Print Friendly, PDF & Email

Margaretha af Ugglas; Till sist

Av Redaktionen | 31 december 1982


1982


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

MARGARETHA AF UGGLAS:
Till sist
lip ord om 1978 års forsvarskommitte
ws arbete, i sin betydelse och brist på
lletydelse, så väl illustrerar styrka och
wagheter i den svenska demokratiska mo- 4dkn med sitt utredningsväsende; sitt poililka, kommunala och fackliga etablisse- .ang.
Försvarskommitten, FK 78, som har arktat i tre år, har haft inte mindre än 130
protokollförda sammanträden, alla studielalir oräknade. Den har bestått av 12 ledamöter, samtliga riksdagsmän, biträtts
en mängd experter, haft ett sekretariat
plsex personer, tillsatt och arbetat genom
stort antal arbetsgrupper och delutred- .agar.
Ut ur denna stora arbetsvolym har
bunit ett betänkande som lämnar
ånga viktiga frågor öppna, och som bellilfande andra föreslår nya utredningar.
FK 78 bör dock inte järnforas med andra
den att vara ett starkt spanings- och jaktflyg.
Hälso- och sjukvården tar en välbehövlig resursförstärkning, främst for försörjningen med läkemedel och förbrukningsmaterial. Även det ekonomiska forsvaret
tar en viss ramforstärkning.
Det är positivt att de fyra demokratiska
partierna kunnat i stort sett enas om inriktningen av och ramarna for dessa delar
av det svenska totalförsvaret. Därmed fårlorar också en del av våra främsta nedrustningsdebattörer sitt kära argument – att
de borgerliga enbart intresserar sig fcir de
militära delarna av vårt försvar.
Den beslutsvånda, som alltfår ofta tycks
prägla svensk politik i dessa dagar, har
framfår allt gjort sig märkbar i överläggningarna om inriktningen och omfattningen av det militära försvaret. Socialdemokraterna har, under trycket av den interna
r.v 70-talets mastodontutredningar, vars splittringen i partiet, inte kunnat samla sig
Inlag varit förlegade redan när de pre- · till beslut i de två stora kontroversiella
aterades.
I forsvarskommittens betänkande görs
mlång rad viktiga ställningstaganden av
stor betydelse inte minst fcir totalfårsvarets
åvila delar. Kommittens fårslag om att
åvilf<irsvarets verksamhet skall göras
mmmunanknuten ger äntligen hopp om
morganisation av civilfårsvaret som blir
Mlistisk och fungerande. Bristen på
skyddsmarker föreslås täckt under en tiolrsperiod. skyddsrumsbyggandet fortsätter. Den stora bristen på befolkningsskydd
!befintlig bebyggelse i centrala Stockholm
avhjälps dock inte därmed. stockholmarnas främsta skydd kommer även i framtifrågorna: fredsorganisationens omdaning
och flygstridskrafternas framtid .
Beslutsoförmågan hos socialdemokraterna är desto mer klandervärd som den
också är ett utslag av det övertaktiska agerande som numera präglar (s). Det gäller
att knipa poäng och vinna röster på varje
ort och i alla sammanhang. Att konsekvensen och trovärdigheten i politiken
därmed också offras tycks inte bekymra
(s)-ledningen.
Socialdemokraternas beslut att inte fatta beslut i försvarskommitten utan fcirst –
om ens då – i samband med riksdagsbehandlingen i vår, skapar en osäkerhet runt
56
utformningen av vår framtida försvarspolitik, som inte gagnar vårt land i nuvarande säkerhetspolitiska läge. Tilltron till
fastheten i den svenska neutralitetspolitiken ökas inte heller av att såväl socialdemokraterna som mitten ger det militära
forsvaret lägre reala resurser än i 1977 års
kriti~erade forsvarsbeslut. Omvärlden Sl
tyvärr snabbt ihåligheten i de vackra tJ
den i kommittebetänkandet, om dessa in
följs upp av en tillräcklig real medelstil
delning till det militära försvaret. Är m
deraterna det enda parti som är berett a
honorera detta samband?
F
R
R
B
L
Ko
Ar1
Med detta häfte följer ett inbetalningskort avseende prenumerationsavgiften 70:- kronor för år 1982. (Prenumerationspris
för pensionärer: 60:-:-)
!titt

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019