Innehållsförteckning


1946


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
’TIDSKRIFT
TRETTIOTREDJE ARGÅNGEN
l 9 4 6
ANSVARIG UTGIVARE: ELIS HÅSTAD
REDAKTIONSKOMMITTE:
GEORG ANDREN · GUNNAR HECKSCHER
JOHN CULLBERG · BROR OLSSON
EDVARD THERMJENIUS · KARL WISTRAND
T. T :SON HÖJER · ARVID FREDBORG
UPPSALA 1946. ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB
INNEHÅLLSF ÖRTECKNING.
Ledande artiklar:
Sid.
Svensk-norsk debatt . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . l
Höjer, Torvald T:son: 1945 -en utrikespolitisk tillbakablick . . . . . . . . . . . . . . 7
Bostadsprogram på lösan sand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Domarna i Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Atomkraft och socialisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Finansplanen …………………………………………………. 155
1946 års fredsriksdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Fredsduvor och olivkvistar (Fredskonferensen i Paris) …………………. 293
Civilförsvaret och krigsutvecklingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Valets tendenser och innebörd …………………………………….. 365
Niirnbergdomarna ……………………………………………… 431
Kring svensk-ryska handelsavtalet …………………………………. 497
Sovjets >>Utrensningsdemokrati» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Varthän driver den svenska socialdemokratien~ ………………………. 633
Spökflygare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
Norges tragik 1940 – ansvar oeh lärdomar ………………………… 640
Uppsatser:
Ahlström, Ove: Exkejsaren regerar (Japan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Ballcanikus: Federationstanken på Balkan …………………………… 466
Bonsdorff, L. G. von: När Sverige växte österut. En översikt över ny finländsk litteratur om svenskheten i Finland …………………….. 473
Dystra, B. S.: Holländska efterkrigsproblem ………………………… 536
Ehrnrooth, N. G.: Saarområdet in memoriam ………………………… 187
Friedlronder, Otto: Terrorn och den totalitära staten …………………… 399
–: Ateruppfostran och ockupation ……………………………… 594
Hagberg, K.: Det andra världskrigets förspel enligt Niirnbergprocessen …… 435
–: Den tyska krigsledningen 1939-1942. Några glimtar från spelet bakom
kulisserna enligt Niirnbergprocessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Hallberg, Peter: Vilja islänningarna hyra ut baser åt U. S. A.~ . . . . . . . . . . . . 45
Herlitz, Nils: Drag ur svenskt statsliv under krigsåren …………………. 503
Holma, Harri: Den lekande eller levande människan~ Med anledning av Huizingas bok »Den lekande människan» …………………………. 673
Hylander, Ivar: Kyrkomötet 1946. Några glimtar och summeringar ………. 654
(Höjer, Torvald T:son: 1945 – en utrikespolitisk tillbakablick, se ledande
artiklar.)
Kleberg, Tönnes: Bibliofila promenader ……………………………. 177
Kralcowslca-Löwegren, Maria: Fasorna i Ravensbriick …………………. 164
Krusins-Ahrenberg, Lolo: J. J. Nordström och hans två fädernesland …….. 120
Lesch, Bruno: Rysk medelhavspolitik på 1700-talet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Löfgren, Oscar: Dövstumutbildningen i stöpsleven …………………… 459
Möhlenbroclc, S.: Landsbygdsungdomens möjligheter till läsning ………… 454
Nilsson, Magnus: Den beskedlige banditen (Om tyskarnas mentalitet) …….. 255
–: Dikena eller vägbanan~ (Om uppfostrans problem) ……………… 450
Norwid, T.: Atombomben -två alternativ ………………………….. 323
N111nelin, Ragnar: Samhällsproblemet i svensk etnologi …………………. 328
III
Sid.
Nyman, Alf: Ledarskapet och demokratien ………………………….. 229
Observatör: Är det tyska kynnet militaristiskt~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Ohlson, Nils G.: Folkskoleseminarierna och lärarutbildningen ……………. 518
Palme, Sven Ulric: Tidningar före tidningarna ………………………. 104
Petri, Gustaf: Hemvärnets framtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Petzäll, Erik: Människovärdets kris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Pfannenstill, Bertil: Landsbygdsungdomen och bildningsintresset. Några glimtar från en enqueteundersökning rörande folkhögskolelever ………… 311
Quensel, Carl-Erik: Några synpunkter på befolkningsutvecklingen under de senaste åren ………………………………………………. 301
Rohtlieb, Curt: Tinget vid Krakastenen. Med anledning av Frans G. Bengtssons
»Röde Orm» …………………………………………….. 108
Ränk, Richard: Folkrätten och de mänskliga rättigheterna ……………… 602
Schalling, Erik: Kulturen, kriget och spelreglerna …………………….. 409
Söderberg, Tom: Näringsfriheten – ett sekelminne …………………… 575
Söderhjelm, J. 0.: Helsingfors universitet och finlandssvenskarna ………… 393
Taube, C.: Freden, som kom för tidigt. En expose över efterkrigskriserna i
Kina …………………………………………………… 260
Thanner, Lennart: Biskoparnas betänkande om Erik XIV 1569 ………….. 684
Thomasson, Carl-G11staf: Den siste riksdrotsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
Valentin, Hugo: Araber, judar och engelsmän ……………………….. 662
Westring, G. A.: Bombkrigets effekt och eftermäle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Y sander, Torsten: Svensken och alkoholen ………………………….. 159
Åkerlund, Henrik: Barnbidrag och skattefria barnavdrag ………………. 443
Utan författarnamn:
Stockholm-Riga och tillbaka. En lettisk flykting berättar ……………. 247
Västmakternas im·asionsplaner mot Norden våren 1940. Ur en serie officiella
dokument ……………………………………………….. 374
Litteratur1:
