Brev


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Effekterna måste
vara socialt
acceptabla
partier som m, fp och c beslutade besparingarna på lkritiklöst förslaget om sär- bostadsbidragen -går stick i
skilt hårda neddragningar av stäv med de egna frihetliga
bostadsbidragen för dem målen. Detta är både mer
Läste ledaren ”Varning för lsom lever ”politiskt inkor- konstruktivt och ”mer moraoppositionsanpassning” i det rekt” , dvs själva tar hand om liskt” än att krypa bakom
förra numret av SvT (3/ 96). barnen och/ eller bor i hög- uttryck som ”om det inte
Jag tycker att det är alldeles lbelånat egenhem (där för genomförs några bespaför bekvämt och alldeles för övrigt flerbarnsfamiljerna är lringar i dag kommer det att
farligt att som Jonas Hell- en stor grupp som däri- krävas ännu större och ännu
man och Anders E Borg bara genom drabbas flerdubbelt) .
1
mer omoraliska ingrepp i
havda att ”om det inte framtiden ”.
genomförs några bespa- Vad är det till exempel för
politik och tog ändå över
regeringsmakten 1994. Det
ringar i dag kommer det att konsekvens i att (som m
krävas ännu större och ännu gör), skriva förslag om återmer omoraliska ingrepp i införda vårdnadsbidrag för
framtiden ”. Enligt min me- småbarnsfamiljer när man
Ingegerd Troedsson socialdemokratiska partiet
f d Talman (m) var uppenbart ett trovärdigt
ning borde man i stället samtidigt accepterar sär- l
hävda: ”Eftersom det krävs skilda försämringar av T rovä r d lg
så stora och så ingripande bostadsbidragen (på nära lo p po s i t l o n f u Il t
förändringar och besparingar 12.000 kronor per år) för möj l ig t!
är det särskilt nödvändigt att J dem som tar hand om sina
utforma dem på ett så barn själva och är beroende l Svensk Tidskrift 3/ 96 gör
regeringsalternativ. Nu sätter ledaren upp ett varningens finger för att moderaterna skall börja föra en mer
utpräglad oppositionspolitik.
Ekvationen går inte riktigt
ihop.
socialt godtagbart sätt som av bostadsbidrag? Eller att ledarsidan en något besyn- Den som för en utpräglad
möjligt.” vilja underlätta egnahems- nerlig distinktion mellan å oppositionspolitik kan självboende när man samtidigt ena sidan ”trovärdigt reger- fallet vara ett trovärdigt regDet är viktigt att se till de skär ner bostadsbidragen ingsalternativ” och å andra eringsalternativ. Det kräver
sammantagna effekterna på väsentl igt hårdare för detta sidan ”utpräglad opposi- emellertid ett tydligt, konsiolika hushåll av olika åt- än för hyresberoende? tionspolitik ”. Begreppen görs stent och heltäckande progärder, även om de hanteras l normativa och slutsatsen blir l gram som förs fram på ett
av olika departement och av Det är särskilt viktigt för Jatt de båda företeelserna ö~ertygande och konsekvent
olika utskott vid olika till- ett parti som vill genomföra skulle vara oförenliga: är satt under 1ntern sammanfällen . Så har inte skett. lverkliga besparingar att vara man ett trovärdigt regerings- ~ hållning. Knappast i något av
Som besparingarna inom konstruktivt och konsekvent. alternativ så för man ingen dessa avseenden har väl
familjepolitiken utformats Flerbarnstilläggen infördes oppositionspol itik och gör heller moderaterna sina
har de i orimligt stor ut- en gång på initiativ av man det senare så utgör man svagaste punkter. Ledarsträckning drabbat de större moderaterna. Praktiskt taget inget trovärdigt reger- sidan har därför rätt i att en
barnfamiljerna – vilka redan alla EU-Iänder har i dag infört ingsalternativ. 1 ledarens aldrig så hurtfrisk politik men
inledningsvis hade en sämre sådana. När riksdagen med användning av begreppet disparat och utan sambärkraft. Hade man i stället bred majoritet skurit ned och ”trovärdigt regeringsalter- manhang och helhetssyn inte
låtit besparingarna drabba lför ”nya ” barn avskaffat nativ” anar man lite diffust gärna framstår som ett bra
jämnare hade man till och dessa har man samtidigt en uppmaning till anpas- regeringsalternativ.
med kunnat genomföra sam- gjort sig av med ett sning och medspel , medan
mantaget större bespanngar! linstrument som var både l”utpräglad oppositionspoli- J Själva essensen i SvT:s
Det är också en fråga om
inlevelseförmåga och etik.
