Marika Griehsel; Thabo Mbekis tid är inne


1998


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Thabo Mbekis
an framstår som
en fortinad man.
Med pipan i munnen, det välansade
skägget och den
skräddarsydda kostymen. Handslaget
är fast men Sydafrikas ledare tittar
mig bara hastigt i ögonen då vi skakar
hand. Kanske är han skygg, kanske
bryr han sig inte. Eller så är det så att
Thabo Mbeki, 55 år, till skillnad från
Mandela, inte har det där lilla extra
som gör ett möte oforglömligt.
Mbekis tid är inne. I december i
fjol tog han över ledarskapet fOr det
tungrodda skeppet Afrikanska National Kongressen, ANC, då Mandela
avgick som partiordforande. I mitten
av 1999, efter den unga demokratins
andra allmänna val, är presidentposten hans.
I takt med att Mbekis ansvarsområ-
MAR.IKA GRIEHSEL är Sveriges
Televisions korrespondent i Sydafrika.
den utvidgats riktas alltfler ögon mot
den f d kommunisten. Och alltfler
frågor ställs. Är Mbeki rätt person att
styra Sydafrika i nästa århundrade?
Kan han fora den svåra forsoningsprocessen vidare? Och viktigast av
allt; Kan Mbeki skapa ett klimat for
ekonomisk tillväxt så att det lilla frö
av hopp om ett bättre liv for alla, som
Mandela planterat, kan slå rot och ge
den fattiga majoriteten mer än politisk frihet?
SVENSK TIDSKR.IFT
MARIKA GR.IEHSEL:
t i d ar t nne
Mbeki foddes in i rörelsen. Hans
far, Govan Mbeki, en av ANCs intellektuella, satt fängslad med Nelson
Mandela på Robben Island. Tidigt,
redan 1981, valde Mbeki att gå i exil
for att skaffa sig en utbildning och viga sitt liv åt ANC.
En doktorshatt ekonomi från
Sussex University 1 Storbritannien
och militärdrillning i Sovjetunionen
1970. Han blev snabbt den dåvarande ANC-ledaren Oliver Tambos
högra hand och fick ansvar for ANCs
diplomatiska kontakter under de
många åren i exil.
Mbeki forde organisationens starka
frihetsargument till många inflytelserika internationella ledare och han
var en central figur i de forsta trevande samtalen mellan ANC och sydafrikanskt näringsliv i mitten av 1980-
talet.
Samtal som banade väg for forhandling med apartheidregimen och
Nelson Mandelas frigivning i februari 1990.
Mbeki är en pragmatiker vars in- 37
nersta väsen ra känner eller kan tyda.
Hans ansikte avslöjar inga starka
känslor. Makt tycks inte skrämma
honom och det anses allmänt känt att
han är en man som med stor skicklighet motat bort andra som fåst ögonen
på ledarposten efter Mandela. Även
Mandela har gjort sitt for att forbereda och bana väg åt Mbeki. Mandela
använder ord som ”en man med utmärkta egenskaper, oerhört respektfull, mycket varm och mycket känslig for det lidande vårt folk utstår”, då
han beskriver Mbeki. 1991 stod det
redan klart att Mandela hade ringat in
Mbeki som sin tronfoljare. Då ANC
steg in i maktens korridorer i april
1994 utsåg Mandela Mbeki till vicepresident och lämnade omedelbart
över en stor del av det dagliga regeringsarbetet till kronprinsen.
Lika flott som huset
Så mannen som tar emot i sitt nyrenoverade residens i Pretoria är inte så
oprövad som det kanske kan tyckas.
Han och inredningen är lika flott.
Tidigare bodde den f d presidenten
FW de Klerk i detta jättehus med
enorm trädgård, pool och tennisbana.
Mbeki talar engagerat om varfor
Sydafrika som utvecklingsland bör ra
särbehandling då handelsavtal ska
skrivas med protektionistiska EU.
Och han forsöker presentera godtagbara argument till varfor Sydafrika
fortsätter sin kontroversiella vapenforsäljning, bl a på den konfliktdrabbade afrikanska kontinenten. Men
han glömmer att berätta att vapenin- 38
dustrin som byggdes upp av apartheidregimen under år av sanktioner
idag är en viktig inkomstbringande
post med över 50.000 anställda.
Ämnet internt missnöje och besvikelse från väljarkåren över att ANC
inte kunnat uppfylla vallöften och
forväntrungar om bättre boende, arbetstillfållen och utbildning slår han
ifrån sig. Det upprör att Mbeki under
samtalet inte tycks ta frågan om vad
som kan göras for att stävja de stora
problemen ute i de fattiga forstäderna
på allvar. Han säger att ANC har
gjort mycket sedan de kom till makten, t ex att skolbarn som aldrig tidigare fatt lunch numera rar en jordnötsmacka om dagen betald av staten
och så fortsätter Mbeki och säger att
de som klagar inte har tillräckligt
med tålamod.
– Undrar om han hörde då jag
presenterade mig och sa att jag arbetat i landet sedan 1990 och att mina
kontakter med så kallat vanligt folk är
goda? Att det råder en spricka mellan
ledarskap och gräsrötter är det ingen
tvekan om men Mbeki går på och sä-
ger att saker inte kan forändras över
en natt. Något som naturligtvis är
sant men det fattigt folk ser är hur
den nya politiska och ekonomiska
eliten lever ett bättre liv medans de
fortsatt kämpar for att ra mat for dagen.
