Moderaterna är hemvisten för nytänkande och teknikoptimismTeknisk utveckling har alltid genom historien varit den viktigaste drivkraften bakom ökande välstånd. I takt med att verktyg, maskiner och datorprogram blivit effektivare, billigare och säkrare har samhällets utveckling påskyndats och enskilda människors liv blivit både enklare och rikare. Den viktigaste motorn för denna utveckling i vår tid är digitalisering och artificiell intelligens, skriver Jörgen Warborn.

Inom en inte alls avlägsen framtid kommer artificiell intelligens att bli en lika naturlig del av samhället som elektriciteten. Utvecklingen går i rasande fart och i takt med att AI-programmen finjusteras och blir allt bättre på att lära och analysera själva ökar utvecklingstakten exponentiellt. Detta innebär, rätt hanterat, stora möjligheter för hela mänskligheten.

Svenska folket känner sig redo för den digitala eran och nästan åtta av tio svenskar säger att de bejakar digitaliseringen och tror på dess förmåga att bidra till ett bättre samhälle. Det ger oss ett starkt utgångsläge som land i strävan att bli vinnare på de digitala arenorna.

Svenska folkets förväntningar på den digitala erans framsteg kommer Moderaterna arbeta för att infria. Det gör vi genom att sammanföra vår teknikoptimism med vår grundmurade tilltro till den fria företagsamheten och kraften i entreprenörskap – och med försvaret av marknadsekonomin och den fria forskningen. Vårt starka internationella engagemang och vår tro på öppenhet mot omvärlden är också central i denna digitala tidsålder där alltmer präglas av sömlösa globala utbyten.

Tekniken gör världen både större och mindre på samma gång. Större i bemärkelsen att var och en av oss med några knapptryck kan nå nästan all världens samlade kunskap, bygga sig en rik associationsbank, bilda sig och förstå. Världen blir mindre i bemärkelsen att mentala avstånd förkortas och utbyten mellan människor förenklas. Kraften i samverkande teknikutveckling, företagande och globalisering blir sammantaget urstark. Ur moderaternas ideologiska utgångspunkter kan detta bara bejakas.

Samtidigt är det viktigt att konstatera att digitalisering och artificiell intelligens inte har något egenvärde i sig. Det är effekterna som tekniken kan åstadkomma för mänskligheten och enskilda människor som är värdet. Tekniken ska finnas för människans skull och inte tvärtom. Våra värderingar och etiska principer ska vara vägledande. Artificiell intelligens ska vara människocentrerad.  Det vore inte önskvärt med en utveckling, som ibland framställs i dystopiska scenarier, där artificiell intelligens på sikt gör människan överflödig. Tvärtom ska tekniken vara en möjliggörare och dörröppnare som gör oss bättre. 

Rätt använd kan AI-teknologi förstärka människans prestationer, spara pengar och avlasta oss från repetitiva arbetsuppgifter. När människa och maskin samarbetar och ägnar sig åt de uppgifter som var och en av dem är bäst skickade för, då blir summan av helheten större än de enskilda delarna. Tillsammans med nya tekniska lösningar kan vi leva friare, bättre och lyckligare liv.

Artificiell intelligens har potentialen att omdana och förbättra förutsättningarna för människor inom snart sagt alla samhällsområden. Redan idag ser vi detta ta sig uttryck konkret, genom AI-utrustade bilar och lastbilar som kan förhindra krockar, olyckor och dödsfall, tack vare AI-teknik som läser av omgivningen och reagerar blixtsnabbt. Det ger oss säkrare vägar och räddar liv.

Livräddande egenskaper har AI-tekniken också inom sjukvården där den kan förutse riskfaktorer hos patienter och hjälpa läkarna att sätta in rätt behandling i tid. Inom loppet av sekunder och med högre precision än det mest tränade läkarögat kan AI urskilja cancertumörer på röntgenplåtar. Resultatet blir en effektivare, tryggare och bättre sjukvård som gagnar både patienter, personal och skattebetalare.

Exemplen på möjligheter är många – och fler än vad vi kan föreställa oss. Det ligger också i den tekniska utvecklingens natur att det idag är omöjligt att veta säkert vilka utmaningar som ligger framför oss i tiden och vilka behov och önskemål som människor kommer att ha. Dessa är faktorerna som driver viljan att innovera. 

För att framgångsrikt tillvarata potentialen behövs en äventyrlig och nyfiken inställning från politiken. Moderaterna kommer vara det parti som tydligast odlar drömmen om vad AI kan göra för mänskligheten – och driva politiken ditåt. Vi både vill och vågar ha höga ambitioner. Precis som Europa var vaggan för den industriella revolutionen, måste vår tids industriella revolution – AI-eran – ha sitt centrum i vår del av världen.

Att Sverige och Europa bejakar teknisk utveckling och förmår att stå sig i den digitala konkurrensen kommer också vara centralt för att värna våra etiska principer och värderingar här hemma – och sprida dem i världen. Ett alltmer aggressivt och tekniskt avancerat Kina använder målmedvetet sitt teknologiska försprång på AI-området för att stärka sin maktposition och öka sina anspråk. Om vi i vår del av världen ska ha något att säga till om i den digitala eran, då måste vi öka möjligheterna att utveckla och använda artificiell intelligens här. Annars löper vi risken att hamna helt i händerna på ett auktoritärt Kina som genom sitt teknologiska övertag fråntar oss friheten vi tar för given. Den tekniska utvecklingen har därmed också en viktig frihetsdimension.

Utvecklingen av morgondagens digitala teknik och AI-lösningar ska inte bromsas av politisk misstänksamhet. Moderaterna hyser stark tilltro till fria företagare och forskare som med människans behov och välmående i centrum vill sätta nya digitala tjänster och produkter på marknaden. Deras kreativitet ska vi ta tillvara. Moderaterna är och ska fortsätta vara en hemvist för nytänkande, teknikoptimism och framtidstro.

Jörgen Warborn är EU-parlamentariker för Moderaterna