Margareta Cederfelt: Det polska parlamentsvalet genomfördes med genuin konkurrens

Söndagens den 15 oktober genomförde Polen val till parlamentet, Sejm, och Senaten. Organisationen för Säkerhet och Samarbete Parlamentariska Församling (OSSE PF) var på plats och observerade valets genomförande.

Som alltid när OSSE PF observerar val skedde det i samarbete med Organisationen för Mänskliga Rättigheter och Demokrati (ODHIR). Den här gången genomfördes valobservationen också i samarbete med Europarådets Parlamentariska Församling (PACE) I valobservationen deltog totalt 154 parlamentariker från 44 länder.

Vid en valobservation är fokus på valets genomförande, att valet genomförs i enlighet med de åtaganden som landet har förbundet sig till att efterleva genom medlemskap i OSSE och Europarådet.

Valdeltagandet var mycket högt,73 procent, enligt den polska valkommissionen. Normalt brukar valdeltagandet ligga inom spannet 50–60 procent. Det höga valdeltagandet hade inte förutsetts av vare sig valmyndigheten eller det lokala valkontoren, och valsedlarna tog slut redan under valdagens eftermiddag i ett stort antal vallokaler. Polackerna lät sig dock inte avskräckas från att rösta utan väntade tålmodigt på att nya valsedlarna skulle levereras. Tålamodet bevarades trots att väntetiden kunde passera två timmar. Det var också slående att polackerna närmast gick man ur huse för att avlägga sin röst. Ingen avskräcktes från att rösta på grund av ålder eller fysiska svårigheter.

Väljarna hade ett brett utbud av olika politiska alternativ att välja mellan. Det rådde som sig bör i en demokrati fri kampanj. Värt att notera är dock att den politiska majoriteten hade en otillbörlig kontroll över hur offentliga resurser användes, liksom kontroll över de statligt ägda medierna. De offentlig TV-kanalerna favoriserade öppet det styrande partiet Lag och Rättvisa såväl vad gäller sändningstid som längd på innehåll och framförande. Företrädare för de fria medierna påtalade att utrymmet för den oberoende journalistiken var snävt.  Sammanblandningen av regeringspartiets politiska valkampanj och regeringens information och favoriseringen av regeringspartiet i de offentliga medierna bidrog till att underminera separationen mellan myndighet och regeringsparti.

Valkampanjen var fri men karaktäriserades tyvärr av en intolerant, främlingsfientlig och kvinnofientlig retorik. Stundtals var retoriken under valrörelsen också aggressiv.

Valmyndigheten genomförde sitt arbete effektivt, men dess beslutsprocess och beslut var inte transparenta. Till skillnad från Högsta domstolens handläggning och beslut om valrelaterade frågor, vilka var helt transparanta.

Samtidigt med parlamentsvalet hölls en av regeringen initierad folkomröstning vars syfte framstod som att förstärka sittande regeringspartiets kampanjbudskap och retorik. För att folkomröstningen skulle antas krävdes att minst 50 procent av väljarna deltog i omröstningen. Deltagandet blev dock mycket lågt och långt under de lagstadgade 50 procenten, trots att valförrättarna obligatoriskt erbjöd valsedeln till folkomröstningen. Väljarna behövde aktivt meddela att de inte vill delta i folkomröstningen, vilket också noterades i röstlängden av valförrättarna. Folkomröstningens fyra frågor handlade om mottagande av migranter, om det nybyggda stålstaketet mot Belarus ska rivas, förbud mot privatisering av statliga företag och höjd pensionsålder.

Enligt OSSE PF, PACE och ODHIR respekterades vallagarna och de gav ett tillräckligt stöd för genomförandet av ett fritt demokratiskt val. Tidigare rekommendationer av OSSE och PACE syftande till att förbättra valet hade till viss del implementerats om än utan remissrunda och i avsaknad av transparens. Ett flertal rekommendationer lämnats åt sidan, såsom frågor relaterat till rösträtt, användandet av offentliga allmänna resurser och transparens angående kampanjfinansiering. Exempel på misshushållning med administrativa resurser är ändringar av valkretsar som gjorde att det krävdes färre röster på landsbygden än vad som krävdes i de större städerna per mandat i Sejmen. Förändringen var till stöd för Lag och Rättvisa då deras väljarstöd är högre på landsbygden än i de större städerna.