Mbeki och partiet har adopterat ett
moderat ekonomiskt reformpaket i
linje med IMFs och Världsbankens
önskemål som innehåller ra inslag av
ANCs socialistiska forflutna. ANCs
ledarskap har fatt både fackforbunSVENSK TIDSKRIFT
dens stora paraplyorganisation Cosatu
och det sydafrikanska kommunistpartiet, deras valallierade, att motvilligt acceptera GEAR. GEAR står for
Growth, Employment and Restributian
Strategy. Ett reformpaket som kan
locka inhemska och utländska investeringar, skapa arbetstillfållen och se
till att regeringen håller en strikt budgetdiciplin. Regeringen hoppas optmistiskt att GEAR ska leda till en
ekonomisk tillväxt på sex procent vid
sekelskiftet och att 400.000 nya arbetstillfållen ska skapas. IMF forutspår en tillväxt strax under befolkningstillväxten på runt 2,2 procent
under 1998.
Dela med sig
Sydafrika har inga avsikter att finansiera sina absolut nödvändiga socialforsäkringar med dyrbara lån. Tills det
finns ett överskott måste folket vänta.
Ett tufft beslut, inte minst när minoriteten vita fortsatt lever med ett välstånd utöver det normala. Mbeki har
dock sagt att de priviligierade kommer att ra vänja sig vid att dela med
sig på fler sätt än via skattesedeln i
framtiden.
En av de synbara forbättringar som
genomförts sedan ANC kom till
makten är fri sjukvård for gravida
kvinnor och barn under sex år.
Tyvärr har det inte åtfoljts av ett lika
stort resurstillskott till hälsodepartementet och statliga sjukhus har idag
mycket svårt att klara den nya tillströmningen av patienter. Sydafrika
är också mitt inne i en våldsam spridning av HIV-viruset. Det beräknas
att 1.500 personer per dag infekteras
av viruset.
Utmaningarna infor framtiden är
enorma på alla plan. Mbeki ska leda
Sydafrika in i en ny era.
Under en nyligen genomford asienresa som Sydafrikas kommande
härskare berättade han om sin vision.
I Sydafrika ska rasism utrotas och
Afrikas image måste ändras. Ett
Afrika utan svält, krig och tyranner.
En önskan många delar med honom
men frågan är återigen; kan han leda
landet in på den vägen?
Höll tyst om kinaförtryck
Asienresan handlade framforallt om
ekonomiskt samarbete och handel
med t ex Japan, Sydkorea och Kina.
Men Mbeki, som for bara nio år sedan reste jorden runt for att tala om
sydafrikanernas rätt till frihet, valde
att hålla tyst om Kinas ockupation av
Tibet och Indonesiens behandling av
folket på Östra Timar.
Han vågade dock posera på Kinesiska muren iklädd traditionell kinesisk stridsutrustning infor världens tevekameror. Det var en ny bild av en
mer avspänd Mbeki som ingen tidigare sett.
Enligt den sydafrikanska forfattningen kan presidenten väljas om två
gånger. Det betyder att han kan behålla sin plats i maktens korridorer i
tio år, dvs fram till 2009. Då har det
gått nästan tjugo år sedan Nelson
Mandela släpptes fri och århundraden
av rasism började att brytas ned.
”Han vågade dock
posera på Kinesiska
muren iklädd traditionell kinesisk stridsutrustning inför världens
tevekameror. Det var
en ny bild av en mer
avspänd Mbeki som
ingen tidigare sett.
”Långsamt börjar landets administration att forändras men många från
det gamla gardet sitter kvar och saboterar fOrsök till forbättring. Samtidigt
klarar många av de nya byråkraterna
inte av sina uppgifter, framforallt på
grund av brist på utbildning. Polisen
är korrumperad och militären har
problem att integrera de f d frihetskämparna i armen.
Internationella drogkarteller anSVENSK TIDSKRIFT
vänder Sydafrika som transitland for
kokain och crack och det finns mer
illegala vapen här än någon annanstans på jorden.
Kriminalitet och sociala problem
har antagit gigantiska proportioner.
Arvet från apartheid har ”släppts ut”
och lämnar inte någon oberörd. Det
finns också krafter som helst skulle
önska att ANC och Mbeki inte lyckas ta Sydafrika ut ur det forflutna och
det tuffa nuet. Både från extremhö-
gern och revolutionärer.
Thabo Mbeki är inte folkets man,
de känner honom inte. Han accepteras for att han är Mandelas utvalde.
Nu ska Mbeki visa att han är värdig
uppgiften. Det internationella strålkastarljuset är han van att hantera
med vänner i Washington, Bonn och
Tokyo. Det är också hans styrka.
Han kan sälja Sydafrika utomlands.
Det finns så mycket som landet kan
vara stolt över, dess kulturella och etniska mångfald. Underbar natur och
mänskliga resurser. Ett i-land och uland på samma gång som kan lyckas
om den man som leder det kan ra
dessa två att mötas och känna gemenskap. Thabo Mbeki har fOrmodligen
en av de kommande seklets svåraste
uppgifter framfor sig.
39