Innehållsförteckning


1944


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
TIDSKRIFT
TRETTIOFÖRSTA ARGÅNGEN
l 9 4 4
ANsVARIG UTGIVARE: ELIS HÅSTAD
REDAKTIONSKOMMITTE:
GEORG ANDREN · GUNNAR HECKSCHER
JOHN CULLBERG · BROR OLSSON
GUSTAF PETRI · EDVARD THERMA?.NIUS
KARL WISTRAND · T. T:SON HÖJER
ARVID FREDBORG
UPPSALA 1944. ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB
l
,, .
INNEHÅLLSF ÖRT E OKNING.
Ledande artiklar:
Sid.
Hö,jer, Thorvald T:son: 1943 och perspekth·en inför 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Finland och freden …………………………………………….. 103
Ryssland, Polen och Atlantdeklarationen ……………………………. 105
Håstad, Elis: Näringslivet och riksdagen’ …………………………… 181
I väntan (utrikespolitisk expose) …………………………………. 249
Civilförsvaret och hemvärnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Finlands ödestimma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Håstad, Elis: Samlingsregeringen ………………………………….. 327
Kring årets val ……………………………………………….. 391
Efterkrigsprovisorier -·- en fara för återuppL:·ggnaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Fredborg, Arvid: I skuggan av ett attentat (mot Hitler) ……………… 397
Det radikaliserande valet ……………………………………….. ·. 459
Finland och vapenstilleståndet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
statsmakterna och det vetenskapliga arbetet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Den baltiska tragedien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Tankar kring sjökriget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
Norges befrielse – ny fas och nya fasor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
Hr Wigforss och det nationella samarbetet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Kring ett ledareskifte (Bagge-Domö) …………………………….. 663
Uppsatser:
Almenberg, Dagmar: Anatole Prance – ett hundraårsminne . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Birnbanm, Irnrnanuel: Om Ostpreussens öden ………………………… 680
Bohm, Stellan: Kan Sverige efter kriget Levara sin ekonomiska standard f …. 201
Gielens, Felix: Nordens stora drama ……………………………….. 334
Cullberg, John: Kyrkan inför efterkrigstidens problem ………………… 666
Erich, R.: En verklig rättsordning och en förvanskad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
–: »Internationell nyordning» ………………………………….. 602
Edstrand, K .-I.: Produktiv socialpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
Fredborg, Arvid: Österrikes framtidsproblem ………………………… 128
(–: I skuggan av ett attentat, se ledande artiklar.)
Gierow, Krister: Krigsnyheter och krigspropaganda i Vasatidens Sverige …. G18
(Håstad, Elis: Näringslivet och riksdagen, se ledande artiklar.)
(–: Samlingsregeringen, se ledande artiklar.)
(Höjer, Thorvald T :son: 1943 och perspektiven inför 1944, se ledande artiklar.)
–: Sveriges anslutning till Nationernas förbund …………………… 695
Kjplsen, F. H.: Norden som militmrpolitisk enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kleberg, Tönnes: En boksamlarnas apologet. (J. Viktor ,Johanssous bok: »Försvar för boksamlaren») ……….. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Liljedahl, Ragnar: Gustaf III på Mora kyrkvall. Tradition oeh historisk
verklighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Lindroth, Hjalrnar (i Göteborg): Kristcndomr!l och de intellektuella …….. 478
Lindstam, I ngemar: H ur rekryteras hemvärnet socialt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Lundqvist, Oscar: Den kommande fredstidens valutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Löwegren, Gunnar: Frankrikes väg. Författningsfrågan – Leon Blums kritik
av tredje republikens författning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Nerman, Birger: Dorpats universitet. Några minnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
1 Efterskrift, sid. 31G.
III
r-. •
Si<l.
