Print Friendly, PDF & Email

Litteratur Desinformation om USA

Av Redaktionen | 31 december 1969


1969


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Litteratur
STURE LINDMARK:
Desinformation om USA
Amerika har under senare år blivit den ·
stora strykpojken bland kulturradikaler
och vänstergrupper i Sverige. Det är f n
“inne” att i debattskrifter till varje pris
kritisera och misstänkliggöra inte endast
USA och de förhållanden som råder där,
utan även de försök och initiativ som tas
för att komma till rätta med de rådande
missförMllandena i landet. I färgade och
tendentiösa böcker och skrifter gör man
våldsamma utfall mot minsta detalj i amerikanskt samhällsliv. Nu senast har två böcker publicerats som i huvudsak går ut på
att felinformera och även misskreditera det
politiska system som USA representerar.
Osakligt
I inledningen till en av böckerna heter det:
“Dilemmat Amerika är ingen objektiv bok.
Den försöker komma åt USA:s in- och utrikespolitik från en rad skilda utgångspunkter, som alla har det gemensamma att de
är kritiska … Det går däremot inte att säga
att Dilemmat Amerika är en antiamerikansk bok.” Citatet som är hämtat ur “Dilemmat Amerika”, med bidrag frll.n inte
mindre än elva olika författare (Wahlström
och Widstrand. Pris 12:50 kr), ger en lika
missvisande bild av bokens innehåll som
flertalet artiklar om Amerika. Avsikten kan
knappast ha varit att enbart kritisera, utan
än mer att vara antiamerikansk. Det finns
inte något att invända mot en saklig kritik av amerikanska samhällsförhållanden.
Men som i detta fall förlorar kritiken varje effekt, då den medvetet eller omedvetet
bygger på felaktiga påståenden och generaliseringar.
En av de få skribenter som haft ambitionen att sakligt kritisera Amerika är Nils
Elvander, vars kapitel om amerikansk utrikespolitik 1945-1968 både är intressant
och informativt. Elvanders motpol är
Bengt Liljenroth, som skrivit om Black
Power – rasism eller realism. Han har tagit på sig den från början fåfänga uppgiften
att visa att Stokely Carmichael inte “förhärligar våldet” – en uppgift som mer och
mer blivit inaktuell, då Carmichael numera
tillhör en gången tid i den mån han överhuvudtaget kan sägas ha betytt något för
amerikansk negerrörelse. Det är något överraskande att möta dessa upprepade försök
från svensk sida att rycka undan en av de
grundvalar som gjort Carmichael känd.
Frånsett vissa tvetydiga uttalanden som
han gjort måste det vara bra mycket mera
väsentligt att påpeka att majoriteten amerikanska negrer uppfattar honom som en
representant för våldsfilosofin, vilket säkert
är en anledning till att han inte vunnit
något större gehör bland de bredare lagren
negrer.
Amatörmässigt
“Revolutionära rörelser i USA” heter den
andra boken, som skrivits av Teddy Amberg (Prisma. Pris 12:50 kr). Boken, som
behandlar studentrörelser och negerorganisationer, är något av det mest amatörmässiga som skrivits om Amerika under
senare tid. Både valet av källor och de försök till analys som görs tyder på en närmast naiv tilltro till ett antal ledare för
den lilla gruppen yttersta vänsterstudenter
och ledarna för Black Panthers. Endast ett
exempel på Arnbergs fabulösa dokumentationskonst skall nämnas: “Men pantrarna
är – enligt brevrapporter som jag fått från
vänner i Berkeley – ganska trötta på vänsterliberalerna …” I ett annat fall har emellertid Arnberg visat större insyn i amerikansk negerrörelse, då han kommit till slutsatsen att “Stokely Carmichael … förefaller enligt vad jag kunnat höra och läsa mig
till vara ganska ute numera”.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism