Cecilia Kindstrand; Yukos är början på slutet


2004


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

o
z
<(
_J
(./)
(./)
>-
a:
Yukos är början på slutet
l av Cecilia Kindstrand
Det är dags för västvärlden att inse att Ryssland inte längre är en demokrati.
Och att agera därefter.
E
U HAR UNDER LÅNG TID verkat för att Samarbetet mellan Ryssland och Europa ska stärkas,
bland annat genom att vara garanten för Rysslands inlemmande i världshandelsorganisationen, WTO, och genom den överenskommelse som skrevs under i samband med toppmötet mellan EU och Ryssland i St Petersburg i maj 2003. Där enades man om att skapa samarbete på fyra ”gemensamma
områden” inom ramen för partnerskaps- och samarbetsavtalet som redan finns mellan Ryssland och EU.
De fyra ’områdena’ skulle täcka ekonomiskt samarbete, frihet, säkerhet och rättvisa, extern säkerhet och
slutligen forskning och utbildning. Det finns ett stort
intresse inom EU att Ryssland är stabilt och demokratiskt. Sedan utvidgningen har detta intresse ökat markant och det är framförallt de nya medlemsstaterna som
ständigt påtalar vikten av att ha ett demokratiskt Ryssland som granne. Det är även de som påtalar de växande
problemen i samarbetet som följd av det hårdnade klimatet för det civila samhället, undermineringen av
demokratin samt den tydliga bristande respekten för
mänskliga rättigheter från den ryska regimens sida. De
äldre medlemsstaterna har varit mindre pigga på att uppmärksamma problem.
JELTSINS ARV FÖRSKINGRAS
Det finns nu mycket som visar att Ryssland är på väg åt
helt fel håll med president Putin vid rodret. En lång rad
exempel visar att det ryska civila samhället har underminerats, att demokratin urholkas, och att tillämpningen
av rysk lagstiftning sker godtyckligt. Bilden av Ryssland
är mörk och visar att den demokratiseringsprocess som
förra presidenten Jeltsin startade har avstannat och vänt
om.
Ett av de mer kända exemplen är de ryska myndigheternas agerande mot oljeföretaget Yukos och de två
fängslade före detta ledarna och huvudägarna av företaget, Platan Lebedev och Michail Chodorkovsky. Jag
har i mitt yrke haft anledning att följa utvecklingen i
Ryssland i allmänhet och därmed även detta fall under
det senaste året. Och det jag ser upprör.
Under lång tid har omvärlden agerat avvaktande med
motiveringen att det mycket väl kunde vara en ’one-off’
beroende på Chodorkovskys och Putins uppenbart olika
politiska agendor, andra har menat att Chodorkovsky,
och andra oligarker, fått vad de förtjänat eftersom det
finns en utbredd uppfattning att de ryska privatiseringar
inte skedde helt efter regelboken. Det har dock funnits
undantag, inte minst har en del av de internationella
organisationer som sysslar med mänskliga rättigheter
varit starkt kritiska till den ryska politiska och juridiska
administrationens agerande.
Det finns en rad aspekter i Yukosprocessen som visar
att de rättsliga och politiska processerna- just nu i högsta grad pågående- är klara tecken på den ryska demokratins och rättsväsendets förfall. Förfallet blir inte mindre tydligt av att det ackompanjeras av ryska myndigheters allt mer uppenbara intresse i att ta makten över
Yukos, Rysslands näst största oljebolag.
CHODORKOVSKY ARRESTERAS
Den 25 oktober 2003 tillfångatogs Michail Chodorkovsky, Rysslands rikaste man och tillika VD för Yukos, av
ryska säkerhetsstyrkor när han var på väg till Sibirien.
Han greps misstänkt för förskingring och korruption.
Ryska myndigheter gjorde gällande att det fanns en betydande risk att Chodorkovsky skulle fly landet varför man
arresterade honom. En annan i Yukos ledning, Platan
Lebedev, hade redan den 2 juli satts i arrest. Båda blev
anhållna på grund av anklagelser om oegentligheter i
samband med privatiseringen av gödselföretaget Apatit.
Parallellt med arresteringen startade åklagare undersökningar om påstådda skattebrott inom Yukos. Det var
uppenbart att man letade efter anklagelsepunkter i största allmänhet.
Den ryska statens kampanj mot Yukos är formellt
alltså skild från processen mot Chodorkovsky och Lebedev även om det är mycket som tyder på att de båda
kampanjerna har samma ursprung- viljan att stoppa
Michail Chodorkovsky, både på det politiska och det
ekonomiska planet.
Michail Chodorkovskys har sedan han 1999 blev vd
förvandlat Yukos från en sovjetisk statsföretagarkultur
till ett modernt och vinstgivande företag för ett modernt
marknadsekonomiskt samhälle.
Vid sidan av sitt uppdrag i det ryska näringslivet
IIJ jSvensk Tidskrift l2oo4, nr 61
ägnade sig Chodorkovsky åt att bidra till utvecklingen
av det ryska civila samhället genom att sponsra oppositionella partier och stödja ryska mänskligarättighetsorganisationer. Han finansierade projekt riktade till unga
