Print Friendly, PDF & Email

Matti Häggström; Om fritidsboendet

Av Redaktionen | 31 december 1981


1981


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

fritidsboendet
Som demokratisk socialist är jag ocrhört
får~ust i det delbetänkande som fritidsboendekommitten levererade får några
månader sedan.
Förhållandena är i dag rent skandalösa.
Människor kan hipp som happ flytta ut till
sina fritidshus och bo där året om utan att
fråga kommunen om lov. Det är ett egenmäktigt förfarande som måste beivras med
det snaraste. Tyvärr går det inte med nuvarande lagstiftning. l exempelvis Oskars·
hamn har folk bosatt sig permanent i ett
område som kommunen anvisat för fritidsboende. Och både tingsrätten och hovrätten har fastslagit att kommunen enligt
tomträttsavtalet inte kan hindra sådant
året-runt-boende. Det är fruktansvärt att
den enskildes valfrihet skall kunna göra sig
bred på det sättet!
Självfallet är det stat och kommun och
inte individen som skall bestämma var och
hur han skall bo. Myndigheterna fårstår
oändligt mycket bättre vad som är lämpligt för honom – den inställningen utgör
ju själva fundamentet i den socialistiska
ideologin.
Just därför är det glädjande att majoriteten i fritidsbocndckommitten vill göra
mer eller mindre rent hus med individens
självbestämmande när det handlar om fritidshusboende contra pcrmancntbocnde.
Man vill ge kommunerna avsevärt störrt
styrmöjligheter – för att nu använda ett
av mina favoritord . Dc skall i fortsättningen la reella förutsättningar att ta folk i
hampan och placera dem på av kommunen fastställda bostadsområden.
Hur vill då fritidsbocndckommittcn ~
till väga?
Jo, den vill att kommunerna skall kunna
begränsa byggnadsrätt, elinstallationer
och vattenförsörjning i fritidshusområ-
dena. Dc skall kunna fårbjuda den enskildc att borra egen brunn på tomten och
dessutom strypa elförsörjningen under den
kalla årstiden, så att den uppstudsige
fryser ordentligt. Det skall t o m inforas
byggnadslov får året-runt-boende. De figurer som trotsar kommunernas beslut
skall drabbas av s k tilläggsavgift och
böter. I sista hand skall ännu hårdare åtgärder kunna sättas in mot dc obstinata.
Bravo, bravo!
Inte minst värdefullt är att folkpartiets
och centerpartiets fåreträdare i fritidsboendekommitten ställer upp på den socialistiska linjen. Därigenom bör bred majoritet i riksdagen och följaktligen stark
folklig fårankring vara säkrad får detta
generalangrepp på den enskildes inflytandc över sitt boende. Mina partikamrater i
kommitten har tydligen gjort ett fårtjänstfullt arbete får att övertyga mittenpartisterna om det fina i den socialistiska kråksången.
Men somliga är oförbätterliga. Dit hör
givetvis moderaternas representant i fritidsboendckommittcn, Göthe Knutson.
Vad han tycker spelar dock ingen som
helst roll. Det vet man ju vilka intressen
365
han företräder. Bara det att han är anställd på Nya Wcrmlands-Tidningcn! Enligt vad som välgörande klart framgått i en
mitt parti synnerligen närstående tidning,
TCO-tidningen, är det ju inte vad någon
säger utan vem som säger det och var han
gör det som betyder någonting.
Ett ytterst reaktionärt alternativ till fritidsbocndekommittcns fårslag är att man
skulle ändra kommunallagen så att kommunerna inte längre behövde behandla
alla invånare lika. Den som bosätter sig
permanent i ett fritidshusområde skulle då
få göra det men riskera att bli utan viss
samhällsservice. Det är naturligtvis helt
befångt. Det strider mot dc kra\’ på likriktning som vi socialister måste förfåkta i
alla sammanhang. Varje ojämlikhet måste
ryckas upp med roten.
Äntligen har vi alltså fått ett utredningsbetänkande som är helt genomsyrat av socialistisk medvetenhet. Samhället, dvs du
och jag, skall få bestämma var den enskilde, dvs du och jag, skall bo. Det kan inte
nog kraftigt understrykas att så viktiga avgöranden inte kan överlämnas till individen själv. ej, här måste stat och kommun
solidariskt ta sitt ansvar.
Det är verkligen socialism när den är
som mest demokratisk!
Matti Häggström

\

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019