Print Friendly, PDF & Email

Nils Bildt; Heliga kor

Av Redaktionen | 31 December 1991


1991


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

NILSBILDT:
Heligakor
Det går att sänka de offentliga
utgifterna med 50 miljonerper
år så att den offentliga sektorns
andel av BNP blir under 50%,
skriver Nils Bildt och visar hur
det kan gå till.
Många heliga och sjuka kor
måste slaktas för att uppnå en
sådan förändring, men det är
det värt.
Nils Bildt är civilekonom.
D
en socialdemokratiska regeringen präglas av en oförmåga att
lösa problemen att leva upp till
de krav som ställts avseende den offentliga sektorn, vilka i sin tur är baserade på
den felaktiga myten att omsorg kan socialiseras och tillfredsställas i offentlig regi.
Sverige är ett bra land. Det finns ofantliga möjligheter att förbättra Sverige,
främst därför att det finns så genuint bra
förutsättningar i Sverige och även tack
vare att socialdemokraterna har byggt
upp så många heliga och nu så sjuka kor.
Det finns nu möjlighet att förstärka de
offentliga finanserna med 500 miljarder
kronor, att sänka de offentliga utgifterna
med minst 50 miljarder kronor, samt att
sänka inflationen till 5 % och öka tillväxten till bortåt 4 %.
Stärk de offentliga finanserna
Den mest angelägna uppgiften är att förstärka de offentliga finanserna. Det kan
ske med bortåt 500 miljarder kronor under en femårsperiod.
Försäljning av aktiebolag, som ABA,
FFY, ASSI, Cementa, Luxor, Nordbanken, Procontia, NCB, SAKAB, SSAB,
Celsius, Systembolaget, Vin & sprit ger
intäkter på 50 miljarder kronor till statskassan.
Försäljning av affärsdrivande verk som
Televerket, Vattenfall, Domänverket, Linjeflyg, Apoteksbolaget, SJ och SMID ger
intäkter på 100 miljarder kronor till statskassan.
Försäljning av mark och byggnader i
statlig och kommunal regi ger ytterligare
intäkter på 100 miljarder kronor.
Försäljning av de allmännyttiga bostadsföreningarna, som äger 850 000 lä-
102
genheter ger intäkter på 200 miljarder
kronor till kommunerna.
Därutöver kan betydande del av landstingens och kommunernas verksamhet
säljas ut till fristående entreprenader.
Värdet kan uppgå till ytterligare 50 miljarder kronor.
Räntebesparingama av försäljningarna
uppgår till 50 miljarder per år.
Sänk kostnadsnivån
Sedan kan kostnadsnivån sänkas. Det
finns möjligheter att sänka de statliga och
kommunala kostnaderna med minst 50
miljarder per år.
Ett införande av tre stycken karensdagar sparar 12 miljarder kronor. En
sänkning av sjukersättningsnivån från 90
till 80 % av lönen sparar 4 miljarder kronor. En sjukrehabilitering i företagens
regi sparar ytterligare 2 miljarder kronor.
En revidering av tandvårdsförsäkringen
sparar ytterligare 2 miljarder kronor.
Om företagen tar över ansvaret för
sjukersättningen under den första sjukmånaden blir det enklare att sätta upp
sparmål inom företagen och få fördelar av
att förenkla hanteringen och att eliminera
fusket samt att hitta nya arbeten för dem
som är sjuka. De indirekta vinstema kan
vara lika stora som de direkta.
Arbetslöshetskassorna kan koncentrera sig på sjukrehabilitering, vilket minskar
de nuvarande ettåriga köerna. Det sparar
ytterligare 2 miljarder kronor, tack vare
att 6 000, som nu sysslar med sjukersättning kan koncentrera sig på rehabilitering.
Dessutom sparar staten ytterligar l
miljard kronor i datainvesteringar för
FAS 90-projektet som då blir onödigt.
De totala direkta besparingarna blir
över 20 miljarder kronor per år.
En minskning med 10 % av socialbidragen genom ökade rehabiliteringsmöjligheter via sjukkassorna ger en besparing
på 2 miljarder kronor per år.
En minskning med tio procent av de
förtidspensionerade ger en besparing på
7 miljarder kronor, genom ökade rehabiliteringsmöjligheter via sjukkassorna.
En minskning med 10 % av de kommunal- och landstingsanställda kan ske
genom att de anställda tar över verksamheter på entreprenad. Det ger en bespaDe offentligafinanserna kanförstärkas medbortåt500miljarderkronor
