Debatt


1963


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

DEBATT
ÖPPET BREV TILL REDAKTÖREN FRÅN RADIOCHEFEN
Broder!
Första häftet för 1963 av Svensk Tidskrift innehåller en artikel betitlad
»Åsiktsmonopolet i radion och televisionen». Artikeln ger med sina generaliseringar en grovt missvisande och
orättvis bild av radions och televisionens verksamhet på det politiska
planet.
Det är emellertid inte min avsikt
att nu ge mig in i polemik mot de allmänna omdömen som framförs. På en
punkt görs emellertid ett preciserat
påstående, som jag med största bestämdhet måste tillbakavisa. Det på-
stås nämligen, att Sveriges Radios avslag på oppositionspartiernas begäran
att få tid i radio och TV för att kommentera och bemöta finansministerns
presentation av statsverkspropositionen skulle ha föregåtts av kontakt
med finansdepartementet. Beslutet fattades av mig efter en rent intern
överläggning, utan att jag i någon
form berört frågan med vare sig finansministern eller någon av hans
medarbetare. Det borde inte ha varit
svårt för skribenten att om han så
velat kontrollera denna uppgift hos
t. ex. högerns partisekreterare. Till
förebyggande av varje missförstånd
klargjorde jag nämligen för de borgerliga partisekreterarna att jag tagit
ställning till deras framställning utan
varje kontakt utanför radiohusets murar.
Då det av lätt insedda skäl är av
vikt för Sveriges Radio att allmänheten inte är felaktigt informerad på
denna punkt, hemställer jag om införande av detta beriktigande.
Olof Rydbeck
Broder!
Jag mottager med tillfredsställelse
Din förklaring att Sevriges Radios avslag på oppositionspartiernas hemställan icke föregåtts av kontakt med finansdepartementet från Din sida. Jag
uppfattar Dig så att Du talar på Radiotjänsts vägnar och att alltså icke
heller någon av Dina medarbetare
haft sådan kontakt. Vår uppgift i saken var sålunda oriktig, och härför
ber jag oförbehållsamt om ursäkt.
Ditt omdöme att »artikeln ger med
sina generaliseringar en grovt missvisande och orättvis bild av radions
och televisionens verksamhet på det
politiska planeb skall vi från tidskriftens sida återkomma till i samband
med en fortsatt granskning av radions
och televisionens politiska verksamhet. Här vill jag endast säga att en
allt starkare opinion – lätt att avläsa
i pressen – är alltmer bekymrad över
»radions och televisionens verksamhet
på det politiska planeb. I varje fall
inom det parti jag tillhör är det en
utbredd uppfattning att radion och
televisionen icke motsvarar de krav
på allmänpolitisk objektivitet och partipolitisk neutralitet, som man måste
ställa på ett monopolföretag. Med
tanke på radions och framför allt televisionens utomordentliga betydelse
som opinionsbildande faktor tror
jag att det är ytterst viktigt att Sveriges Radio ständigt bevakas i en offentlig debatt och genom en offentlig
kritik. Avsikten med denna kritik är
i vårt fall ingalunda att misstänkliggöra Din goda vilja utan att bidraga
till att avvärja de faror, som oundvik- 163
ligen är förbundna med Sveriges Radios monopolställning. Därför beklagar jag att Du i så kategorisk form
tillbakavisar de kritiska synpunkter,
som vi framfört. Jag hade hoppats på
en mera nyanserad reaktion från Din
sida.
Din tillgivne
Erik Anners