Svensk prosadiktning 1945, en översikt av Elof Ehnmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ossian Nilssons ungdomsmemoarer, rec. av Gunnar Löwegren ……………. 134
Skördetid: norsk litteratur, översikt av Örnulf Tönsberg ………………. 196
Paul Valery och hans svenska minnestecknare, rec. av Gunnar Löwegren …… 200
Vår högre ståndskulturs gryningstid, rec. av Carl-Gustaf Thomasson . . . . . . . . 344
Nyutkommen antiklitteratur, översikt av Oscar Löfgren ……………….. 611
Ända till det bittra slutet, en översikt över nya tyska böcker om Hitlers Tyskland av Ernst Alker ………………………………………. 614
Dagens frågor:
Kulturfrågor i allmänhet:
Den dubbla anknytningen och skolstatistiken, genmäle av Arvid Molin …… 151
Bokproduktionen 1945, av Bror Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Dansk kulturpolitik under flyktingstiden i Sverige, av G. Hilding Nordström .. 209
Amatöridrott eller professionalism, av E. II. ………………………… 360
Viktor Rydberg och Fredrik Böök, av Gammal ämbetsman ……………… 425
Tegnerjubileet, av Bror Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Inrikespolitiska frågor:
Kring remissdebatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Affären Rosenblad ……………………………………………… 203
En varning (Den statliga lönepolitiken) ……………………………. 286
Två partiledare (Pehrsson-Bramstorp och Ohlin) …………………….. 287
1 En del böcker ha omnämnts på ledande plats, bland uppsatserna eller under
Dagens frågor.
IV
Sid,
Per Albin Hansson som politiker, av Elis Håstad …………………….. 482
Den nye statsministern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Krigsmaterielverket och riksdagens kontrollmakt ………………………. 546
statsministerdebuten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
Det slutliga valresultatet, av Inga Olsson ……………………………. 557
Det allval”liga ekonomiska läget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62[}
Utrikesnämndens negligerande – en parallell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
Oformliga arbetsmetoder i riksdagen ……………………………….. 688
Utlandet och utrikespolitiska frågor:
Vad sker i Polen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Iran i stormaktspolitiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Balternas utlämnande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Företagsledningen i det statsdirigerade Sovjetryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Mulen sikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Antisemitismen i det nya Polen …………………………………… 142
Den nationella frihetsrörelsen på Java ……………………………… 146
Österrikes nödläge, av Ernst Benedikt ……………………………… 148
Bakgrunden till det mandsjuriska problemet, av Rudolph Philipp . . . . . . . . . . . . 211
»Polska sjösjukan», av Sven Ulric Palme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Polsk folkomröstning ersätter val …………………………………. 218
Till minnet av professor Rafael Erich, av Toivo Raukaranta . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Turkiets ekonomiska renässans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Den franska bankreformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Den österrikiska idyllen, av Ernst Benedikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Det neutrala Schweiz till FN~, av Immanuel Birnbaum …………………. 289
Den andra franska konstituanten …………………………………. 347
Det argent~n~~a fo:~et _accepterade fascismen av fri vilja, av G. L. . . . . . . . . . . 351
Engelsk gravaderstamnmg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
En stor schweizisk publicist (Albert Oeri), av B . …………………… 363
Folkdemokraterna i Finland och Pariskonferensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Den finska krigsansvarighetsprocessens eftermäle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Tyst erkännande av Baltikum på fredskonferensen, av Richard Ränk …….. 41[}
stortinget – de »straffades» parlament, av E. H . …………………… 423
»Europa skvallrar» (’r. Norwid), av Per G. Andreen …………………. 428
Ett förvaltningstekniskt »experiment», som avblåsts (Hangö), av T. W . …. 429
Kulturell renässans i Österrike, av Ernst Benedikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
En ståndaktig Hitlermotståndare i Hitlers Tyskland, av Egon Rötting …… 489
Baltikum på fredskonferensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Ve de besegrade (En skildring av dagsstämningarna i Tyskland) ………… 541
»Har ni fått nog~ Rösta med republikanerna!» (Valet i U. S. A.) …….. 550
Socialiseringen i Frankrike, av Jean Gay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
Sintkampen om den polska gränsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
Weimarflaggan till heders igen, av Giinter Dallman …………………… 562
Den nya franska socialförsäkringslagen, av J ean Gay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
Det tyska mullvadandet i Schweiz under kriget, av P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
Rysslands säkerhet- politik går före strategi, av T. Norwid ……………. 626
De polska partierna och valstriden, av I. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
Finmark före, under och efter kriget, av Edvard W elle-Strand . . . . . . . . . . . . . . 693
Sir Nevile Hendersons diplomatiska hågkomster, av Birger Swedenborg …… 698
v
Pärmar till Svensk Tidskrift, till ett
pris av 2 kr. per årgång, kunna rekvireras från expeditionen, Dalagatan 20n,
Stockholm.
Kompletta årgångar eller felande strö-
exemplar kunna likaledes rekvireras.