Med liberal och konservativ kärna

Moderaternas nya idéprogram har inte gått obemärkt förbi, kanske mycket på grund av andra anledningar än partiet självt hade önskat. Men det visar att kärnan av friheten och ansvaret finns kvar, skriver Andreas Norlén och Hans Wallmark. 2011 års idéprogram har människan som utgångspunkt.

För några dagar sedan antogs vid Moderaternas partistämma ett nytt idéprogram. Det har kommit att diskuteras minst lika mycket efter att klubban fallit som före. Debatten har handlat både om historia som enskilda formuleringar.

Moderaterna visar tydligt att det fortfarande är ett liberalkonservativt parti. Med Nya Moderaterna kom starten runt 2005 för en nödvändig omprövning av ett antal politiska vägval. Arbetslinjen lyftes fram, skattelättnaderna riktades i första hand mot låg- och medelinkomsttagare och synen på arbetsrätten förändrades. Attityden var också att i långt större utsträckning lyssna. Det handlar om förankring i hela Sverige och i alla delar av samhället. Innebär då de nya texterna att partiet övergivit sina grundläggande värderingar och upphört att vara idéburet?

Nej! 2011 års idéprogram har människan som utgångspunkt och det framgår tydligt att det syftar på människan både som individ och som samhällsvarelse. Friheten och ansvaret är i en mening varandras motsatser men också varandras förutsättningar. De bildar tillsammans det viktigaste begreppsparet i den liberalkonservativa traditionen. Den enskildes frihet att forma sitt liv i enlighet med sina egna drömmar och förhoppningar, styrd av sitt eget förnuft, balanseras av en insikt om förnuftets och förmågans begränsningar, om att vars och ens ansvar sträcker sig längre än till ansvaret för den egna personen.

I det nya idéprogrammet finns också, på ett tydligare sätt än förr, en berättelse om vad som kan vara den goda politiken. Det handlar om staten och kommunerna som positiva och nödvändiga beståndsdelar i samhällsbygget. Berättelsen är inte ett försvar för den allomfattande staten, politiken som sväller över alla bräddar, utan ett ställningstagande för en realistisk syn på det politiska systemets uppdrag och möjligheter. Målet är en stat med ambitiösa välfärdssträvanden, som ger var och en största möjliga utrymme att forma välfärdens tjänster efter sina egna och sin familjs behov och önskemål.

För att politiken ska vara en god kraft måste de förtroendevalda också inse de begränsningar som de ekonomiska förutsättningarna ger och agera ansvarsfullt med utgångspunkt i detta. Ett vaktslående om ordnade finanser är både en praktisk förutsättning för att kunna bedriva trovärdig politik och en i hög grad ideologisk utgångspunkt. Ansvaret är ständigt närvarande. Exemplet Grekland visar konkret att ingen trygghet finns om välfärdssystemen vilar på lös ekonomisk grund. Ideologiskt skulle en konservativ lyfta fram förvaltarskapstanken och säga att ingen generation ska skicka notan för sin konsumtion till barn och barnbarn, medan en liberal med sinne för låga skatter inser att långvariga budgetunderskott i realiteten är uppskjutna skattehöjningar.

Moderaternas nya idéprogram visar att partiets ideologiska grund fortfarande utgörs av det liberalkonservativa idéarvet, där friheten och ansvaret är kärnan. (SNB)

Andreas Norlén är riksdagsledamot (M).
Hans Wallmark är riksdagsledamot (M) och ledamot av partistyrelsen.