Nordendahl, Einar: Kommunaltekniken och landsbygden ……………….. 20i
Pfleging, Ernst: Preussen och Tyskland. En historisk expose, gjord ur syd·
tyskt synläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·195
Pleijel, Hilding: Det mörka och det ljusa Småland. U r de religiösa slagordens
historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Porzsolt, L.: Ungern under mellankrigsåren ………………………… 626
Quensel, Carl-Erik: Befolkningsutvee,klingen i Tyskland efter 1933 ………. 399
Rohde, Kmtt: De yngre juristernas problem. Nya löneprinciper och nya förhandlingsmetoder …………. : ………………………………… 145
Rosenqvist, G. 0.: Finlands kyrka under kriget ………………………. 135
Rygg, Björn Arne: Folkehat og >>internasjonal forståelse» ….. ,’, ……….. 432
Sandström, K. E.: Den jordpolitiska diskussionen om jordbrukets storlek …. 270
Sjövall, Harald: Latinlinjens framtid ……………………………… 341
Swedenborg, Birger: 700 års kamp om Karelen ………………………. 153
–: En engelsk diplomat om julikrisen 1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Svennung, J.: Skall den eviga staden förstöras1 ……………………… 193
—: Skolan och samhällets praktiska krav ………………………… 608
Sörndal, Olof: Samhällsläran i läroverken1 …••••••••.•.•••••.•••••••••••• 281
1’homasson, Carl-Gustaf: Gustaf III:s död. Ur Leonard von Hausswolffs liv
och memoarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Wedberg, Birger: Karl XI som domare. Några anteckningar ………….. 564
Westring, G. A.: Bombkriget och kulturen ………………………….. 113
Wittenberg, Erich: Vansittartismen och europeiskt kulturmedvetande …….. 538
Alcerman, Gustaf: Prisreglering och rättsprinciper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Litteratur2:
Svensk prosadiktning 1943, en översikt av Elof Ehnmarlc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kort om böcker (kyrkliga), av B. O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Sveriges historia i ett band (Ingvar Anderssons Sveriges historia), rec. av
Hugo Valentin ………………………………………………. 163
Religionsundervisning och uppfostran (av Kristofer Bensow), rec. av Hjalmar
Lindroth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Lyriskt kaleidoskop, översikt av Karl-Gttstaf Hildebmnd ……………….. 225
»Kungarnas Paris» (av Ragnar Josephson), rec. av Gunnar Löwegren …….. 232
Fransk politik i memoarens ljus (Caillaux, band II), rec. av Birger Swedenborg 287
Till nationalsocialismens förhistoria (Kurt Stechert: Hur kunde det hända~),
rec. av Erich W ittenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Ebba Brahes domän, rec. av Carl G11staf Thomasson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
En mönstergill förvaltningshistoria (Kammarkollegiets), rec. av Olof Sörndahl 637
Tider och stilar (av Albert Wifstrand), rec. av Bror Olsson ……………. 640
Partileda och borgfred under frihetstiden – ur nyare litteratur, översikt av
Sven Ulric Palme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711
Dagens frågor:
Kulturfrågor i allmänhet:
Efterutbilduingsfrågor, av K. H. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1943 års bokproduktion, av Bror Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Det nordiska institutet i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Ett danskt-nordiskt institut, av Sten Rohäe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Lektorer och adjunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Samhällskunskapen och läroverken, av Thorvald T:son Höjer ……………. 442
Den storpolitiska konsertbiljetten, av Erik Hedfeldt ………………….. 523
1 Polemik, sid. 442.
2 En del böcker ha omnämnts på ledande plats, bland uppsatserna eller under
Dagens frågor.
IV
”~:
.,, .
Sid.
Det svenska artilleriet, av Thorvald T: son H öj er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;)27
Billiga romaner, av Bror Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li49
Från djävulens horisont (S. Lewis’: Vår Fader i Avgrunden), av Sten Rolule 651
Samhället och skolan, ett sekel engelsk skolhistoria, av Folke H allden . . . . . . . . 650
I nrikespolitiska frägor:
Valårets riksdagsuvertyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Svensk nazism och kommunism inför krigets slutskede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Folkstyrelsens hotade garantier …………………………………… 247
Varning för fredwptimism, av Per G. Andreen ………………………. 311
=”äringslivet och riksdagen, av Elis Håstafl ………………………….. 316
Vår inrikes pressbyrå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Hyresregleringen – en ny fas, av .Kurt Holmgren …………………… 383
Par6ernas sociala sammansättning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Riksdagsmän som gå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58ii
J ordbruket i fågelperspektiv, av Curt Rohtlit’b ………………………. 595
Det svenska partiledaresystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735
Utrikespolitiska fråiJor:
Radikalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
H vad skal det nytte?, av Aagc Heinberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Studentdeportationema i N orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Skuggor över Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Varför inga baltiska exilregeringarf ……………………………….. 101
Den wvjetryska författningsändringen, av Iunas J.-Scl1rynius ………….. 175
Ekon från Paris, av J can Gay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Christmas-Möller ……………………………………………….. 238
Laval och deportationen, av J can Gay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Mineichi Koga, storamiral av .Japan- ett reseminne, av Bengt Hildebrand … 301
Ryssland-Polen och Sosnkowski än en gång, av S. W . ……………….. 306
Winston S. Churchill (Knut Hagbergs bok), av Bengt Ulmgren ………….. 308
Frankrikes finanser, av Jean Gay …………………………………. 387
Regimförändringen i Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Rumänien kapitulerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Det kämpande Frankrike, av .Tran Gay ……………………………… -146
Finländska stämningar, av Gu!lmund Smith …………………………. ·152
Maskwas tyska redskap, av !J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Inför slutet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Till polsk-ryska frågan, av S. W. …………………………………. 591
Fjärde gången Roosevelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
Det fransk-tyska industriella samarbetet 1940-44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
Bör Transsylvanjen bli en självständig stat~, av Gustaf Bolinder och Arvid
Fredborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
Europa för Finland år 1899, ett fyrtiofemårm1inne, av Herman Gmnnzerns … 724
Ministären de Gaulles socialekonomiska politik, av ,Jran Gay ……………. 727
Den polska regeringens kris, av S. FV. ……………………………… 732
Maquisardernas morgondag ………………………………………. 734
·.”’-
__L__
·.;.,-,~~ ~ ’l
__.l_~
Pärmar till SYensk Tidskrift, till ett
pris a_y 2 kr. per årgång, kunna rekvireras från expeditionen, Dalagatan 201\
Stockholm.
Kompletta årgångar eller felande strö-
exemplar kunna likaledes rekYircras.
———————-~
~~-~….._______________··–· —