Innehållsförteckning


1947


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
TIDSKRIFT
TRETTIOFJÄRDE ARGÅNGEN
l 9 4 7
ANsVARIG UTGIVARE: ELIS HÅSTAD
REDAKTIONSKOMMITTE:
GEORG ANDREN · GUNNAR HECKSCHER
JOHN CULLBERG · BROR OLSSON
GUSTAF PETRI· EDVARD THERMJENIUS
KARL WISTRAND · T. T:SON HÖJER
ARVID FREDBORG · HENRIK :\fUNKTELL
UPPSALA 1947. ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB
•’
INNEHÅLLSF ÖRTECKNIN G.
Ledande artiklar:
Rekonstruktion oeh desillusion, av Ton·alcl T: son Höjer ……… .
}’örtroendet rubbat …………………………………. .
Försyarsstriden i återuppblossande? ………………………………. .
So\·jetunionen och det intcmationella ekonomiska samarbetet ………….. .
Krisiiiget …………………………………………………. .
Polisstaten (en expose ÖYer händelserna i Osteuropa). . ………………. .
Folkvamhingar och folkhat (siirskilt Tjeckoslovakicns politik). . ………. .
Vitbokens lärdomar …………………………………. .
Från Komintern till Komiuform ………………. .
Den hotande pauperiseringen
}’aran från öster ………. .
Den nya försvarsplanen
Rigaradio11 …………………………………………… .
Uppsatser:
Sid.
l
89
161
165
22’7
289
349
411
471
533
538
541
543
Al111lnnd, Kils: Vägen till »Stålpaktcm> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Anclren, Nils: Kcviile Chamberlains politiska giiming och eftermäle ……… 259
A lmcnber,rt, Dagmar: Kvartseklet 1908-1933. Ett franskt vittneshörd …… 109
lJagge, Gösta: På Viinunno marknad ……………………………… 358
Beneclikt, Ernst: Existensialismen …………………………………. 203
Briliotll, Ynr;vc: Kyrkan och samhället …………………………….. 298
Cedetström, Bror Gösta: Berättelse om vad i rikets styrelse sig tilldragit …. 190
Cullbrrg, ,John: Kyrkan och statsmaktens demonisering ……………….. 415
Ekman, Rapnar: statsledning och press. Amerikanska erfarenheter och svenska reflexioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
Fett, ]{arry: Kunst på nrbeidsplassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Frei/borg, Arvid: The 1\fiddeway slut ………………………………. 177
Ga!lolin, C. A .•J.: Om ekonomiska lärors verklighetsbas ……………….. 433
Hapberg, K.: U. S. A: s gigantiska krigsadministration. En översiktlig studie 565
H allberg, Peter: Baser och annan politik på Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
IIerlitz, Nils: Kvarlåtenskapsskatten och regeringsformen . . . . . . . . . . . . . . . 94
Ifrlsta!l, Elis: Konungen och regeringsbildningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Höjer, Turvald T :son: Rekonstruktion och desillusion. Se ledande art.
Jaakkola, Jalmari: »Rikescns Patrona» …………………………….. 553
.Josepliy, Berthold: .Importrestriktionerna ur konjunktur- och inflationspolitisk
syndnkel ……………………………………………….. 182
JlJebcr.rt, ’Tiinncs: Bibliotekskatastrofen i Tyskland …………………… 490
I(ökcritz, IIelge: Vftr offieiella engelska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
L.iunggren, G.: Kyrkan och religionsfrihetskravet ……………………. 477
Lundqvist, Oscar: Rkatteproblemet ………………………………… 248
Soncid, Tadcus.c: De.n spanska reaktionens uråldriga rötter . . . . . . . . . . . . . . . . 444
;Yyman, Alf: »Halvsanningar» och »delsanningar» i den offentliga debatten 103
—: Rtatcn, demokratien och jämlikheten …………………………. 499
Olswu, Bror: Geijcrjubile0t och den nyaste Geijerlitteraturen …………… 580
Palm, Thedc: Den tyska propagandan under kriget . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
—: Den tyska krigsmaktens nederlag i belysning av ny litteratur ……… 320
Ricl1crt, Johan: Swrige och Finland efter 1941 ……………………… 449
III
Sid.
Rosenblad, Nils: Krigsdomstolarnas avskaffande …………………….. 426
Stade, Arne: Förspelet till den ödesdigra tyska Moskvaoffensiven i november
1941 …………………………………………………… 325
Sunden, Ragnar: Kris i beskattningsfrågan ………………………… .
Swedenborg, Birger: Tysk-polska krigets förhistoria …………………. .
Söderberg, To’fl~: Samhällsvetenskaperna. Kring ett svenskt upprustningsbeslut
Thermrenius Edvanl: På jakt efter gamla brev och några andra minnen från
en avhandlings tillkomst ………………………………….. .
Wellhagen, Julius: Ekumenikens H:formel …………………………. .
Wistrand, Karl.: Riksdagens revision ……………………………… .
Dessutom: Ryssarna i Baltikum ………………………………….. .
Litteratur1:
14
388
454
308
505
485
128
Svensk prosadiktning 1946, en översikt av Elof Elmmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Språkvård och språkforskning, rec. av Bror Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6i
