Lillemor Lindberg; Varning för socialismen


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

inte? Och eftersom det visar sig att Cutt
Bergs bok Blå dragonerna omnämns (boken var forfattarens enda, men den gavs
ut i åtminstone 12 upplagor) bör kanske
ett litet bidrag till bokens och regementets historia nämnas. När tyskarna besatte
Köpenhamn i april 1940, grep de också
en dansk kavalleriofficer, som var fodd
tysk men nu dansk. Han dödsdömdes
men blev aldrig avrättad utan hölls i fängelse ända in i det sista. Han har berättat
hur psykiskt svårt det var att hållas avLILLEMOR LINDBERG:
stängd under de långa åren. Aktuella tidningar fick han inte läsa, men bland
mycket fl böcker hade Curt Bergs bok
om dragoner smugit sig in, ren skönlitteratur alltså. Han läste boken gång på
gång; den höll honom vid liv, berättade
han. Då han blev utkastad ur fängelset,
fick han inte boken med sig. -Det var ett
nöje att hitta boken i ett antikvariat och
ge den till Oberst Lunding, men det visade sig, att boken gjort sitt. Han behövde den inte längre.
VARNING FÖR SOCIALISMEN
D
et är en lisa for själen att ta
del av det lågmälda, ålderdornliga språket och en intellektuell njutning att fordjupa sig i analyserna i Gösta Bagges Frihet eller socialism. Högerledaren och professorn skrev boken 1944, som en motskrift till Ernst Wigfors Socialismen ochfriheten. Konservativa Sällskapet har nu
återutgivit skriften som varnar for konsekvenserna for demokratin av den socialdemokratiska politiken.
I sitt forord konstaterar Gösta Bohman att skriften är högaktuell inte minst i
Frihet eller socialism. Gösta Bagge. Konservativa
Sällskapet, 1994.
det politiska dagsläget med dess nyanslösa
politiska debatteknik.
”Erfarenheterna från de kommunistiska och nationalsocialistiska samhällshushållningarna i Ryssland och Tyskland”- som Bagge uttrycker det- visade
tydligt vart statliga regleringar kunde
leda.
Bagge understryker gång på gång att
valet till sist kommer att stå mellan friheten eller socialismen. Han ifrågasätter i
vad mån socialistiska strävanden över huvud taget är forenliga med medborgerlig
frihet och ett folkstyrt samhälle. ”Men
det är icke möjligt att instämma däri, att
om endast demokratiska metoder användas for att genomfora dylika socialistiska
SVENSK TIDSKRIFT 453
åtgärder, så föreligger ingen fara för frihet
och folkstyre. Det är icke metoderna som
äro det avgörande, det är åtgärdernas art
och resultat.”
Lätt övergång
Trots att femtio år förflutet sedan boken
skrevs är det mycket som känns igen. ”Ju
mera de ekonomiska intressena blir förankrade i en härskande partimaskin, desto större bli de hjälpmedel som denna
förfoga över för att behålla makten. Och
detta gäller inte bara de så kallade kapitalistiska intressegrupperna; det gäller alla
de tusen och en olika intressen i ett land
som för sitt tillgodoseende äro beroende
av politiken.”
”I vårt land har vi ju den erfarenheten
att ett parti, det socialdemokratiska, lyckats befåsta sin makt genom att väsentligen
bygga den på fackföreningarna, till vilka
återigen alla arbetare måste vara anslutna,
om de skola kunna .ta sin och sin familjs
bärgning. Här liksom i fråga om den
ekonomiska utvecklingen är det därför av
vikt, att man förstår, hur lätt övergången
kan vara från ett dylikt demokratiskt system till det totalitära.”
Statliga ingripanden
Det andra världskriget hade medfött ett
otal statliga ingripanden och regleringar i
Sverige; ransonering av livsmedel, kläder
etc, hyresreglering, reglering av utrikeshandeln, kontroll av kapitalrörelser och
av finanstransaktioner mellan Sverige och
utlandet, valutareglering, kontroll av tilldelningen av råvaror etc.
De statliga ingripandena omfattade
även arbetsförmedlingstvång och till exempel allmän tjänsteplikt för skogsavverkning.
Gösta Bagge varnar för att behålla alla
dessa regleringar vid ”fredsutbrottet” och
finner inte minst priskontrollen och de
statliga subventionssystemen förkastliga.
Han såg också tydligt riskerna med
”att låta de nuvarande monopolelementen med statsmaktens hjälp .ta en mera
stadigvarande eller absolut karaktär eller
genom att ta bort från den moderne fåretagaren vad som är hans väsentliga funktion, nämligen att vara den frie bäraren
av de dynamiska krafterna i det moderna
samhällslivet. Socialisering av monopol
innebär med andra ord, att man gör monopolet järnhårt, varaktigt och utan den
potentiella konkurrensens incitament till
framsteg”.
Parifarande aktuellt
Det är på samma gång fascinerande och
skrämmande, att så mycket av det som
Gösta Bagge skrev för femito år sedan –
mot bakgrund av vad som hänt inom och
utanför Sverige under andra världskriget
– fortfarande är lika aktuellt efter femtio
år av fred i landet. Läs boken och begrunda den! Det är den värd.
454 SVENSK TIDSKRIFT