Kristina Jonäng; Centern och kräftgången


1998


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

CENTERN OCH KRÄFTGÅNGEN
KRISTINA JONÄNG
Valresultatet för centerpartiet blev det sämsta någonsin. Nu måste ett seriöst förnhyelsearbete
sättas igång som rör såväl umgängesformer och partiorganisation som politikens innehåll.
B
ortsett från valet 1988
har centerpartiet forsärmat sitt valresultat
varje val sedan 1973.
Arets dåliga valresultat
kan knappast skyllas på att Lennart
Daleus gjort dåligt ifrån sig eller att vi
valde fel reklambyrå – enkla och forhastade valanalyser som gärna dyker
forhållningssätt. Thage G. Pettersson,
avgånget statsråd, uttalade visserligen
sin uppskattning for Göran Persson i
TV, men när äldre män berömmer
äldre män glömmer man att det finns
andra grupper som tycker precis tvärtom – fast de tigit i åratal. Det finns
dem som inte delar de äldre männens
syn på ledarstil och framtoning i poliupp när man vill krypa undan ett tiken. Att det är den något yngre
plågsamt utvärderingsarbete. Tvärtom står Lennart Daleus for en ledarstil som valet egentligen handlade
om. Br Lennart Daleus tid på sig och
centerpartiet i stort kraft att fornya
sig kan centerpartiet bli foregångare
vad gäller nya fOrhållningssätt i politiken.
När snålblåsten nu viner kring personer som Göran Persson och Göran
Johansson blir det tydligt for mig att
valet egentligen handlade om just
KRISTINA JONÄNG var tidigare
ordförande i centerns ungdomsförbund
och detJ centerpartist i västsverige som
i årets val tog flest kryss i regionalvalet .
ordforanden i stadsdelsnämnden i
Göteborg, Carina Lindberg, som blivit symbolen for kritiken mot Göran
Johansson är troligen ingen slump.
Det är de yngre kvinnorna, som ganska nyligen tagit sig in i svensk politik
som börjar ta ton. De har en ny syn
på villkoren och arbetssätten i politiken. Alltfor många har tyst accepterat
männens garnmalmodiga arbetssätt.
Men tydliga tendenser finns, inte
minst i centerpartiet, att de börjat sä-
ga ifrån. Två av de riksdagsledamöter
som kryssade sig in i riksdagen fOr
centerpartiets räkning var kvinnor
som gick forbi varsin man. Kanske är
det inte just dessa män som bedrivit
SVENSK TIDSKRIFT
ett gubbigt arbetssätt. Men många
kvinnor såg sin chans att äntligen ra
markera att de vill se en forändring.
Tvärtemot vad många kvinnor befarat, även inom centerpartiet, har personvalet inte varit till nackdel for
kvinnorepresentationen. Numera
består partiets riksdagsgrupp av en
majoritet kvinnor.
Utmaning
Men det är viktigt att komrna ihåg att
frågan inte handlar om att kasta ut
män och lyfta in kvinnor i politiken.
Nej, det handlar om forhållningssätt i
vid mening. Ju längre man har hållit
på i politiken, desto mer ”nersvärtad” av en gammalmodig struktur
riskerar man att bli som politiker.
Många äldre män är, helt naturligt,
mer fast i de gamla strukturerna än
vad yngre kvinnor är. Omvänt har
alla nyvalda kvinnor en utmaning
framfor sig, nämligen att visa att ett
nytt forhållningssätt i politiken inte
bara är prat. Nyvalda ungdomar och
kvinnor måste, får trovärdighetens
21
skull, visa att det går att tillämpa ett
nytt forhållningssätt, även inne i
maktens korridorer.
Centerpartiet bär både på problem
och möjligheter när det gäller att utveckla nya forhållningssätt i politiken. Vi har en medlems- och organisationsstruktur som knappast välkomnar nya grupper. Vi är fortfarande inriktade på talarstolar, fOredragningslistor och traditionella mötesformer, som gör att eventuella nya
väljare riskerar att utestängas från
början. Däremot finns det en lång
tradition av social gemenskap som
genomsyrar möten och aktiviteter i
centerpartiet. ”Låt inte den sociala
kompetensen i centerpartiet stanna
vid kafferep, se till att utveckla sociala kraftcentra istället.” Så uttryckte
sig en ledarskapskonsult en gång på
en konferens i centerpartiet.
Vilsenhet
Människor känner sig vilsna i både
det lilla och det stora idag. Med en
svajig ekonomi i national- och
världsekonomin riskerar också människors vardag att bli svaJig.
Arbetslöshet och drastiska nedskärningar har gjort många människor
misstänksamma mot allt vad politik
22
heter. Att reparera fortroendet riskerar att bli ett moment 22. Med löften
om nya reformer ökar misstänksamheten; ”det är säkert ytterligare ett
löfte som inte hålls”. Med statsmannamässighet och en allmän ”åtstramarlinje” i politiken blir man knappast populär. Politiker far svårt att stå
for det man tror på, eftersom gapet
mellan väljare och valda tycks öka
hur man än hanterar sakfrågorna.
När jag nyligen genornforde ett intervjuarbete for skaraborgscenterns
valutvärdering svarade en av valarbetama att centerpartiet måste bygga sin
styrka på lokalt fortroende. Vi har
massor av lokala politiker och i vissa
kommuner gör centerpartiet rekordval (det tydligaste exemplet är
Mönsterås, 45 procent) tack vare fortroendet bland de lokala väljarna.
Men partiet blir inte trovärdigt forrän
vi har tvåsiffriga opinionssiffror också
i riksdagsvalet. Att vända trenden i
riksvalen handlar emellertid inte endast om forhållningssätt och fortroende. Det handlar givetvis också om
det politiska innehållet. Enkelt uttryckt handlar det om att centerpartiet måste bestämrna sig for att bli det
dominerande alternativet till socialdemokraterna. Den inriktningen far
SVEN SK TID SKRI FT
gärna gå via kompromisser och stort
ansvarstagande, men for att kunna bli
ett alternativ till socialdemokraterna,
samtidigt som vi samarbetar med
dem, krävs hårt ideologiskt fornyelsearbete.
EMU-diskussion nödvändig
Centerpartiet har inte i tillräckligt
hög utsträckning ställt sig de frågor
som måste ställas infor 2000-talet.
Partiet måste engagera sig hårdare i
många internationella frågor. Centerpartiet har exempelvis inte diskuterat de frågor som har med ett
EMU-medlemskap att göra. Istället
har vi kategoriskt sagt nej till medlemskap, vilket riskerar att leda till att
vare sig debatten eller sakfrågan går i
vår riktning. Likaså måste vi bli bättre på att prioritera vad som är viktigast i välfärdspolitiken. Miljöfrågorna
som alltid varit en stark profilfråga for
centerpartiet måste ra en inriktning
som bättre passar in i den miljömedvetenhet och den energieffektivisering som redan sker i exempelvis industrin. Sammanfattningsvis måste vi
komma ihåg att politik inte innebär
att prioritera, utan att våga säga vad
som ska prioriteras bort.
<
>
r
o