Gunnar Dahmén; Hälsning från Svenska Kyrkan


1993


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

—————————————————–,.
GUNNAR DAHMEN:
Hälsning från Svenska kyrkan
M
ed flödet av direktreklam och
förmånserbjudanden av alla de
slaghar nudesvenskahushållen
begåvats med LILLA BOKEN som ”en
hälsning från Svenska kyrkan som vill
bidra till samtalet om kristen tro”. Det
eventuella samtalet ska till sommaren få
sin fortsättning i STORA BOKEN. Innehållet kan leda tanken till aposteln Paulus
närhan togtillorda påAreopageniAthen.
Han knöt an till ett altare han sett rest ”Åt
en okänd gud”. Om denna vill han nu tala.
LILlA BOKEN utgår från de vaga och
obesvarade frågor människor gör sig om
meningen med livet, ochfrågor bortom tid
och rum och hur det skagåför människan.
Några rester av kristen tro tycks man inte
räkna med. Kanske en rätt bedömning
med tanke på kunskapsnivån i1V:s frågetävlingar.
Lilla boken om kristen tro. Verbum 1992
Tanken går tillbaka påframlidne pastor
primariusLudvigJönsson somönskadeen
trosbekännelse i tiden. Han torde inte ha
avsett en annan trosbekännelse än den vi
har i högmässan även om den kan behöva
förklaring. Denna apostoliska trosbekännelse förenar vår kyrka med andra kyrkor
och är tidlös. Däremot torde han ha tänkt
sig en katekes i tiden med frågor som vi
känner igen och på vilken kristen tro har
svar. Om behovet kan knappast rådamtgot
tvivel. De vilsna frågor som utgör innehållet i den nyandlighet man tycker sig
märka,kan ta sig uttryck ibesynnerligavilloläror med vilka sekter av olika slag söker
infånga de sökande. Oroligt brukar man
ibland säga att om människor upphör att
tro på Gud kommer de inte att tro på
någonting. Men det är tvärtom- de kommer att tro på vad som helst.
SomsTORABOKENskaföreliggafärdig redan till sommaren betyder det att
man inte kunnat tillgodogöra sig erfarenheten av hur LILLA BOKEN tagits emot
och det är tanklöst. Kritiker har menat att
innehålletäralltförvagt. Även omkritikerna knappast utgör den huvudsakliga målgruppen är deras ord ändå värda att ta på
allvar. ”Om en trumpetsignal är otydlig”,
skriver Paulus, ”vem gör sig då färdig till
strid?” Författama är anonyma. Om det
bakom denna och den kommande trosläran ska stå en kommitte är det fara värt
att produkten får prägel av kompromisser
med vad det innebär av utslätning. Vi får
väl sehurdetta omfattandeexperimentutfaller