Lillemor Lindberg; Alternativ flyktingpolitik


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

formningen inom socialdemokraterna
och moderaterna, och mot partiapparaternas tendens att kväsa det fria
tänkandet är väl värd att uppmärksamma. Likaledes görs tankeväckande
iakttagelser om vikten av att söka återfinna den gemenskap som gått forlorad i
moderniseringsprocessen. Här finns, som
forfattaren påpekar, sannolikt nyckeln
till ett vinnande program fOr det komLILLEMOR LINDBERG:
mande decenniet. Moderaterna, kds och
socialdemokratin har var och en på sin
kant börjat nysta i gemenskapshetsgarnet, men steget är hos alla partier
långt till ett genomtänkt helhetsprogram.
Här kunde en viktig uppgift finnas for en
självständig debattör som Stig-Björn
Ljunggren. Dessvärre tog han inte chansen att närmare utveckla dessa tankar i
Ett visst mått avfrihet.
ALTERNATIV FLYKTINGPOLITIK
F
å ämnen diskuteras så mycket
man och man emellan som
flykting- och invandrarpolitiken. Kritik av den stämplas
dock lätt som rasism eller främlingsfientlighet.
I boken Invandring – sammanbrott eller
utveckling? behandlar Ingrid Björkman,
Jan Elfverson och .Åke Wedin den så kallade flyktinginvandringen som började i
mitten av 1970-talet och på allvar tog fart
i mitten av 1980-talet. Denna skiljer sig
från den tidigare invandringen genom att
dels korruna främst från tredje världen
och dels vara mycket stor i forhållande till
den svenska folkmängden.
Författarna betecknar den svenska
lt1vatrdring – sammanbrott eller utveckling. Ingrid
Björkman,JanElfverson och Åke Wedin. Samfundet
får nationell och internationell utveckling 1994.
flyktingpolitiken som ogenomtänkt, illa
planerad, kortsiktig och inhuman. De
pekar på att Sverige utvidgat flyktingbegreppet och att permanent uppehållstillstånd även beviljas dem som har så kallade flyktingliknande skäl, krigsvägrare
och sådana som av humanitära skäl anses
böra fl stanna här.
I själva verket är det en mycket liten
del av dem som flr asyl i Sverige som är
berättigade till det enligt FN-konventionen. Invandrarna har svårt att fl
fotfåste på arbetsmarknaden och många
blir beroende av socialbidrag for sin försörjning. Sverige spenderar miljarder på
att utreda asylansökningar men flertalet
sökande saknar godtagbara asylskäl. Det
är dags att angripa orsakerna till flyktingströrrunen i stället for att sätta in de
största resurserna på foljderna av den, anser forfattarna. Det är också stötande,
356 SVENSK TIOSKR.IFT
menar de, att andra som kan ha lika
goda-eller ännu bättre-skäl att ta asyl inte
kan komma i fråga helt enkelt därfor att
de inte kunnat ta sig hit. Författama drar
därfor slutsatsen att allt ansvar for världens flyktingar måste övertas av det internationella samhället genom FN. Ansö-
kan om asyl i Sverige skulle då ställas till
FNs flyktingsekretariat. Om den sökande
har skäl till asyl, placeras han/hon i kön
får kvotflyktingar och kan så småningom
ta resa till Sverige.
Detta skulle innebära en mer rättvis
behandling av asylärenden och dessutom
en kraftig minskning av kostnaderna. För
det belopp varje asylsökande kostar skulle
Sverige kunna ge mat och logi åt 100
krigsflyktingar i fOre detta Jugoslavien.
Ny form av bistånd
Boken innehåller också en skiss till en alternativ flyktingpolitik. Genom att kombinera bistånd, katastrofhjälp och flyktinghantering skulle invandrarna kunna
bli en värdefull resurs i biståndsarbetet.
Grundtanken är att flyktingar under
tiden i Sverige skulle skaffa sig utbildning
och praktik med sikte på återflyttning till
hemlandet så snart forhållandena tillåter
detta. På detta sätt kopplas flykting- och
biståndspolitiken ihop och utvecklingsländerna skulle ta ett tillskott av välutbildade och initiativrika personer.
Kunskapsöverforing-inte överforing
av pengar-skulle bli det avgörande medlet for utveckling.
Författarna foreslår ett faddersystem
med utbildningstjänster i de svenska
affärsverken och de offentliga institutionerna. Det skisserade systemet skulle
kunna bidra till att bryta den onda cirkeln
med överbefolkning, forsörjningskris,
fattigdom och miljöforstöring i tredje
världen.
Många av bokens fakta och argument
har tidigare framforts av forfattama i tidningsartiklar och andra böcker men de tål
att upprepas. Boken ger också nya infallsvinklar på svårlösta problem. Demokratins livsluft är en öppen och fri debatt.
Denna bok bör kunna inspirera till en
saklig debatt om flykting- och biståndspolitiken.
SVENSK TI DSKRIFT 357