Jag hävdar bestämt att man
b1ll1gt och tratfsäkert. tik ” skulle vara lite oheder- ledare är att moderaterna nu
Även moderaterna måste ligt populistiskt, delvis risk- verkligen borde ”ta tillvara ”
bemöda sig om att tränga fyllt och därför undvikas . och stödja de besparingsigenom den bökiga och föga Ändå lyckades socialdemo- förslag som regeringen läginte har rätt att över en natt charmfulla materia som alla kraterna förena de båda ger, eftersom allmänhetens
dra undan mattan för stora olika regler utgör så att strategierna under den förra uppfattning ändå skulle vara
grupper hårt kämpande med- effekterna blir socialt accep- mandatperioden ; partiet för- att moderaterna i själva
borgare . Ändå accepterar f tabla och inte – som de nu de en mycket populistisk verket är för i princip alla
4 SVENSK TIDSKR I FT
besparingar som över huvud
taget något parti föreslår
(utom möjligen på
försvaret). Däri skulle ligga
att man utgör ett trovärdigt
regeringsalternativ, eftersom ingen på allvar tror att
moderaterna i regeringsställning skulle ”skona ” de
områden som man nu valt
att göra. Så behöver det
emellertid inte vara.
Det moderata framtidssamhället skiljer sig på
många sätt helt från socialdemokraternas, i den mån
det senare över huvud taget
kan urskiljas. Att moderaterna i sin vårmotion om
ekonomin väljer inga eller
mindre besparingar på vissa
områden behöver faktiskt
inte vara utslag av populism, som ledaren antyder
(”gråta med änglarna ” etc).
Snarare är det nog så att
förslagen är en konsekvens
den dag man hamnar i
regeringsställning. Centern
har ju för tillfället en
självpåtagen roll som stödtrupp åt regeringen, vilket
har gjort centerns politiska
profil om möjligt än suddigare. l vilken utsträckning
detta har gjort centern till
ett starkare regeringsalternativ kan ju verkligen
diskuteras. l grunden strä-
var nämligen alla partier
efter regeringsmakten, Olof
Johanssons bedyranden till
trots!
Gustaf Hallqvist,
Kristianstad
Svensk Tidskrift svarar:
Opposition och
besparingar är
förenligt
av en grundläggande syn på Ingegerd Troedsson och
det offentliga respektive det
civila ansvarsområdena. Det
är t ex ingen fix ide att
moderaterna ogillar förslaget om halverade barnpensioner.
Det är således inte heller
en djupare mening ovä-
sentligt hur man väljer att
göra besparingar, tvärtom,
även om kravet på att matematiken måste gå ihop är
viktigt. Moderaterna kan
genom ett heltäckande ekonomiskt program självfallet
framstå som trovärdiga, hur
mycket programmet än skiljer sig från regeringens eget.
Det avgörande för
trovärdigheten är ju med
vilken fasthet man sedan
Gustaf Hallqvist kritiserar
båda vår ledare ”Varning för
oppositionsan passning ” .
Poängen i deras kritik är –
lite förenklat – att moderaterna inte bör ställa upp
på alla besparingsförslag
som den socialdemokratiska
regeringen lägger.
Riktigt så långt gick vi inte
i ledaren . Däremot tycker vi
att det är viktigt att en kultur
etableras som inne-bär att
o p p o s i t i o n s p a r t i e r
konsekvent röstar för
besparingsförslag som de
själva hade kunnat tänka sig
att acceptera i regeringsställning. Åtgärder för att
sanera statsfinanserna får
inte fällas enbart för att det
står upp för denna politik finns relevant detaljkritik.
Intressant att notera är
att varken Ingegerd Troedsson eller Gustaf Hallqvist
försvarar moderaternas agerande i de exempel som vi
lyfter fram i ledaren. Det är
svårt att tro att moderaterna , om de själva hade
suttit i regeringsställning,
hade dragit sig för att höja
högkostnadstaket för läkemedel med några hundralappar. Det är också svårt
att tro att de hade tvekat att
sänka assistentersättningen
för handikappade. Bidragen
för att återskapa våtmarker
hade de nog, tyvärr, velat
behålla ändå.
Vi tycker gott att moderaterna hade kunnat rösta
för regeringens besparingsförslag på dessa punkter.
Det är ett illavarslande
tecken att partiet inte gjorde det.
arbetsformer bör förnyas .
Vi menar att partiet måste
bli mycket tydligt i ett antal
centrala frågor. Så tydligt att
ingen tvekan skall råda om
vad vi moderater anser.
Däremot måste vi våga släppa ambitionen att ha åsikter
i detaljer, som t ex om EUs
jordgubbspolitik. Låt varje
medborgare och medlem
själv få bilda sig en uppfattning och tillåt mångfald.
Med en tydligt ideologisk
kärna behövs det inga partipamfletter för att i varje
detalj förklara partiets
ståndpunkt. Dessutom menar vi att det finns ett värde i
att låta människor tänka
själva. Ett parti som säger
sig hylla individen och inte
ger individen tid att själv
bilda sig en uppfattning är
inte bra.
Vi är inte förvånade att
Jonas Hellman våra synpunkter inte får stå
Anders E Borg
Mer lyhördhet
behövs
Varje parti måste förändras!
