖRBANNELSER
Först kristendomen. Tre konkreta förbannelser ingår i
änglarnas sju vredesskålar i Johannes Uppenbarelsebok
Enligt två bibelord, 20:15 och 21:8, ska de som inte finns
inskrivna i livets bok, respektive de som är otrogna etc,
vid yttersta domen kastas i den brinnande sjön.
Låt oss ta en jämförande titt i Koranen. På 347 ställen meddelar Muhammed att de som inte följer hans
lagar, eller är otrogna, ska drabbas av ett plågsamt straff,
mer konkret: stekas i helvetets eld.
Det är alltid lätt att rycka ut ett citat ur sammanhanget. De som försvarar bibeln alternativt koranen
använder ofta detta argument mot kritikerna.
Men vad gäller Koranen är citat om ”plågsamt straff”
eller ”stekas i helvetets eld” för de otrogna inte ryckta ur
något sammanhang som handlar om något rumat. Utan tanken att de otrogna ska straffas med helvetet, just för att de inte
tror på Mohammed, är en grundtanke i Koranen. Den går
genom nästan alla av Koranens 114 suror, dvs kapitel.
Visst kan Koranen, liksom bibeln, tolkas på många
skilda sätt. Visst rymmer islam liksom kristendomen
Låt världen öppna sig!
många varianter. Men analysen av terrorismens ideologi
och psykologi kan inte bortse från religionen. Koranen är
en krigsförklaring mot de otrogna, alltså de som inte är
muslimer. Och i Koranen finns en legitimering av terrorismen mot de otrogna. Allah förklarar ju gång på gång att
de ska straffas med helvetet- just för att de är otrogna.
Kristendomen har mycket på sitt samvete, i det förgångna – korståg, inkvisition. Men Missionsförbundet
har inte förklarat heligt krig mot de otrogna. Inte ens
Livets ord.
Vi måste ha en ram av intellektuell frihet bred nog att
kunna ta en kritisk diskussion av islams roll. Religionerna ingår i mänsklighetens förbannelser. Visst, de har
kodifierat och legitimerat etiska grundsatser, från Konfucius till Bergspredikan. Men de har också varit den
djupaste källan till intolerans och förföljelse.
Det vore sorgligt om vi inte ska kunna diskutera detta -i
den intellektuella fördomsfria vetenskapligt prövande tradition som är det bästa det västerländska samhället skapat.
Och en förutsättning för denna vetenskapliga attityd
är just den tolerans som i grunden strider mot den missionerande religionen. Något att tänka på, just nu.
Nils-Eric Sandberg (n_e.sandberg@hotmail.com) är frilansskribent och författare.
·——————–
TEMPUS
!Frankeras ej
yhetsmagasinet TEMPUS riktar sig till dig som vill veta och förstå vad som
händer i världen och varför.
PrenumerantService
SVARSPOST
201 039 000
IT~:icTEMPUS kommer ut en gång i veckan, fullmatad med reportage, analyser och
bakgrundsbilder, som berättar om båda stora och små händelser inom politik,
ekonomi och internationella relationer.
TEMPUS srunarbetar med några av världens mest välkända tidningar – New York
Times, Der Spiegel, Newsweek, Neue Zilrcher Zeitung, The Washington Post
och The Economist får att nämna några – vars rikliga och djuplodande material
resulterar i en tidning som på ett unikt sätt srunman-fattar och belyser vår tid och
vår värld.
Du som vill veta och fårstå vad som händer i världen får här ett förmånligt erbjudande om en halvårsprenumeration får halva priset. Erbjudandet gäller till den sista
januari 2002.
281 20 HÄSSLEHOLM
Självklart…
D
D
vill jag prenumerera på TEMPUS får halva priset
i ett halvår. Det kostar bara 260 kronor.
och bara 200 kronor får mig som studerar.
Läroanstalt:
Namn:……………………………………………………………………………………………………………..
Adress: ……………………………………………………………………………………………………………
Postnr.:……………………..Postadress:·-························································…
Telefon:……………………1…………………………………………………………………………………
Erbjudandet gällertill 2002-01-31