Sociologi i ett nötskal, rec. av K. Rob. V. Wikman ……………………. 141
Två böcker i kyrko- och religionshistoria, rec. av Bror Olsson ………….. 143
Danmarks historia för svensk läsekrets, rec. av Hugo Valentin ………….. 397
Le grand siedes ekonomiska bakgrund, rec. av Gunna1· Löwegren ………… 509
Edvard Brändström, rec. av Gu.staf Petri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Dagens frågor:
KulturfTågor i allmänhet:
Biografiska uppslagsverk, av E. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Bokproduktionen 1946, av B1·or Olsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Fred och framtid, av Örnulf TönsbeTg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Världshistorien och »Heliga Ryssland», av Er·ilc Petzäll ……………….. 282
Kring Maison de Snede i Paris, av Jean Gay ………………………. 463
»Vår officiella engelska» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 70
Im·ilcespolitiska frågor:
1947 års riksdag …………………………………. -…. . . . . . . . . . . 69
Vem har hetsat mestl ………………………………………….. 147
Skattefrågan inför riksdagen, av Ha’fltpus Boden j:r …………………. 276
Blankt dechargememorial, av E. H . ……………………………….. 287
Den f. d. nazistiske socialdemokraten, som förbigicks vid befordran, av N. L. 336
Försvaret och effektivitetshöjningens förutsättning, av Gustaf Östberg …… 347
Byråkratiseringen, av Ragnar Svensson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Förstakammarvalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Tjänstemännen, intresseorganisationerna och staten, av E. Gertre ……….. 465
»Försvaret och effektivitetshöjningens förutsättning», en replik av Ca?·l-Gustaf
Tiselius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Den ekonomiska krisen och regeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
Stockholms stads statistiska kontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
Rungajubileet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
Utlandet och utrikespolitiska frågor:
Goebbels’ förfalskning av Hindenburgs politiska testamente, av G. Dall’fl~ann 71
Varkuta – Sovjets nyaste koldistrikt och förvisningsort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Intryck från Polen, aY E. H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Utvecklingen i Polen, av Immanuel Brinbaum och Tadeusz Norwiä ………. 152
Händelserna midsommardagarna 1941 (den tyska divisionens transitering) . . . . 159
Misslyckande i Moskva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Påvens budskap: opus justitire rex, av Ernst Pfleging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
1 En del böcker ha omnämnts på ledande plats, bland uppsatserna eller under
Dagens frågor.
IV
Sid.
Den siste österrikiske kanslerns minnen, av Ernst Benedikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Holland och indonesierna, av B. S. Dystra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
De franska arbetsgivarna och deras nya riksorganisation, av Jean Gay …… 222
Finlands rekordlånga regeringskris ………………………………… 273
Polen under skäran, av Tadeusz Norwid ……………………………. 285
Frankrikes nya konstitution och finanskrisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Andligt-politiska problem i det nya Österrike, av Gerhard Briiclv . . . . . . . . . . . . 341
Japans demokratisering …………………………………………. 402
Rysk kidnapping i Österrike, av E. B . ……………………………… 404
Indonesien och »folkens frihet.», av E. Linder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Den schweiziska neutralitetens historia, av I. B . ……………………… 467
Högervind, av E. H. (Valen i Frankrike, England, Norge och Danmark) ….. 515
Schweizisk revy (inklusive valkommentarer) …………………………. 520
Polen rustar sig för konkurrens med Ruhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
Den engelska högerns nya näringsprogram, av Bengt Lind ……………… 528
De polska biskoparna gå till strid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
U S A:s nya försvarsprogram, av Anäe1·s Kjellgren …………………… 58/
Hur många äro Sovjets tvångsarbetarc, av Elis Håstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
rngersk självprövning efter landets nya stympning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
v

Pärmar till Svensk Tidskrift, till ett
pris av Q kr. per årgång, kunna rekvireras från expeditionen, Dalagatan 201Y,
Stockholm.
Kompletta årgångar eller felande strö-
exemplar kunna likaledes rekvireras.
.,..:.