DET ÖPPNA PARTIET


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

DET OPPNA PARTIET
INGE GARSTEDT & ANDERS YDSTEDT
Om moderatema skall bli ett parti som Långsiktigt kan utöva inflytande på politiken måste partiets arbetsformer
förändras. Det duger inte Längre att centralproducera hundratals rapporter, stoppa faktablad i partiarbetarnas händer och
tro att det Leder till någonting meningifullt.
åra partiers problem att engagera
nya medlenmur är
ett välkänt faktum.
En lösning på detta
problem som nu diskuteras i flera
partier är att skapa nya öppnare
arbetsfonner. Populära nya ord i
detta sammanhang är öppna torg och
nätverk. Bakgrunden är naturligtvis
behovet av att i partierna hitta nya
arbetsformer som kan engagera fler
människor. Samtidigt som det
politiska intresset har ökat har det
partipolitiska minskat. Vi ser det inte
som ett självändamål att engagera fler
människor utan det viktiga är att
partierna kan fanga upp nya goda
ideer som finns utanför organisationerna. Vi måste nu välja väg.
Antingen anpassar vi våra partier
efter förändringarna i omvärlden eller
INGE GARSTEDT och ANDERS
YDSTEDT är förbundsordförande
respektive 2:e vice förbundsordförande
för moderaterna i Malmö stad .
så låter vi partiernas verklighetsförankring ytterligare marginaliseras.
Vi skulle vilja se en målmedveten
strategi för att fanga upp nya ideer. I
samhället utanför partierna är man
medveten om nyttan av att fanga upp
nya ideer och snabbt realisera dem.
Förfelad vision
Lösare arbetsfornler som nätverk och
öppna torg är ett bra och nödvändigt
steg för att anpassa partierna efter
omvärldens krav. De ger möjlighet
att lösa ett antal problem i dagens
organisationer. Hinder idag är de
hierarkiska strukturerna och bristen
på möjligheter att fanga upp nya
ideer. Öppnare former ger
medborgarna direktkontakt och
inflytande över det politiska
systemet.
Vi är dock oroliga for att visionen
om öppnare arbetsformer inom
moderaterna håller på att förfelas.
Öppna torg och nätverk far inte bara
vara fina ord. Nya arbetsformer
ställer nya krav på partiorganisaSVENSK TIDSKRIFT
tionen. Förutsättningarna för friare
arbetsfornler måste vara riktiga. Det
är inte meningen att öppna torg skall
vara till för att förankra och
marknadsföra redan beslutade
ställningstaganden. Tågordningen
måste vara den att programskrifter
och ställningstaganden skall konmu
efter diskussion i öppna möten – inte
före.
Rädsla for nya ideer
Dagens politiska organisationer
skrämmer iväg nya medlemmar. De
är alltför hierarkiska och ofta är det
antalet tjänsteår som är avgörande för
”befordran”. Risken är att enrusiasmen och de goda ideerna som fanns
när medlemmen engagerade sig
urvattnas eller försvinner under tiden
medlemmen väntar på sin tur i
partiet. Under tiden formas och
anpassas ideerna efter de centrala
budskapen. Vi skulle vilja påstå att
det t o m verkar finnas en rädsla för
nya ideer. I Finanstidningen har en
debatt i vinter behandlat svårigheten
25
för dem som inte varit parti- skall man svara när väljare ställer möjlighet att ta ställning till dessa
medlemmar sedan ungdomen att
engagera sig partipolitiskt senare i
livet. Öppnare arbetsformer måste ge
även dem som inte arbetat politiskt
hela sitt liv möjlighet att påverka det
politiska samtalet med goda ideer.
Hur skall partierna klara att
engagera dem som verkligen är
engagerade i samhällsdebatten? Vi
måste acceptera att våra nya väljare
inte köper hela program av ideer. De
som studerar väljarbeteenden
konstaterar att unga människor mer
och mer agerar med ”shop around”-
beteende i politiken. De köper lite
här och lite där av partiernas
budskap. Det kanske t o m är så att
den som sväljer 100 procent av ett
partis tankegods inte har något eget
att tillföra?
Ideologisk kärna
Vårt önskemål vore att partiet hade
en liten central kärna av gemensamt
tankegods, ett ideologiskt budskap.
För oss moderater skulle det kunna
vara att människor skall ra bestämma
mer över sig själva och att denna
frihet behöver skyddas av lagar.
Ambition att ta fram politiska
ställningstagande i alla frågor är enligt
vår mening fullständigt missriktad. I
moderaterna tar man fram rapporter
på 100-tals sidor med svar på frågor
som väljarna inte ens efterfrågar.
