Print Friendly, PDF & Email

Citat angående generalklausulen

Av Redaktionen | 31 december 1983


1983


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Citat angående generalklausulen
“Det är viktigt att bekämpa skattesmitning och skatteflykt. Men inte så
här, icke dra saköre till statskassan på
sådant sätt att klausulen blir samhällets
och folkets skadliga fiende”.
” … ty lagen är icke given för saköre
skull, utan för rätt skull, den menige man
till nytta och gagn, och icke till olaglig
beskattning, skada och fördärv. Och de
fogdar och befattningsmän, som allt söka
därefter, att de skola draga deras herrar
stora sakören till handa, de äro herrens
skadliga fiender”.
Clas Engström, (citat ur Domarreglerna), i
Stockholms-Tidningen, Debatt 16 februari
1983
“Med skatteflykt i vid bemärkelse förstås vanligen alla förfaranden, där den
skattskyldige genom civilrättsligt giltiga
rättshandlingar åstadkommer tillämpning av skatteregler som ger skatteförmåner som lagstiftaren inte har avsett
och inte heller underförstått accepterat”.
Prop 1982/83:84
“Utskottet anser det inte heller lämpligt att styra utvecklingen genom att i
förarbeten ge detaljerade anvisningar om
klausulens tillämplighet i olika situationer” – -‘- – “Utskottet vill inte bestrida att den föreslagna lagstiftningen
kan leda till vissa svårigheter i den praktiska tillämpningen”.
Skatteutskottet.s betlinkande 1982/83: 20
“Den fullgör inte en lagstiftnings viktigaste uppgift: att tala om för medbor·
gama vad som är tillåtet och inte tillåtet”
— “Det kan diskuteras, i vad måa
skatteflyktslag Feldt av 1983 är ett större
hot mot rättssäkerheten än skatteflyktslag Wirten av 1980″.
Erik Hedfeldt, i SvD
”Den skatterättsliga generalklausulea
är däremot en antiregel som medför aU
skattemyndigheterna inte behöver hålla
sig till den traditionella metoden att tolb
reglerna utan tillåter dem att i vissa fal
helt bortse från dem” — “Med p
neralklausulen har man då i själva verket
lämnat regelsystemet och gett sig ut Ji
godtycklighetens gungfly” – – – “Del
skatterättsliga generalklausulen är oå
förblir ett missfoster. Den är helt enkell
ett uttryck för samhällets skatteregelfusk. Ju förr den försvinner, desto bätt·
re”.
Jan Ramberg, i SvD
”Kritiken för rättsosäkerhet har skjutit in sig på att de skattskyldiga inte 1
förväg med absolut säkerhet kan vela
vilka ekonomiska transaktioner som •
tillåtna eller ej. Jag medger att de skallskyldiga inte vet det. Men det kan de
faktiskt inte veta i dag heller med gäiJM.
de skatteflyktslagstiftning .eller
lagstiftning på skatteområdet”.
Erik Wärnberg (s) i Riksdagsdebatten 1911
83:83
“Från den l mars, herr talman, behö-
er denna kammare inte längre rösta om
vad den tycker. Den överlåter i stället åt
mdra att fastställa vad riksdagen, lagstiflare underförstått, menat. From den
lmars gäller inte bara vad Sveriges rikstyckt, skrivit och röstat om. Då gälr också vad riksdagen tidigare underorstått accepterat. Vad blir riksdagen
, annat än en harmlös församling med
pgift att legitimera en mer eller mindre
tycktig offentlig maktutövning? Lan styr inte, herr talman. Inte ens
ens motiv. Nej, det som styr blir
·· parens – alltså domstolamas och
eringsmyndighetemas – tolkning av
stiftarens underförstådda mening”.
“Varken som medborgare, tillämpare
Uer lagstiftare vet vi vad som gäller.
en vet vad som gäller. Medborgaren
et inte vad han får göra och domaren
te vad han bör göra, därför att lagstifen inte vet vad han just nu är i fård
datt göra” .
Adelsohn i Riksdagsdebatten 1982/83: 83
“Den föreslagna generalklausulen
änder upp och ner på svensk rättsskip- . g. Motiv tar över lag, inte tvärtom.
lagen säger ett men lagstiftaren unrförstått säger ett annat, då får lagen
· a” – – – “Det är här i denna kame som den enskildes värn skall fin- . När detta värn bryts ner blir staten
tt hot och inte ett skydd för medboren. När människorna inte längre kan
orutse hur makten kommer att använblir orättvisorna fler och godtycket
261
allt vanligare. Steg för steg förvandlas då
Sverige till en nation av undersåtar”.
Ulf Adelsohn (m), Riksdagsdebatten 1982/
83:83
“Jag tror attjag kan säga att nio av tio
skattebetalare aldrig kommer i kontakt
med skatteflyktsklausulen”.
Kjell-Olof Feldt (s), Riksdagsdebatten 1982/
83:83
”Det är en alldeles orimlig utgångspunkt att dra omständigheten, som KjellOlof Feldt säger, att lagen bara kommer
att tillämpas på ett mindre antal svenska
medborgare gör att den kan tillåtas” .
Thorbjörn Fälldin (c), Riksdagsdebatten
1982/83:83
“Vinsten med att fålla en brottsling får
inte gå ut över rättssäkerheten. Detta
måste gälla också på skatteområdet” –
– – “Lagen kommer med den här utformningen -jag har svårt att se att man
kan hävda motsatsen – att kunna åberopas även i sådana fall där knappast nå-
gon ansett det lämpligt. Många vanliga,
hederliga människor riskerar faktiskt att
råka i kläm”.
Ola Ullsten (fp), Riksdagsdebatten 1982/
83:83
“Den föreslagna generalklausulen gör
rättssäkerheten för den enskilde skattebetalaren större än i vanliga skatteärenden genom att den inte får användas av
262
lokala taxeringsnämnder, utan första instans i länsrätten.
Erik Wärnberg (s), ur Riksdagsdebatten 1982/
83:83
“Vidare anser vpk att första instans
för bedömning av generalklausulens
tillämpning bör vara taxeringsnämnderna. Vi menar att där finns den folkliga
representation som borde ta ställning till
huruvida skatteflykt föreligger eller
inte”.
Tommy Franzen (vpk), ur Riksdagsdebatten
1982/83:83
“Det kan dock finnas anledning att när
klausulen har varit i kraft ett tag ta upp
frågan om tillämpningen av klausulen i
första instans bör läggas över på taxeringsnämnderna”.
Regeringens proposition 1982/83:84
“En princip stadfästs som även inter·
nationellt kommer att skada bilden av
Sverige som ett rättssamhälle. Det är
självklart att den lag riksdagen antog igår
kommer att upphävas så snart som möj·
ligt efter ett regeringsskifte 1985”.
Lag som inte är lag, Nerikes Allehanda, 17
februari 1983

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

Läs mer här

Samtida röster om konservatism