Print Friendly, PDF & Email

Erik Alm; De svenska kommunisterna

Av Redaktionen | 31 december 1982


1982


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Litteratur
FliK ALM:
svenska kommunisterna
fårlaget Opinion ut en skrift, där
dess beroende av Sovjet avslöjasomras kom Opinion med en annan
där fårlaget granskar vårt (hittills)
kommunistparti, SKP. Skrif- ”SKP avslöjat” och den är likden om VpK mycket initierad. Den
inte KPs politik utan dess oroch arbetsmetoder. Det är en
prioritering. SKPs politik är helt
två mål, nämligen Kinas
och möjligheten till revolution i
:’-Jågra djupare tankar om vad
hända efter revolutionen har inte
tänkt. I dc frågor, där inte Kinas
tvingar in SKP i ett hörn, intar
SKP samma ståndpunkter som
dvs mer och bättre åt alla, oavsett
är rimliga eller ej.
som är intressant och skrämmande
KP, och som också exemplifieras
citat ur hemligt internt SKP-matcrial
skrift, är SKPs sätt att verka för
Medan VpK verkar huvudsakli- (mcn naturligtvis också i hem- ‘ verkar SKP huvudsakligen hem- ~älva organisationen är hemlig. Enfå medlemmars namn offentliggörs,
får att några måste stå på partiets
i valen. Dc flesta partistyrelsemedär hemliga. När en SKP-arc frami krift gör han det därför normalt
täcknamn, gärna olika täcknamn vid
tillfällen. Detta gäller även interna
. Symptomatiskt är att även
Ps interna val framträder kandidamed täcknamn, nypåhittade för tillvarfår väljarna inte vet vem det är
med hemlighetsmakeriet är trevill hemlig~ålla sin organisation
stora fiende SAPO. Man vill underdet av medlemmar på samfackliga och politiska nyckelposvill fårhindra medlemmarna att
bilda fraktioner och internt motarbeta och
avsätta partiledningen. Detta är sannolikt
ett tungt vägande motiv, även om det ej
diskuteras av Opinion.
SKP arbetar mycket aktivt för att infiltrera olika intresseorganisationer i syfte att
utnyttja dem politiskt, något som underlättas av partiets hemlighetsmakeri. När
en “spontan” vild strejk eller ockupation
utbryter, eller när en fackförening eller
hyresgästförening börjar ställa orimliga
krav ligger ofta SKP eller någon annan
kommunistisk sekt, som KAF, FK eller
KPML(r) bakom. Opinions skrift visar
hur SKP verkat och verkar genom intresseorganisationer, med exempel från bl a
Svenska Facklärarförbundct, Sveriges
sjuksköterskeelevers Förbund, Sveriges
AMU-elevers Riksförbund, FNL-rörelsen,
Bil & Traktorstrejken, värnpliktsriksdagen och Sollentunapartiet.
“SKP avslöjat” drar fram en av dc kommunistiska sekternas arbetsmetoder i ljuset. Den ger därför ett viktigt bidrag till
kampen mot sekternas underminerande
verksamhet och därmed också till kampen
för att bevara demokratin.
Kritik har riktats av Jan Myrdal mot
Opinions böcker om VpK och SKP. Han
har hävdat att böckerna handlar för mycket om organisation och för litet om politik. Han har därvid missat att det är just
arbetssättet och organisationen, inklusive
de internationella kontakterna, som skiljer
kommunistpartierna från de demokratiska
partierna.
Den som saknar en diskussion om VpKs
politik kan dock nu få sin nyfikenhet stillad i en bok “Husbondens röst” (Akademilitteratur) skriven av ett antal unga
folkpartister. Boken är en alldeles utmärkt
genomgång av kommunismen i Sverige.
Den tar upp kommunismens historia i
Sverige, VpKs sociala bakgrund, dess politik och politiska arbetssätt och dess bero- 106
ende av Moskva. Dessutom finns ett kapitel, vilket är avsett att handla om u-landskommunismen. Det handlar dock tyvärr
mest om folkpartiets u-landspolitik och är
bokens enda allvarliga svaghet. Denna
svaghet uppväges dock klart av bokens
styrka i genomgången av VpKs politik,
HERBERT ROCK:
Min jiddische mamma
I och med andra världskriget utplånades
