Cecilia Kindstrand; Kennedyskvaller


1998


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Clintons. Det är oftare genom vink- temas formåga att tala om känslor
lingar på redan existerande samtals- och värderingar snarare än funktion
ämnen snarare än helt nya sådana gör också att deras frågeformu leringsom spinmeistem verkar. ar lättare sätter sig.
Ju närmare valdagen kommer far vi
allt fler tecken på att socialdemokra- D en svage Bildt
tema är skickligast på att sätta sam- Talet om den osynlige Carl Bildt är
hällsagendan här hemma. Inte främst ett urmärkt exempel på framgångsrik
på grund av professionalism kanske, socialdemokratisk spinning.
amerikanska konsulter till trots. I takt med att allt fler upprepar att
Snarare forklaras deras övertag av Bildt inte syns sprids bilden av den
spinningens forsta lag: arbeta med ointresserade Bildt, som inte bryr sig
tidsandan, inte mot. Socialdemokra- om inrikespolitik. Av den svage
Bildt, som inte far utrymme i massmedierna och av sprickan mellan
moderaterna och deras partiledare.
En insikt efter inblicken i Vita
Husets vardag är emellertid att det
inte är några övermänniskor som arbetar där. Så inte heller på Sveavägen
68. Karl-Petter Thorvaldsson är inte
ensam ansvarig for att journalister
och andra talar om den osynlige
Bildt.
C E C ILIA KINDSTRAND:
Kennedyskvaller
K
ennedyfamiljen betraktas ofta som
USAs kungliga familj, därfor är det inte speciellt konstigt
att den amerikanska allmänheten är
intresserad och att det skrivs mycket
om dem. Seymour M. Hersh har bidragit till denna flora med boken The
dark side cif Camelot. Den är en exercis
i skvaller.
Boken är baserad på intervjuer med
Kennedys tidigare medarbetare,
Secret Service agenter och hundratals
av familjen Kennedys vänner och bekanta.
Boken handlar om USAs 35 president och om hans privatliv. Framställningen är inte speciellt smickrande, om ens hälften av det Hersh skriver i sin bok är sant så kan man nog
konstatera att Kennedys liv kulle
kunna ligga till grund for en smaskig
såpopera med krig, sex, droger, mafThe dark side of Camelot, Seymour M . Hersh, Little Brown &
Company, 1997.
SVEN SK TID SKRIFT
fian, och mord.. John F. Kennedy
var enligt Hersh en man med omättlig smak for tillfilliga forbindelser
med kvinnor. Han stod i nära kontakt med den amerikanska organiserade brottsligheten och var besatt av
tanken att avsätta Kubas president
Fidel Castro.
Kennedy en säkerhetsrisk
Hersh argumenterar att Kennedy inte
enbart gjorde sig skyldig till marginella maktöverträdelser och personlig
njutning; Kennedys agerande hotade
den nationella säkerheten. Det hade
bara varit en fråga om tid innan presidentens levnadsvanor hade expone- 41
rats för allmänheten. Det faktum att
Kennedy blev mördad i kombination
med hans popularitet bidrog till att
han betraktades som hjälte och inte
blev uthängd i media för sitt beteende.
Frågor som infinner sig efter att ha
läst boken är om offentliga personer
har rätt till att bete sig hur de vill och
vilken roll massmedia bör spela.
Kennedy hade i egenskap av sitt ämbete vissa förpliktelser gentemot sina
väljare men han visade sig ha en klinisk brist på omdöme, om man far
tro Hersh.
Nya tider
I en demokrati kan väljarna rösta på
en annan president om man inte anser att den nuvarande beter sig omdömesgillt. I Kennedys fall kom dock
detta aldrig till allmänhetens känne- 42
dom. Tiderna var annorlunda och
massmedia var inte lika intresserade
av, eller mer hänsynsfulla till, offentliga personers privatliv. r dag är det
annorlunda, ingen amerikansk tidning eller annan media med självaktning har låtit bli att skriva om den
nuvarande presidenten Clintons på-
stådda affårer. Mycket kanske inte
överensstämmer med verkligheten,
men det faktum att det skrivs om offentliga personers privatliv gör att det
är så mycket enklare för medborgarna att fatta beslut om dessa personer
är värda en röst i nästa val. Nu visar
undersökningar att president Clinton
har ett starkt stöd, trots vad som har
skrivits om honom. Opinionen har
betygsatt honom efter hans politiska
insatser snarare än vad han eventuellt
har gjort med diverse kvinnor.
Kanske hade den amerikanska allSVENSK T IDSKR IFT
mänheten bedömt Kennedy på ett
liknade sätt även om de vetat om
hans beteende.
Schymans alkoholism
En svensk parallell till detta är kommunistledaren Schymans alkoholism.
Representanter från massmedia kände till problemet att hon drack för
mycket år innan detta kom till allmänhetens kännedom. Man valde att
inte skriva om detta eftersom man sade sig respektera henne och hennes
privatliv. Detta innebär då att man
inte respekterar väljarens behov av
information. Som partiledare har
Schyman en lite men dock möjlighet
att faktiskt bli statsminister, och vem
vill ha en statsminister som inte kan
uppföra sig för att personen i fråga är
full?