Henrik Alexandersson; Man måste ha rätt att ha fel


2004


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

L.I.J
-’
-’
:<C
:r:
::2:
<C
(/’)
Man tnåste ha rätt
att ha fel
1 av Henrik Alexandersson
En pastor döms till fängelse för att ha hetsat mot homosexuella, en annan pastor går
fri. Fallen Green och Ekman visar att gränserna för yttrandefriheten blivit både snävare
och otydligare. Ett av problemen är att lagstiftningen vill skydda kollektiv, inte
individer. Ett annat är att vi faktiskt spärrar in folk för deras åsikters skull.
P
INGSTPASTOR ÅKE GREEN har dömts till fängelse för att i en predikan ha hetsat mot homosexuella. Rätt åt honom, kan man tycka. För
när det kommer till homosexuellas rättigheter- då är stora delar av den svenska kristenheten trångsynta idioter. Men fullt så enkelt är det nu
inte. Människor har nämligen rätt att vara just idioter.
Med domen mot Green sker det som inte skulle få
ske. Man använder lagen om hets mot folkgrupp för att
beskära religions- och yttrandefriheten. Detta är, för att
Här finns alltså en tydlig motsättning mellan lagen om
hets mot folkgrupp och en av rättssamhällets viktigaste
principer. Det är för övrigt individen, inte olika kollektiv och särintressen, som skall skyddas.
För mig är det hela rätt enkelt. Människor skall ha
så stor frihet som möjligt. Gränsen för den enes frihet
går där man kränker någon annans rättigheter (liv, säkerhet eller egendom). Alla individer skall ha lika rättigheter. Sett ur detta perspektiv får homosexuella göra vad de
vill – och pastor Green säga vad han vill.
uttrycka sig försiktigt, allvarligt.
Antingen har man religions- och
yttrandefrihet. Då får folk tro på
vad för trångsynt hokus pokus som
helst. Då får folk säga vad de vill,
även obegåvade och obehagliga
saker. Eller också sätter staten gränser för vad som får torgföras. Men
då har vi varken religions- eller yttrandefrihet.
Som medelålders bög blir
Om någon individ känner sig
kränkt, då får hon göra en anmälan
om förtal. Om någon känner sig
hotad, så är det en anmälan om
olaga hot som skall göras. Men att
människor är kritiska och uttalar sig
nedsättande om olika grupper, det
är möjligen inskränkt och omdö-
meslöst. Men är det ett brott mot
jag naturligtvis förbannad
när jag läser Greens
predikan.
Som medelålders bög blir jag naturligtvis förbannad
när jag läser Greens predikan. Hans ord om att homosexuella förtjänar döden gör mig upprörd. (Ord som i
och för sig kommer från den del av hans predikan som
han inte dömdes för.) Men han har rätt att tro och säga
vad han vill. Den rätten är överordnad min sinnesro och
sorglöshet. Idiotiska åsikter och en bigott religion skall
bekämpas med goda argument i en öppen debatt. Inte
med lagstiftning.
Hela lagen om hets mot folkgrupp är tveksam. Den
inskränker inte bara religions- och yttrandefriheten. Ur
ett principiellt perspektiv är det synnerligen tveksamt
med lagar som ger kollektiv rättigheter. Sådant leder per
automatik till att olika individer får olika rättigheter.
någon enskild individ? Mitt svar är nej.
Just denna rättsprocess ställer en central fråga: Är
frihetens, öppenhetens och demokratins försvarare
beredda att stå för sina principer – och därmed bevisa
just dessa ideers överlägsenhet? Eller tänker man offra
principerna på den politiska korrekthetens och särintressenas altare?
Green-affären har inte bara uppmärksammats i Sverige. En brittisk medborgarrättsgrupp kräver att EU suspenderar Sverige på grund av att vårt land kränkt pastor
Greens demokratiska fri- och rättigheter. I Slovakien har