Rapporter som inte efterfrågas
attraherar knappast nya väljare. Vaije
partiarbetare på gräsrotsnivå som
vaktat en valbod under de senaste
besvärliga frågor utanför det egna
intresseområdet. Idag löser
organisationen detta med ständigt
växande mängder med faktablad. I
framtiden hoppas man kanske kunna
lösa det med dataterminaler
valstugorna så att partiarbetarna kan
svara till 100 procent rätt, partitroget,
på alla frågor. Särskilt svårt blir det
när partiet tar ställning på områden
som inte är kopplade till ideologin, t
ex EMU.
Enskilda politiker måste B framföra
’ ’ Vi upplever dagens
Moderata samlingsparti som
alltför tjänstemannastyrt. I
sitl strävan att vara ”det bästa
för Sverige” har man tyvärr
den felaktiga ambitionen att
ha rätt svar på alla frågor
istället för att visa ödmjukhet
och ta sig tid att lyssna. I
verkligheten är det naturligtvis orimligt att ha rätt svar
på allt. Ännu mer omöjligt är
det att ha rätt svar för alla.
Inom organisationen finns det
en rädsla för fritänkande.
”sma åsikter och gå vidare från det
ideologiska till praktisk tillämpning.
De måste förklara och ta ansvar för
sina ställningstaganden. Detta är den
naturliga följden i en utveckling mot
personval. Motsatsen är dagens
partier där politikerna är mer trogna
sina partier än sina väljare. Ur detta
system har vi fatt politiker som
arbetar med stora politiska paket.
paket. ”Detta är enda sättet att
åstadkomma förändring” säger de
som beslutat om denna typ av
projekt, t ex Dennispaketet. Att
väljarna inte är intresserade av
projekten tycks inte nämnvärt störa
denna typ av organisationsstyrda
politiker.
Brist på fritänkande
Vi upplever dagens Moderata
samlingsparti som alltför
tjänstemannastyrt. I sin strävan att
vara ”det bästa för Sverige” har man
tyvärr den felaktiga ambitionen att ha
rätt svar på alla frågor istället för att
visa ödmjukhet och ta sig tid att
lyssna. I verkligheten är det
naturligtvis orimligt att ha rätt svar på
allt. Ännu mer omöjligt är det att ha
rätt svar för alla. Inom organisationen
finns det en rädsla för fritänkande.
Bristen på fritänkande hyllas t o m
med paroller som ”vi vet vad vi
tycker” i motsats till de andra
partierna. På det öppna torg som
beskrevs på moderaternas partistämma i höstas skall det tydligen
finnas plats för alla utom fritänkande
egna medlemmar.
En förklaring till att miljöpartiet nu
anses som det näst bästa partiet av
många ungdomar är kanske att de
uppfattas använda modernare
arbetsformer. Henry Ford försökte
sälja sina T -Fordar med devisen att
de fanns i alla färger, bara man valde
svart. Redan på 20-talet tvingades
Ford av konkurrensen från andra
valrörelserna vet vad vi menar. Hur Väljarna har i praktiken inte någon bilföretag, som under samma
26 SVEN SK TID SKRI FT
varumärke tillhandahöll olika fårger, Det är uppenbart att fler är
erbjuda fler fårger. När skall intresserade av att ta diskutera politik.
moderaterna mse fordelarna och Öppna möten lockar dem som inte
möjligheterna som en större intern har tid for sammanträden och kan
mångfald skulle ge? fanga upp nya ideer som inte malts
Ett politiskt engagemang som inte
är låst till hela paket gagnar en
utveckling mot ett samhälle där inte
allt är politik. Olika lösningar kan
prövas på olika plan och i olika
sönder inom partiorganisationen. Vi landsändar. Det är ökat engagemang
Ett parti med en liten central
ideologisk kärna men med stor
möjlighet till öppna diskussioner har
goda forutsättningar att bli attraktivt.
är nämligen övertygade om att som måste till for att ra fram
medlemmarna har mycket att tillfora.
Ideen med öppna möten far dock
alternativa lösningar
verksamheter. Att
till dagens
bygga upp
inte forfelas med fardiga program och medborgarnas makt (det civila
rapporter. Ingen kan väl kalla ett samhället) kräver engagerade
parti for öppet som internt producerar omfattande rapporter och forst
därefter ger sig tid att lyssna på
medlemmarna. Arbetsordningen
måste bli den omvända.
SVENSK TID SKR.IFT
medborgare som ser att allt inte är
politik och att det politiska systemet
faktiskt inte har bra lösningar och
svar på alla frågor.
27