Innehållsförteckning


1945


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
TIDSKRIFT
TRETTIOANDRA ARGÅNGEN
l 9 4 5
ANsVARIG UTGIVARE: ELIS HÅSTAD
REDAKTIONSKOMMITTE:
GEORG ANDREN · GUNNAR HECKSCHER
JOHN CULLBERG BROR OLSSON
EDVARD THERi\LiENIUS · KARL WISTRAND
T. T :S O N H Ö J E R · AltVI D Fl\ E D B O R G
UPPSALA 1945. ALMQVIST & WIKSELLS BOKTI\YCKERI AB

:….. ·l’__ ·~~’——~~~~~~-….__j———-
INNEHÅLLSFÖRTEOKNING.
Ledande artiklar:
Sid.
Höjer, Torvald T:son: Segrar och besvikelser under 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Friheten och socialdemokratin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Moral och politik (svensk intervention i Norge~) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Sintakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
statsgaranti för exportkredit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
E. H.: Samlingsregeringen och samarbetsiden ……………………….. 233
Tvångsförflyttningarna i Tjeckoslovakiet – humanitär demokrati~ . . . . . . . . . 303
Bland ruinerna ………………………………………………… 371
Demokratiens framtidsprövningar …………………………………. 376
Den olösta tyska frågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Rveriges utrikespolitiska lä.ge efter kriget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii07
Ralterna och asylrätten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii77
Unosjöhygilens väg till vfilstånil ………………………………….. H4:~
Uppsatser:
Andren, Georg: En tillbakablick på tysk ideologi …………………….. 649
Andren, Nils: Churchill, Attlee och Englands styrande klass ……………. 470
Bagge, Gösta: Politik och vetenskap. Ur en nationalekonoms synvinkPl …… 524
Ballcanilc1ts: Vad sker i Titos Jugoslavien~ ………………………….. 609
Bergström, Rudolf: Arvriket. Kring ett förbisett 400-årsjuhileum ………. 274
Björck, Gudmund: Lektorskompetens och doktorsdisputation ……………. 190
Castberg, Frede: Svensk frihet …………………………………… 619
Cullberg, John: Kristet eller sekulariserat samhällsliv? ………………… 513
Elrngren, Henrilc: Den lägre och den högre skolans livsrum . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Erich, R.: Diktaturprinciper i demokratisk förklädnad ………………… 581
Ericson, Stig II :son: Sjökrigets erfarenheter. Några anteckningar ………. :380
Fiirst, Per-Erik: Krigsförbrytarna oeh ileras bestraffning ……………… 120
G — – · — t: Finland under åren 1939—45. En kort politisk öwrsikt . . . . . . 53ii
(ietz Wvld, Knut: Rvensk-norsk dehatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f18f!
Herlitz, Nils: Framtidens svenska utrikt>spolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl fl
(Håstad, Elis: Samlingsregeringen och samarbetsiden, se ledande artiklar.)
(Höjer, Torvald T: son: Segrar och besvikelser under 1944, se ledanile artiklar.)
Kjöllerström., Sven: »Den svenska statsreligionen» ……………………. 3211
Kiini_q, Wilhelm: Österrike — iless motstånit mot Hitler före 1938 oeh status
efter 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
—: Krigsskadeståndsproblemets lilla katekes ………………………. 592
Lindgren, Arne: Skall »Nordens syilgrfins» flyttas? r;ller skall Rydsehleswig
göras till ett nordiskt mandat~ ……………………………… 414
Lindström, A rnc: Landsortsstadens kulturproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Lundqvist, Oscar: Stat, socialism och arbetslöshetsproblem. En köpmans inlägg 459
Luthman, Gösta: Ekonomisk demokrati …………………………….. 660
Malmberg, Bertil: Mål och medel i språkforskningen …………………. 265
N ordendahl, Einar: Bör Stockholm växa~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Nordenson, Harald: Socialismen och frihetsbegreppet …………………. 310
Nyman, Olle: Om svenska politiker ………………………………… 696
Ohlson, Nils G.: Skolan och ungdomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
OnlookeT: J<’örenta staterna i världspolitiken ………………………… 124
III
·, ..·•
Sid.
Pfleging, Ernst: Asylrättens utveckling från forntid till nutid ………….. 199
–: Makt och rätt i det ockuperade Tyskland. Några synpunkter av en tysk
antinazist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678
Quensel, Carl-Erilc: Framtidens befolkning i }~uropa och Hovjetunionen …… 236
–: Den dubbla anknytningen och skolstatistiken …………………… 546
»Stranger»: I de finska valens marginal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Söderhjelm, J. 0.: Språkfreden i Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Testrup, Erilc: Atombomben – några perspektiv …………………….. 585
Thorborg, Sven: Kring ett svenskt institut och dess uppgifter ………….. 402
Torell, I.: Massorna i nutida politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tunevall, Th. Gösta: Akademikernas ekonomiska situation ……………… 248
Ulmgren, Pär: Försäkringsväsendets förstatligande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
W aris, Klaus: Arbetarfrågor under övergångsperioden i UHA och England . . 673
Wiberg, Sture T:son: Kolhandeln-statligt reglerad eller fri? ………… 259
Wilcl1md, W.: Den finska inflationen ………………………………. 420
Wilcman, K. Rob. V.: Press och opinion. Några finländska iakttagelser …… 453
.J.Icerlund, Henrilc: Näringslivets produktivitetsstegring ……………….. 104
Ålcerman, Gustaf: Akademisk undervisning contra forskning . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Litteratur1 :
Svensk prosadiktning 1944, en översikt av Elof Ehnmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Svensk lutherdom, rec. av Bror Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kort om böcker, rec. av E. H. och S. ·w. ……………………………. 57
»Den svarta tidsåldern» i Italien, översikt av Paul Olberg . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Kort om böcker, rec. av E. H . ……………………………………. 135