får alltid en viktig del av öst- och Centraleuropas kulturella liv, nämligen den judiska kultur som frodades i storstädernas judiska kvarter och de mer eller mindre judiska byar som fanns på landsbygden i
framfår allt Polen och Ukraina.
I sin bok “Min jiddische mamma” (utgiven på norska av Cappelens Forlag i
Oslo, 84 norska kronor) skildrar den
norske fårfattaren Jahn Otto Johansen
50-,60- och 70-talens judiska liv i Polen
och Tjeckoslovakien med en djup känsla
och inlevelse. I bokens sista del fårflyttar
sig fårfattaren till Israel, där han beskriver
och porträtterar askenasiska (östeuropeiska) judars liv.
Han intervjuar såväl Ben-Gurion som
Golcia Meir och en vanlig familj. Jahn
Otto Johansen var tidigare anställd vid
Norges radio bl a som korrespondent i
Moskva. Han är nu politisk redaktör får
oslotidningen P.agbladet. Han har gjort
talrika resor i Osteuropa och Israel och
skaffat sig en djup kunskap om framfår allt
Polen och Sovjetunionen.
speciellt då VpKs negativa inställning
demokratin. Genom citat från tcx
Svenssons viktiga programskrift “Du
ta ledningen och makten” visas att
sätter socialismen högre än demokrat·
“Husbondens röst” kan liksom ··
avslöjat” varmt rekommenderas.
Bokens fårsta kapitel heter
j0der. Johansen träffar en av sina
vänner, Adam. Han kommer från en
polsk familj med’ goda traditioner. Dr
en kväll förbi monumentet över uppr
Warshawa ghetto. Då säger Adam
ligt: “Hitler gjorde i varje fall något
får Polen. Han lyckades nästan utro
djävla judesvinen”. Johansen blir
kad.
Kapitlet visar vilken oerhört djupt
antisemitism som finns hos det polska
ket.
Sedan går boken rakt igenom 50-,
och 70-talens Polen och Tjeckoslov
hela tiden med det judiska livet som
tråd.
Bokens kanske mest gripande a1
handlar om mötet med en av de
fram trädande j udiska stalinisterna,
Mine. De möttes hemma hos Bcnj
Perlmutter. Johansen råkade ha med
några grammofonskivor från Prag
böner och sånger från synagogan.
griper skivorna och startar grammofl
Till Johansens fårvåning lyssnar den
s
~,_llll~llst<:n och ateisten andäktigt på inoch berättar får de andra närvaom bönernas innehåll, samtidigt
rinner nedfår kinderna.
\’äxte upp i ett judiskt hem”, for- “Jag kommer alltid att min- .allllntl~l~kvällarna och de stora högtii vårt hem med glädje, även om jag
är ateist …”
· c frågar fårfattaren om denne är sot. Johansen bollar tillbaks frågan till
, som svarar: “J ag vet sanneriigen
jag vet sannerligen inte …”, men
: “Jag är som ni vet ingen sionist,
mitt liv har jag varit en inbiten
till sionismen. Menjag skulle
gärna vilja uppleva Jerusalem
Jahn Ouo Johansen beskriver i sin bok
alltid har blivit syndabockar i
politik. I slutet av pragvåren
ville tex Bresjnev före den sovjetiska
_….~Lm:u den 21 augusti få bort juden
Kriegcl ur den tjeckoslovakiska
107
bl a om sina möten med David Ben-Gurion och Golda Meir. Mötet med Ben Gurion handlar inte så mycket om Israel som
om den ryska miljö han kom ifrån. Ben
Gurion ville inte ge en politisk intervju
eftersom han redan hade _hunnit dra sig
tillbaka till sin kibbutz. Aven intervjun
med Golda handlar mer om hennes bakgrund än om Israel. Kapitlet heter Golda
Meirs Ryssland.
Jahn Otto Johansen har med inlevelse
beskrivit efterkrigstidens judisk~_ liv, samt
situationen for judarna i det Osteuropa
som en gång hade miljontals judar som
innevånare och 100-tals stettels (judiska
byar) där de av bl a Sholom Alechem och
Isaak Singer förevigade jiddische figurerna levde och verkade. Boken beskriver resterna av detjudiska central- och Östeuropa
som inte läri.gre existerar.
J ahn OttoJohansens gedigna kunnande
om polsk och sovjetisk politik under efterkrigstiden ger boken en extra krydda. Man
lär sig något nytt for varje kapitel man
läser.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019