under en femårsperiod.
ring på 20 miljarder kronor. Det kommer
även att medföra kostnadsbesparingar på
uppemot 25 % och ändå möjliggöra tillräcklig lönsamhet för entreprenaderna.
Besparingarna kan uppgå till 5 miljarder
kronor.
En översyn av antalet statligt anställda i
kombination med en neddragning och
nedläggning av delar av vissa statliga verk
kan ge en minskning med 40 000 anställda och en kostnadsminskning med lO miljarder kronor.
De sammanlagda utgiftsbesparingarna
kan uppgå till över 50 miljarder kronor
per år.
Ränteeffekten uppgår till över 5 miljarder kronor per år.
Sjunkande inflation
De sänkta kostnaderna leder till en
minskning av inflationen och räntorna
Konjukturavmattningen ökar arbetsmarknadsutbudet med bortåt 200 000
personer. Det kommer inledningsvis att
kräva ökade arbetsmarknadsåtgärder på
5 miljarder kronor. Det leder samtidigt till
att flaskhalsarna på arbetsmarknaden
minskar, att arbetskraft överförs till högproduktiva områden och att inflationstakten sänks med minst 4 %.
En allomfattande gemensam samling
kan åstadkommas för att få ner inflationen till en nivå som den tyska, om vi alla
vill det, genom att vi under två år inför ett
utdelningsstopp, löneökningsstopp och
indexstopp av pensioner.
Denlägreinflationenläggergrunden
för ett värdesäkertsparande.
En sådan samling kan förankras bland
arbetare och tjänstemän genom en nationell överenskommelse, så att alla får del
av produktivitetsvinstema, genom företagsfonder, liknande SHB’s Oktogonenfonder, så att uppoffringar premieras,
produktivitetsvinstemafördelas och vinster omvandlas till enskilt sparande och
ägande.
Besparingarna uppgår till 50 miljarder
kronor. Inflationstakten kommer att minska till 4 %. Räntan kommer att hamna
betydligt under 10%.
Värdet av den minskade inflationen
uppgår till 10 miljarder kronor, genom
den sänkning av räntan som följer.
Då läggs grunden för värdebeständigt
sparande och för ett investeringsvettigt
klimat, för att säkra en tillväxt.
103
Ökat sparande
Den lägre inflationen lägger grunden för
ett värdesäkert sparande. Det privata
sparandet kan omedelbart ökas med över
200 miljarder kronor.
Genom en försäljning av de allmännyttiga bostadsföreningarna till lägenhetsinnehavarna ökas sparandet med 200 miljarder.
Genom överlämning till alla skatteinbetalama av deras inbetalningar till löntagarfonder och placering av pengama i
olika sinsemellan konkurrerande avkastningsfonder, ökas det privata sparandet
med 20 miljarder, eller 10 000 kronor per
hushåll.
Systemet kan utsträckas till att omfatta
allt pensionssparande, så att inbetalarna
och tillika ägarna kan välja vilken pensionsfond de vill spara i. Det ökar därmed
konkurrensen mellan sparfondema.
Genom att övergå till privat vårdsparande i försäkringsbolagens regi, uppnås
en effektiv avkastning på de sparade medlen, samtidigt som valfriheten skapar
goda förutsättningar för förbättringar av
vården.
Genom att därefter avveckla beskattningen på allemanssparande och pensionssparande kan goda förutsättningar
för sparande skapas igen.
Tillväxtmöjligheter öppnas
Med sänkta kostnader och ökat sparande
öppnas möjligheter för en god tillväxt.
Det finns möjlighet att öka välfården med
50 miljarder kronor och därefter få igång
tillväxten med två procent. Varje procents
tillväxt är värd 10 miljarder kronor.
En översyn och förenkling av vårt
skattesystem, en avveckling av större de- 104
lar av vårt regelsystem, med dess l 700 lagar, en avveckling av vår stela lönebildning och en fullständig avveckling av alla
formella monopol och uppdelning av all
monopoliserad verksamhet, som inte har
med statens kärnfunktioner att göra,
kommer att förenkla tillvaron och förbättra möjligheterna för alla, till förmån
för alla.
Inom EG har den så kallade eecchinirapporten beräknat att engångseffekterna
av en sådan avveckling inom EG skulle
resultera i ett engångslyft av välfärden