Lyrik förra året, översikt av Carl-Gustaf Hildebrand …………………. 217
Rumänernas historia, sedd i ljuset av deras språk, rcc. av A lf Lombard . . . . 277
Vändpunkten i ’Thomas Manus politiska bana, ree. av Imman ur! Birnbamn …. 280
Kort om böcker, rec. av Bror Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Ny Bellmanslittcratur, översikt av Otto Sylu·an ……………………… 475
Bengt Lidfors, rec. av Gunnar Lö1regren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
Andligt och världsligt regemente, rec. av Carl-Ed/Card Xornwnn ………… (127
s,·enskarna i Kordamerilm, rcc. av 1Ja1Jid Hrwncrbt’l’ff . . . . . . . . . . . . . . . 701
Kort om böcker, ree. av E. II. . …………………………………… 709
Dayens fr-rlyor:
](u Itufrågor i allmänhet:
Strix och kolingen, några minnesanteckningar över en avsomnad, av Gusi.
Svedman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Den liberala tidsåldern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Rakproduktionen 1944, av Bror Olswn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13(i
statskunskap från llppsala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13fl
Weimar och Buchenwald, a1· Ernst Benedikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2fl1
Varför juris hedersdoktod (Gustav Möller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Slaget vid Janckow, ett hundraårsminne, av T. 1′. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
En kulturuppgift i utlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Vetenskaplig planhushållning och likrikt”d” r..sikter!, :11· l!. r:-k ………… 4!1()
Franz \Vnfel, av Ernst Alha …………………………………….. 497
Ktuclenterna oeh partipolitiken, eV (;iista 81riirrl ………………………. :i04
Högskolornas hiträdande lärare, av r!ustaf ÅkNman ………………….. 5fi4
Tnrikespolitiska frågor:
Kring remissdebatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Konsulterna oeh statsrådsansvarigheten …………………………….. 150
1 En del böcker ha omnämnts på ledande plats, !Jland uppsatserna eller under
Dagens frågor.
IV
~’-’~…L—~—..;…..1._______…._
Sid.
Tidens industrikritik, av H. Å . ……………………………………. 298
Slumpens spel i riksdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Partiregering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Socialistisk inkonsekvens i välståndsut.iämningsfrågan, :w Carl-Oustaf Orofander 368
Socialistregeringens nya män . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Professor Myrdal och den mellansvenska grm·industl·ien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
»Fältskolan», av Erik ArrMin …………………………………….. 499
Socialiseringsfronten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
Den nazistiska tvångsekonomiens varnande lärdomar, av Erik Arrhen …….. 632
])pn s,·enska krångligh<>ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
Utrikespolitiska frägor:
Den svenska regeringen och Baltikmn 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Polen under ryskt regemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Frankrikes krav på Rhengränsl’ll, av Carl-Erik Almström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /;)
Sumner Welles’ missionsresa i mernoare11s ljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Rysslands seger – kommunismens seger?, av B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
De nya franska partierna och 1875 års konstitution, av Jean Gay . . . . . . . . . . . . 143
Valet .i Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
.Jämte Washington och Lincoln (~’ranklin D. Roosevelt t) ……………… 224
Polen efter Jaltakonferensen, av 8. W . …………………………….. 228
I öster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Triestfrågan och dess förhistoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Hitlertysklands katastrof – ingen ny dolkstötslegend, av Oiinter Dallmann .. 294
Kring Petainprocessen, av Jean Cay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Det nya Tjeckoslovakiet …………………………………………. 352
Demokratisk nyordning i Ungern …………………………………. 355
»Förlikningen» i Polen … : ………………………………………. 359
Den sista striden i Baltikum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3613
Det engelska jordskredet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Hr Giinther och ministerposten i Köpenhamn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Deportationerna i Tjeckoslovakiet …………………………………. 438
Göring eller Dalilerus ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Frankrikes återuppbyggnad ………………………………………. 484
Sanningen på marsch (förhållandet England-’l’yskland) ……………….. 488
Sex månader efter Österrikes befrielse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Historier – inte historia (Sveriges hållning under finsk-ryska ;-interkriget) . . 493
Människan Quisling, av (}östa Lindskog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Quisling-processens prinsipielle bakgrnnn, av Christian Gipp!) . . . . . . . . . . . . . . . 560
De nya partierna i Frankrike och konstitutionsfrågan, av Jean Gay ………. 562
Arbetarsegern i Norge ………………………………………….. 568
Det danska socialistnederlaget, av E. H. . …………………………… 572
Finlands krigsansvariga …………………………………………. 575
Hvorledes Danmark reagerer overfor stikkere, av Hamld Jprgensen ………. 636
Judiskt kollektivjordbruk, av Sven Thorborg ………………………… 640
Dagens situation i Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710
Valet i Österrike, av Ernst Benedikt ……………………………….. 712
Antisemitismen i Sovjetunionen, av P. O. ……………………………. 714
v
..
,L
Pärmar till Svensk Tidskrift, till ett
pris av 2 kr. per årgång, kunna rekvireras från expeditionen, Dalagatan 201v,
Stockholm.
Kompletta årgångar eller felande strö-
exemplar kunna likaledes rekvireras.
·\’ .~L_~~~~——’c…..L———