Polens konstitution garanterar att kvinnor och män skall ha lika rättigheter och skyldigheter, men kvinnors deltagande i ledande positioner och politiken är låg. Totalt var 19 procent av kandidaterna till Senaten kvinnor medan kvinnor utgjorde 44 procent av kandidaterna till Sejmen. Tyvärr fanns det rapporter om könsbaserat våld och trakasserier gentemot kvinnliga kandidater under valkampanjen.

I många vallokaler rådde stor trängsel, röstbåsen var ofta utformade och placerade så att de inte garanterade valhemligheten. Först och främst var båsens väggar låga med möjlighet att se över kanten för den som så ville, för det andra var röstbåsen ofta placerade med ingången mot vallokalen vilket möjliggjorde att se vilket parti den röstande markerade. Ofta befann sig mer än en person samtidigt i röstbåsen, ofta par men det förekom även att valförrättare och väljare anslöt till gemenskapen valbåsen. Valurnorna var ofta obevakade.

Som valobservatör är det centralt att bortse från egna politiska värderingar, att förhålla sig neutral och att fokusera på valets genomförande. Syftet med valobservationen är att bidra till ökad demokrati med fria och rättvisa val. Valet är emellertid avslutad och uppdraget som valobservatör slutfört varför jag avslutningsvis presenterar några egna reflektioner baserade på uppdraget som valobservatör i Polen.

Enligt valmyndigheten fick Medborgarkoalitionen, medlemmar i EPP som leds av den tidigare ordföranden i Europeiska rådet, Donald Tusk, 30,70 procent av rösterna. Tredje Vägen-Alliansen fick 14,40 procent och Vänstern 8,61 procent, vilket ger dessa tre grupper 247 mandat av underhusets totalt 460 mandat, och möjlighet att forma regering. Lag och Rättvisa fick flest röster med 35,38 procent, men får svårt bilda regering eftersom Donald Tusks allierade har en blockerande majoritet. En potentiell allierad till Lag och Rättvisa, det högerextrema partiet Konfederationen, fick 7,16 procent av rösterna. En ändrad politisk majoritet i Polen med en regering ledd av Donald Tusk skulle kunna markera ett skifte i vågen av populistiska krafter i Europa.

Folkomröstningen som regeringspartierna hade planerat som ett stöd för att vinna valet blev en börda. I vallokalerna gav valsedeln om folkomröstningen väljarna en sista påminnelse om varför de skulle välja att rösta på ett annat parti än den sittande regeringen.

Det höga valdeltagandet och troligt regeringsskifte visar att polackerna vill se en politisk förändring, baserad på inkludering och respekt för medborgarnas livsval, bort från diskriminering av kvinnor, hbtq-personer och minoritet. Polackerna ser Polen som en del av Europa och den europeiska gemenskapen och inte som en isolerad nation. Donald Tusk lyckades under valrörelsen förmedla en bild av hur han ser Polens framtid och vilken riktning Polen skall välja som tilltalade en stor andel av väljarna.

Under min tid som president för OSCE PA hade jag ett nära samarbete med det polska ordförandeskapet i OSCE 2022. Samarbetet fungerade utmärkt och fokus för såväl regeringssidans ordförandeskap som för mitt presidentskap i den parlamentariska församlingen var att stödja Ukraina och dess folk. Att göra vad vi kunde för att bidra till internationellt stöd och sammanhållning för Ukraina och ett slut på Rysslands orättfärdiga krig gentemot Ukraina. Polen har sedan Ryssland inledde sitt aggressiva krig tagit emot alla ukrainare, mestadels kvinnor, barn och äldre, som har sökt skydd i Polen. Polens stöd för Ukraina har varit betydande och inget tyder på att stödet kommer att avta. 

Tusk seger kan avsluta en turbulent period i Polens förhållande till EU, som har hållit inne över 35 miljarder euro på grund av minskat oberoendet för domstolarna och medierna under de åtta år som partiet Lag och Rättvisa styrt landet. Utvecklingen i Polen rör också Sverige. Vi har en gemensam historia och Östersjön gemensamt vatten.

Margareta Cederfelt är riksdagsledamot (M) och ordförande emeritus för Organisationen för Säkerhet och Samarbetes Parlamentariska Församling

För den intresserade finns nedan länkar till

Polens Valmyndighet
OSSE PA, utlåtande från valobservationen