Moderat invandringspolitik ett undantag från ideerna?


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

THOMAS IDER GARD:
Moderat invandringspolitik
ett undantag från ideerna?
ag blir inte klok på moderata
samlingspartiets invandringsoch flyktingpolitik. Den
präglas av en pinsam klyfta
mellan ord och handling.
Med ”ord” menar jag att
partiet och dess roreträdare ofta i
allmänna sammanhang- med grund i
den individualistiska ideologi som
bygger upp moderat politik – talar
for ett samhälle präglat av större
rörlighet. Att människor bryter upp,
flyttar och bygger sig en ny framtid
någon annanstans anses den
moderata retoriken vara positivt, ja,
till och med starkt önskvärt, for
samhällets utveckling och växt.
I sitt avslutningstal till moderaternas partistämma i Stockholm i
oktober 1995 gav Carl Bildt invandringen en särställning bland de fenomen som förebådar en tid präglad av
THOMAS IDER.GARD är ordföra tide
i Moderata Ut~gdomsförb lltldet och
leda mot av moderatemas programkomm itte.
42
större respekt for den enskildes val
och ansvar och som måste mötas av
en politik med helt andra fortecken
än den gamla välfardsstatens. Bland
annat framhöll han tydligt: ”Invandringen är lika mycket som informationsteknologins explosionsartade
utveckling en del av den forändringens kraft som skapar nya möjligheter”.
Bristande trovärdighet
Och i forarbetet till det moderata
sekelskiftesprogrammet som just nu
utarbetas visar Per Unekel övertygande hur det är politiken som
bemöter invandrarna när de väl är
här, snarare än själva invandringen i
sig, som skapar problem. Med
hänvisning till USAs svenska invandrare skriver Unckel: ”Vilhelm
Mobergs Kristina och Karl-Oskar,
fattiga men villiga att bryta ny mark i
Amerika, tar fortfarande inte riktigt
plats i Sverige”.
Men problemet for dessa riktiga
och radikala moderata analyser är
SVENSK TIDSKRIFT
trovärdigheten. Det är inte bara så att
Karl-Oskar och Kristina inte riktigt
tar plats i vårt land. Med dagens
moderata invandringspolitik – i
”handling” i riksdagen – kommer de
ju inte ens in i Sverige!
I början av december agerade
moderatema tillsammans med centern lydigt stödparti åt Pierre Schori
och regeringen när riksdagen fattade
beslut om fOrändringar i udänningslagen som ytterligare starkt inskränker svensk asylrätt. Enligt en beräkning som gjorts kommer antalet
flyktingar som i lagens mening är
berättigade till uppehållstillstånd att
halveras med de nya, strängare
reglerna. I sina budgetprognoser for
konmunde budgetår har regeringen
mycket riktigt räknat med drastiskt
minskade kostnader for flyktingmottagandet som en konsekvens av
dessa nya regler.
Behovet av reglerad invandring
och en restriktiv flyktingpolitik
hänger intimt santman med en
arbetsmarknadspolitik som vill likrikta alla anställningsforhållanden –
sett till lön, arbetstid och andra
villkor – och en välfärdspolitik som
ger alla rätt att leva på bidrag. Det är
ingen massinvandring som gör att det
nu växer fram etniskt och socialt
segregerade områden i våra storstäder. Det är arbetsrätten, kollektivavtalen, skattetrycket och de generösa bidragen – det vill säga den
svenska modellen – som skapat och
upprätthåller de tragiska och destruktiva levnadsvillkoren i dessa områ-
”omhändertagandepolitiken” – och
inte själva invandringen – som skapar
problemen.
Lägg till detta den frenesi med
vilken vissa moderata fåreträdare
också offentligt brukar forsvara det
socialdemokratiska samhällssystemet
just på invandringens område, i
samband med till exempel utvisningsbeslut som uppmärksanm1as i
media. Allt medan de verkligt
ansvariga s-politikerna håller tyst.
Helt obegripligt och skandalöst! Vad
den. Vad välfärdsstaten gjort med oss skulle hända om ledande moderata
infodda svenskar på fyrtio år gör den
med invandrare på fyra veckor. Det
vill säga till bidragsklienter.
Invandrarpolitiken tragiskt
Jtndantag
Men moderaterna bygger ju sin
övriga politik på att man- helt riktigt
– vill bryta med hela denna gamla,
forlegade modell. Partiets konkreta
ställningstaganden i till exempel
skattepolitik och arbetsmarknadspolitik i riksdagen brukar motiveras
med hänvisning till att moderaterna
vill se radikalt andra grunder for ett
framtida samhällsbygge. Invandringspolitiken är ett tragiskt undantag från
detta forhållningssätt. Här baserar
partiet helt plötsligt sin dagliga politik på att de gamla, sönderfallande
socialdemokratiska systemen for
alltid skall vara intakta och på
utgångspunkten att staten och
skattebetalarna ändå måste ”ta hand”
om alla invandrare. Trots att uppfattningen i ord och analyser allt
tydligare pekar på att det är
fåreträdare bötjade agera på samma
sätt när det till exempel gäller
höjningar av arbetsgivaravgifter?
Även flyktinginvandring-som till
att börja med är problematisk just
därfor att en flyktingsituation inte är
något som en människa väljer
frivilligt – handlar faktiskt om något
mer än bara ett passivt mottagande.
Ytterst är det nämligen en fråga om
mänsklig och ekonomisk växt. För
den enskilde och hennes näm1aste.
Och därmed for hela samhället.
Sverige berikas av invandring.
Graden av egenfåretagande inom
många invandrargrupper- till exempel syrianerna i Södertälje – talar här
sitt tydliga språk. Det egna foretaget
– inte det generösa bidraget! – är,
vilket både vår egen och andra
länders erfarenhet visar, oftast invandrarens bästa väg till en sund
integrering med det nya landet. Tänk
vad det kunde göra for tillväxt och
jobb om fokus for politiken flyttades
från behovet att begränsa invandringen och ge generösa bidrag till de
SVENSK TIDSKRIFT
ra som konuner in, till åtgärder for att
välkonma och dra nytta av alla de nya
entreprenörerna, akademikerna,
hantverkarna, servicegivarna med
mera. Från deras forsta dag i vårt
land.
Problemet med invandringen idag
återfinns i det svenska samhället, inte
i invandringen som fenomen. Alltså
är det i vårt eget samhälles sätt att
fungera som lösningen måste sökas.
Inte genom att resa ännu högre
gränsskydd.
Stegvis liberalisering
Ett forsta naturligt steg for en mer
human, öppen och modern moderat
politik på detta område vore att
motverka ytterligare skärpningar av
reglerna for den invandring som i sig
inte är något problem for vårt
samhälle. Därefter bör omvandlingen
av arbetsmarknaden och välfården
sättas in for att åstadkomma en ökad
mångfald av arbetsvillkor och löner.
Och for att ra en välfärd baserad
främst på personligt ansvar och den
egna fonnågan att forsörja sig. När
detta arbete väl har påbörjats skulle
en stegvis liberalisering av invandringsreglerna kunna ske ganska
snabbt. Helt naturligt. För Sverige
ska ju vara ett land där människor vill
och kan forsörja sig själva genom
egna ansträngningar. Oavsett om de
är fadda här eller om de vill flytta hit
från andra länder.
Hur länge ska den moderata
invandringspolitiken vara ett ständigt
undantag från partiets egna ideer?
43