ryssar för att belysa värdet av demokrati. Ett annat program han finansierade är ”generation.ru” med målsättningen att sprida kunskaper i dataanvändande till l O
miljoner unga ryssar 2004. Hans Open Russia Faundatian är en utbildningsorgansation vars syfte är bygga
broar mellan ryska och västerländska ungdomar.
JELENA BONNER
Chodorkovskys stöd till och hans intresse av att bygga
upp ett starkt civilt samhälle har givit honom många allierade från ryska mänskligarättighetsorganisationer. Efter
arresteringen skrev en rad framstående människorättskämpar såsom Jelena Bonner, Lev Ponomarev och Andrei
Babushkin i ett brev till Amnesty International att de är
övertygade om attfängslandetär skett på politiska grunatt ryska myndigheter kommer att beslagta andra delar av
koncernen och tvinga fram tvångsförsäljningar av dem.
Sakta men säkert kommer ett framgångsrikt företag att
styckas och säljas till underpris till presidentens kompisar. Allt inför öppen ridå. Händelseutvecklingen drabbar
inte bara huvudägarna utan även en lång rad minoritetsägare, många av dem svenska. På sikt drabbas naturligtvis hela det ryska samhället om det juridiska systemets starka koppling till den politiska makten leder till
bristande internationell tilltro till investeringsklimatet.
FÖRSTA STEGET
Men ryska myndigheters försök att ta kontrollen över
Yukos och kampanjen mot Chodorkovsky handlar också
om någonting större än framtiden för företaget och dess
ägare. Yukosaffören skall ses i ett bredare perspektiv, tillsammans med den allmänna utvecklingen i Ryssland.
Boris Nemsov, som leder oppositionspartiet ”Union of
Right Forces” sa i en intervju i Chicago Tribune nyligen
der och att de juridiska processerna
uppvisar grava brister och är politisk
motiverade. Till det kommer att
behandlingen av dessa två bryter mot
Europakonventionen om mänskliga
rättigheter som Ryssland har undertecknat. Uppfattningen delas även av
Europarådets rapportör för mänskliga
rättigheter, den förra tyska justitieministern Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Hon skriver att processen
uppvisar grava brott mot ”rule oflaw”
och att de samordnade aktionerna
mellan de ryska skattemyndigheterna
och det ryska rättsväsendet mot Yukos
Chodorkovskys stöd till
att det som sker med Yukos syftar
till att skrämma alla, från ägarna
av stora supermarkets till mannen som äger en kiosk från att ha
oberoende åsikter. De skall veta
att det i Ryssland är farligt, både
politiskt och socialt att motsätta
sig makten.
och hans intresse av att
bygga upp ett starkt civilt
samhälle har givit honom
många allierade från ryska
Sedan Jeltsin och hans rådgivare i praktiken utsåg Putin som
efterträdare och lyckades förankra
hans position i Kreml har mycket
i Ryssland gått åt fel håll. De fria
medierna har attackerats, och
mänskligarättighetsorganisationer.
och dess chefer är politiskt motiverade, och sker med
målet att eliminera Yukos och dess ägare.
Ryska myndigheter försöker ta kontrollen över Yukos
genom att döma företaget till stora böter för obetalda
skatter. Skatter som företaget redan har betalat. I ljuset av
de höga oljepriset hade det nog inte varit några problem
för Yukos att betala sina skatteskulder om inte ryska myndigheter frusit alla företagets tillgångar. På detta sätt har
man gjort det möjligt att beslagta Yukos huvudproduktionskälla Yuganskneftgas som nu planeras att tvångsförsäljas. Det finns lite olika uppfattningar om vad
Yuganskneftgas egentligen är värt, en del menar att värdet ligger uppemot 30 miljarder dollar. Det råder hur
som helst inte någon tvekan om att Yuganskneftgas kommer att säljas till underpris till personer närstående den
ryska presidenten. Det har talats om en prislapp i storleksordningen 3-5 miljarder dollar. Det slutliga priset på
Yuganskneftgas kommer med säkerhet inte att räcka för
att betala hela skatteskulden, varför man kan räkna med
idag finns det inte längre några
regeringskritiska tv-kanaler. Det ryska kriget i Tjetjenien uppvisar alla tecken på klara brott mot internationella mänskliga rättighetsstandarder. Övergreppen mot
Yukos och dess ägare är det senaste av flera tydliga tecken
på att framtiden för demokratin ser mörk ut i Ryssland.
Väst har ett ansvar i denna process, det ligger i vårt
intresse att ha ett demokratiskt och stabilt Ryssland som
granne. Att ledare för väst, som exempelvis Silvio Berlusconi, stöder president Putin politiskt på grundval av
deras nära vänskap är oroväckande. Västs ledare bör
kraftfullt ta avstånd från den ryska utvecklingen och inte
bygga relationer med Ryssland som baseras på förutsättningen att Ryssland är ett demokratiskt och öppet
samhälle. För det är det inte längre.
Cecilia Kindstrand (ckindstrand@apco-europe.com) är
konsult och lobbyist i Bryssel.
AJ
-<
Vl
Vl
r
)>
z
o
lSvensk Tidskrift 12oo4, nr 61 11