Dagens frågor


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

DAGENSFRAGOR
VADDA BACK-LASH?
Vi saxar följande ur en ledare med rubriken ”Vem far bli rik i Carlssons Sverige?”:
”Alla är ense om att det är i de mindre
företagen, framforallt i de minsta med färre
än 20 anställda, som merparten av de flera
hundra tusen nyajobben måste komma.
Förutsättningen är då att tusen och
åter tusen enskilda individer är beredda
att satsa sitt sparkapital, sitt arbete, sitt engagemang och sina vinster på nya företag,
nya investeringar, nya jobb.
I socialdemokratins program for nä-
ringspolitik diskuteras knappast dessa tusentals människors villkor. Inte hur de
ska mobiliseras, övertygas och stimuleras
att vilja och våga satsa nytt och driva fö-
retag. Där finns ingen analys av vilka vinster riskerna motiverar. Inga nya tankar
om hur småföretagarnas ekonomiska
trygghet ska konstrueras i den sammanflätade ekonomi som finns mellan ägare
och företag i famansbolag.
Att direktörer i storbolagen och idrottsstjärnor tjänar ett antal miljoner om året
tolererar socialdemokraterna också.
Varfor är det svårare att svälja att också
en och annan hårt arbetande småföretagare
kan bli rik i Carlssons och Pei>Sons Sverige?”
SAF-tidningen? Icke. Tidningen Företagaren? Nix. Aftonbladet den 7 augusti 1994.
Det sägs att nyliberalismens vindar
mojnat och att vänstern är på väg att ta
över problemformuleringsprivilegiet.
Fan trot! Även om det nu bara skulle ha
varit en forvirrad sommarvikarie, vars vikariat plötsligt upphörde den 8 augusti.
DOLDA KÄLLOR
Lagom till valrörelsen har Expertgruppen
for studier i offentlig ekonomi, ESO, vid
Finansdepartementet givit ut en rapport
kallad ”Valfrihet inom skolan”. I denna
berörs bland annat frågan om vilka kostnader de nya fristående skolorna innebär
for kommunerna och hur dessa skolor
påverkar segregationen i skolan.
En källa som på ett flertal ställen figurerar i rapporten benämnes ”Lindberg
(1993) ”. Denne Lindberg sägs ha visat
både det ena och det andra, bland annat
att kommunerna åläggs en merkostnad på
200 miljoner kronor årligen enbart på
grund av friskolorna.
222 SVENSK TIOSKR I FT
Inte utan visst intresse bläddrar vi så
fram rapportens förteckning över referenslitteratur, där ett flertal statliga utredningar och vetenskapliga avhandlingar
finns angivna. Där gör vi den lite märkliga upptäckten att sagde Lindberg knappast kan sägas tillhöra en särskilt vederhäftig kategori av källor. Bakom beteckningen ”Lindberg (1993)” döljer sig
nämligen en socialdemokratisk partirapport: ”Spara och slösa – kommunal
och privat skola idag”. ”Lindberg” heter
till vardags Carl i förnamn och är spökskrivare åt Lena Hjelm-Wallen.
KLARA BESKED
I eko-redaktionens partiledarutfrågningar
är avsikten att väljarna skall ta besked om
vilken politik partierna går till val på. Låt
oss som ett smakprov på detta vidarebefordra ett utdrag ur utfrågningen av Ingvar Carlsson.
”- Det diskussionen har rört sig om i
sommar, det är ju, ’ja, men om den nu
inte … om vi inte far uppgång. Om den
produktion som vi ändå till sist ändå ska
leva av och som vi ska fördela, om det
fotts … om den inte ökar på det sätt som
vi har planerat …?’ Och just nu gör den
inte det. Tillväxtprognosen skrivs med all
säkerhet ner av de flesta prognosinstitut
som nu agerar. Då måste vi också förbereda i det här valet människor på att då
kommer alla att känna av det på olika
sätt. Och då säger jag att, det …
För att ge människor ett exempel på
ett som jag har sagt, att vi inte redovisar
ännu alla våra förslag, nej, vi håller på och
tittar på sådana här olika åtgärder som
kan behövas vidtas och som vi så långt
överhuvudtaget blir möjligt kornmer att
redovisa före valdagen. Men då kan man
inte bara singla ut mitt i sommaren olika
förslag eller göra listor utan ett seriöst regeringsalternativ måste då försöka gå igenom, avväga det som har kallats moment
22, alltså risken att om man inte presenterar nedskärning av besparingar så stiger
räntor. Å andra sidan, gör man det kraftigt
så far vi inte i gång tillväxten. Det här är ett
oerhört svårt problem som vi arbetar seriöst med och där vi ska redovisa våra bedömningar så tydligt som möjligt.”
KONSTEN An LEVA SOM MAN LÄR
När Mona Sahlin framträdde under
partiveckan i Sundsvall lovade hon att
”skolpengen ryker” om socialdemokraterna vinner valet.
Vänsterpartiet har samma negativa inställning till att föräldrar och barn skall
kunna välja skola oberoende av henunets
ekonomi, i teorin det vill säga. I praktiken ser det annorlunda ut.
Vänsterpartiets ledare sätter sin son i
ett privat gymnasium. Detsanuna gör ett
socialdemokratiskt kommunalråd i Västerås. I Göteborg är en socialdemokratisk
stadssekreterare ordförande i en föräldrakooperativ friskola.
Stockholm har fatt ytterligare en friskola då Konsum öppnat gymnasium
med hjälp av skolpengen.
Det är inte alltid man lever som man lär…
SvENsK TIDSKRtFr 223