med minst 5 %. Omräknat på svenska
förhållanden skulle det motsvara minst
50 miljarder svenska kronor, eller 25 000
kronor per hushåll.
De därefter årliga effekterna beräknas
uppgå till l % per år, dvs motsvarande
10 miljarder kronor per år i Sverige, eller
5 000 kronor per år och familj.
Genom offentliga besparingar på
uppemot 50 miljarder kronor per år kan
arbetsgivaravgifterna halveras till 20 %.
Det motsvarar en skattesänkning med 40
miljarder kronor och lägger grunden för
företagsvinster, investeringar och sysselsättning.
Därefter kan mervärdesskatten och de
enskilda marginal- och inkomstskattema
sänkas ytterligare, för att i första hand stimulera till ökat sparande.
(En energipolitik, baserad på ny folkomröstning och eventuell omprövning av
kärnkraftsavvecklingsbeslutet sparar
bortåt 100 miljarder i avvecklingskostnader, och lägger dessutom grunden för en
vettig och sysselsättningsskapande nä-
ringspolitik.)
Genom en Europa-anslutning och
knytning till ems med ecu, sänks räntan
med 5 procent. Det motsvarar 5 miljarder
kronor och ger förutsättning för en ökad
ekonomisk tillväxt på minst 2 procentenheter. Det är värt 10 miljarder redan
första året, tack vare den lägre räntan och
lägre inflationen.
Krav och ansvar
Genom en sänkt inflation och en sänkt
ränta, i kombination med stimulerat sparande läggs grunden för ett privat eller
eget värdesäkert ägande, vilket ökar de
egna möjligheterna och det egna ansvaret.
Genom valfrihet och mångfald avseende barnomsorg, utbildning och vård läggs
grunden för ett ökat ansvar för utvecklingen av samhället, eftersom det möjligVarjeprocentstillväxtärvärd10miljarder kronor.
gör för alla att inte enbart välja vilken
regering vi vill ha, utan även vilka ~änste?-
altemativ i form av barnomsorg, utbildning och vård som passar oss bäst.
Därmed ökar också möjligheterna att
kunna ställa krav på andra. Det ökar allas
uppmärksamhet att lyssna och göra så bra
ifrån sig som möjligt.
Genom en minskning av den offentliga
sektorn och en överföring av anställda till
privat företagande, en sänkning av arbetsgivaravgiften till 20 %, en anslutning till
Europa och en bibehållen energiproduktion läggs grunden.för ett företagsvänligt
och tillväxtskapande i Sverige, för att
möjliggöra allt det vi vill ha, men inte
längre kan finansiera.
Där ingår vårt ansvar inför våra barn
genom en god miljö och vårt ansvar för
våra grannar och medmänniskor, genom
ett stöd till andra länder.
De offentliga utgifterna minskar
Sammanlagt sänker dessa åtgärder utgifterna inom den offentliga sektorn med
50 miljarder per år, dvs med 20 %, så att
den offentliga sektoms andel av BNP
minskar till under 50 %.
statskassan förstärks med 500 miljarder. Det egna sparandet ökar lika mycket.
Tillväxten i ekonomin ökar till4 %, dvs
till Europa-nivån igen. Varje procents tillväxt är värd lO miljarder kronor.
Inflationen minskar till 4 % och räntan
hamnar långt under 10 % per år.
För att tillförsäkra framgång fodras
grundlagsändringar, som en mandat- 105
period på 5 år, för att få nödvändig tid för
att förändra och utvärdera.
Det tar tid att åstadkomma en bestående föränding. Det kommer att bli
tufft, men det kommer att bli bra och det
finns ingen annan utväg att förverkliga
ett samhälle, baserat på människor
med eget ansvar och eget ägande, som tillförsäkrar en mångfald och valfrihet i utbudet av tjänster,
en marknadsekonomi, där alla lyssnar
till varandra och tillfredställer behov på
bästa sätt, och där alla gör sitt bästa, för
allas bästa,
en stat, som säkrar grundvalen, dvs
rättvisa genom ett fungerande rättsväsen
och trygghet genom ett yttre försvar, och
ett internationellt ansvar, men som i allt
annat öveilåter ansvaret till oss själva.
Pärmarför inbindning av årgång 1990
kan rekvireras från Svensk Tidskrifts
expedition, tel 08-667 59 55, eller
genom insättning av kronor 70:- på
postgiro 7 27 44-6.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019