Detta sade Carl Bildt i en
intervju hos Britt-Marie
Mattson i TV i somras som
svar på frågan om de internationella erfarenheterna
gett honom en ny syn på sitt
eget parti. Carl Bildt har
rätt. En organisation som
räds egna förändringar för
att möta nya krav från
omvärldens har problem.
l nummer 2/ 96 av Svensk
Tidskrift framförde vi några
synpunkter på hur vi skulle
oemotsagda i SvT. (Kurt
Danieli respektive Tyrgils
Saxlund). Vi är dock övertygade om att det i mångt
och mycket handlar om en
generationsfråga . Unga
människor köper inte färdiga paket i samma utsträckning som äldre. Respekten för överhetens förslag till åtgärder är borta.
Det är av godo anser vi.
Under våren har partiets
arrangerat s k ”öppna samtal ”. Varför inte förankra
denna arbetsform på regional och lokal nivå? Det har
vi gjort inom Malmö-
förbundet med gott resultat.
Skapa fler möjligheter till
öppna diskussioner BBS
önska att moderaternas moderat är ett bra första
SVENSK TI DSKR IFT 5
steg. Låt processen med att
ta fram nya program få ta
längre tid och lyssna på
medlemmarna. Första utkast till nya program behö-
Om det inte var så allvarligt skulle man gapskratta. Det är som att utse
sköldpaddan till expressbud
eller göra Kenth Pettersson
till dagordningen .
ver inte vara färdiga böcker. till VD i ett serviceföretag.
Som ett slags politikens
frigångare har de utan
nämnvärd kritik kunnat hjälpa fram socialistiska kompromisser och bakåtsträveri.
De påstår sig ha förbättrat
regeringens förslag och gjort
stordåd i det tysta. Vad de
nu än haft för sig märker
nationen ingenting gott:
arbetslösheten ökar istället
för minskar, färre istället för
fler nya företag startas,
allmänhetens framtidstro är
idag svartare än på länge. Vi
slåss med Albanien om att
ha Europas äldsta personbilsbestånd (kanske en
centerframgång, trots allt?).
Våra förslag till förändringar av partiet är ett sätt
att möta nya generationers
krav på politiken, men gör
också partiet mer lyhört för
förändringar.
Inge Garstedt
Anders Ydstedt
Vem vrider om
armen på Olle?
Tänk er situationen: Sverige
behöver förändras radikalt
på en rad områden: företagarklimat, skattetryck,
arbetsmarknadens funktion,
utbildningens kvalitet osv.
Tänk er vem som ska göra
det: Sveriges två utpräglat
konservativa grupperingar i
ohelig allians. Riksdagens
båda ohöljt intressebevakande och gruppegoistiska partier.
6
Både Göran Persson och
Olof Johansson utstöter
med jämna mellanrum mantrat ”ansvar” . Det är fint att
”ta ansvar för Sverige ” . Men
det gör de ju inte! Tvärtom
avstår de notoriskt från alla
ansvarsfulla åtgärder: omläggning av politiken för att
förbättra tillväxten, möjliggöra långt fler nya företag,
reformera den skadliga
arbetsrätten osv. Gör denna
särintressenas och förändringsobenägenhetens kärlekspar något alls så är det
skrapningar på ytan , kosmetiska utspel utan äkta halt.
Med socialdemokraterna
är det som det är. Låt dom
köra i diket och fastna i
gyttjan rejält. Med centern
är det värre. Detta parti
behövs i varje realistiskt
framtidsscenario dom en del
av ett borgerligt regeringsunderlag. Men då måste
Olle, Pekka, Andreas och
övriga virrtomtar återföras
Centern kommer inte
självmant att överge sin nuvarande pedistal, där man
som en ansvarsdrogad
papegoja anklagar alla andra (utom regeringen) för
”lättsinne”
siktighet” .
och ”kortNågon måste ta på sig
uppgiften att rycka stjärtfjädrarna ur denna märkliga
skapelse . Ansvaret ligger
hos borgerligheten . Dess
politiska företrädare har
SVENS K T I DSKR I FT
hittills inte vågat ta bladet
från munnen av rädsla att
centern med sårat ego ska
krypa än närmare in i den
mjuka perssonska famnen.
Vem tar på sig rollen att
göra klart att centern likaväl
som socialdemokraterna bär
ansvaret för att hundratusentals människor i onö-
dan hålls kvar i arbetslöshet? Att den ekonomiska
tillväxten med rödgrön politik aldrig kommer att bli
tillräcklig för att klara viktiga
gemensamma uppgifter som
vård och utbildning? Att
centern vill kasta tiotals
miljarder och omtanken om
miljön i sjön för att få tillfredställa sin kärnkraftsnoja?
Finns modet hos borgerligheten? Vågar någon hålla
i yxan? Jag är inte säker. Jag
kan förvisso inte garan-tera
att hårda bandage är
framgångsrika. Men ett vet
jag: får centern lulla vidare i
lugn och ro finns det ringa
hopp om Sverige och en
borgerlig regering under
överskådlig tid.
Magnus Forsman
Nyköping