regeringen överlämnat en formell protest till Sveriges
ambassadör.
Så långt pastor Green. Nu över till pastor Ekman- i
Livets Ord. Han har också predikat i ärendet. Men i hans
fliJ lSvenskTidskrift l2004, nr si
f~
{\
ILLUSTRATION: Gustave Dore
fall har Justitiekanslern beslutat att det inte är fråga om
hets mot folkgrupp.
Pastor Ekman nöjde sig nämligen med att idka högläsning av de aktuella bibelcitaten. Sådant är ännu inte
olagligt. Men så fort man gör bibelns (eller för all del koranens) uppfattning i frågan till sin egen, och torgför den,
då begår man ett brott enligt dagens hetslagstiftning.
Ekman kritiserade även hetslagstiftningen som sådan
och trädde till pastor Greens försvar. Då detta var att
betrakta som ett inlägg i debatten har Justitiekanslern
inte heller något att invända mot predikan i denna del.
Det anses inte att Ekman skall ha uttryckt ringaktning för
homosexuella.
Här har vi alltså en lag- och två pastorer. Den ene är
dömd till fängelse för att ha tolkat och tagit bibelns ord
till sig som sina egna. Den andre på fri fot, efter att bara
ha citerat källan till samma åsikt, som ett
debattinlägg.
STÖRRE YTTRANDEFRIHET
FÖR SOMLIGA
Det finns alltså en skiljelinje. Men den
är inte speciellt skarp. Lagstiftaren har
dragit en gräns som är tämligen öppen
för tolkningar och godtycke. Låt oss göra
ett par tankeexperiment …
En godtycklig nynazist ger luft åt åsikten att
judar (eller någon annan grupp) är mindervärdig och bör utrotas. Med dagens lagstiftning är detta att
betrakta som hets mot folkgrupp. Men vad händer om
nynazisten gör en Ekman – det vill säga nöjer sig med
att citera ur en skrift som han håller för sann, ser som ett
rättesnöre och i någon mening betraktar som helig? I
detta fall Mein Kampf. Försök inte för en sekund att få
mig att tro att våra myndigheter och vårt rättsväsende
skulle göra samma välvilliga tolkning som i fallet Ekman.
Eller också vänder vi på steken. I den muslimska världen är ”Mulla Green” inte direkt ovanlig. Man behöver
inte söka speciellt länge för att hitta texter och anföranden som är precis lika kränkande mot homosexuella,
som de ord pastor Green dömts till fängelse för. Men tro
inte att staten tänker gå lika hårt fram i dessa fall. Det
;::> vore politiskt omöjligt. Och då man blandat ihop lagstiftning och politik, blir lagen här omöjlig att
upprätthålla. I vart fall för den åklagare som
ser en framtid i sitt yrke.
Lagen om hets mot folkgrupp har helt enkelt
skapat ett träsk av tolkningar och godtycke.
Vad som för tillfället är politiskt korrekt väger
tungt. Man kan inte räkna med att alla som
anmäls kommer att behandlas lika. Olika människor tilldelas olika rättigheter, vilket är oacceptabelt.
Därför bör lagen om hets mot fo lkgrupp avskaffas.
Lägg istället kraft, tid och pengar på att upprätthålla de
lagar som är till för att skydda alla individer- på lika
villkor. Istället för att göra politiska bedömningar, skall
polis och åklagare ägna sig åt att låsa in folk som ägnar
sig åt till exempel olaga hot, misshandel, stämpling till
misshandel och uppvigling.
Inget blir bättre för att vi får fler, politiska, lagar.
Däremot skulle bra mycket bli bättre om vi såg till att
de lagar som skyddar människors liv, säkerhet och egendom verkligen efterlevdes – lika för alla. s lutligen kan
man tycka att något är allvarligt fel i ett land som låter
spärra in folk för deras åsikter. För det är precis vad historien med pastor Green handlar om.
Henrik Alexandersson (hax@ frihetsfronten.se) är
Frihetsfrontens (www.frihetsfronten.se) ordförande.
(/l
)::>
s:
I
)::>:
rrm
lSvensk Tidskrift lzoo4, nr si m