Lillemor Lindberg; Analys av flyktingpolitiken


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LILLEMOR LINDBERG:
ANALYS AV FLYKTINGPOLITIKEN
D
e senaste <il-en har antalet asylsökande i Sverige ökat kraftigt. Vid början av 1980-talet
hade vi ca 3 000 asylsökande
om året. 1992 hade siffran stigit till över 83
000.
Det är därför inte förvånande att debatten om svensk flyktingpolitik är livlig.
Kunskapsnivån och debattglädjen står alltför ofta på skilda nivåer. Den bok – Flyktingpolitik i analys- som docenten i historia
Åke W edin och framtidsforskaren Eskil
Block skrivit kan med sitt fylliga bakgrundsmaterial och sitt faktaspäckade innehåll höja kunskapsnivån och hyfsa debatten.
Eskil Block sätter in invandringen i ett
historiskt perspektiv och pekar på geografiska områden från vilka invandringen kan
bli särskilt stor i framtiden.
Block konstaterar, att så länge antalet
invandrare var lågt och assimilation sattes
som mål för den svenska invandringspolitiken var problemet begränsat. Han menar
att det i dag finns en risk för gettobildningar
med en helt annan livsstil än den svenska i
och med att invandringen ökat så kraftigt.
Åke W edin reder på ett förtjänstfullt sätt
ut begrepp som asylsökande, kvotflykting,
de facto-flykting, anhöriginvandring etc.
Flykti11gpolitik i m~alys. Åke Wedin och Eskil Block,
Cruz del Sur, 1993.
En förutsättning for en meningsfull debatt
om flykting- och invandringspolitiken ärju
att debattörerna vet vad de olika begreppen
innebär.
Wedin visar också på de stora kostnader
den nuvarande hanteringen av asylärenden
drar med sig. Invandrarverkets budget
upgick budgetåret 1992/93 till mellan 12
och 13 miljarder kronor. Det är lika
mycket som Sveriges totala u-landsbistånd
via SIDA, BITS etc. Kostnaderna for polis
och utlänningsnämnd är ej inräknad. Inte
heller kommunernas kostnader för socialbidrag till de flyktingar som ej kan försörja
sig själva efter de första 18 månaderna under vilka det statliga bidraget skall täcka alla
kostnader. Krigsflyktingar skall hjälpas i
närområdet, skriver W edin. Det vore därför bättre om Sverige gav mer pengar till
FN:s flyktingkommissariat. En asylsökande
kostar 250 kronor om dagen. För detta belopp skulle vi kunna ge mat och logi åt 100
krigsflyktingar i f d Jugoslavien.
Åke wedin föreslår att endast de skall a
komrna in i Sverige som beviljats asyl redan
innan de passerar den svenska gränsen. Det
kan synas vara en rationelllösning men hur
bär man sig åt för att komma till en svenska
ambassad och a sitt ärende prövat eller för
att a visum hit när det råder krig?
Författamas värderingar och slutsatser
ger i många stycken underlag fcir en fortsatt
konstruktiv debatt.
60 SVE N SK T tOSKR IFT