BORGERLIGHETEN LIGGER SVAREN NARMAST


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

BORGERLIGHETEN LIGGER
SVAREN NARMAST
MIKAEL PETERSON
De fyra gamla regeringspartierna har i en trovärdig regeringsförklaring betydligt
större chans att nå närmare problemens kärna vad gäller företagande och arbetslöshet än
vad s, v och mp någonsin förmår.
E
nligt en Temoundersökning som publicerades i
Dagens Nyheter i oktober är centerpartisternas
vanligaste ”andrahandsparti” moderaterna. Socialdemokraternas vanligaste andrahandsparti är däremot
vänsterpartiet. Centern har – om dess
foreträdare agerar rätt – möjlighet att
hämta en hel del röster från
kristdemokraterna.
De tättduggande opinionsundersökningarna skulle kunna ligga till
grund for ett tydligt taktiskt agerande. Och visst gör de det, men inte
till så stor del.
Efter att ha studerat socialdemokraternas partiprogram från 1990 och
dess kompletteringar 1993 och 1996
har jag funnit att centerideologin står
långt ifrån den socialdemokratiska
ideologin.
MIKAEL PETERSON är J:e vice
ordförandeför stockholmscerJtern. Han
var tidigare ordförande i Centems
Högskoleförbund.
18
I ovanstående programtexter står
inget om vikten av foretagsamhet.
Inget om vad de privata foretagen
betytt for Sveriges välstånd. Då
foretag nämns är det i sammanhanget
hur bra det är med statliga och kommunala foretag. På något ställe
poängteras att även folkrörelseägda,
producentkooperativa och konsumentkooperativa foretag är bra, men
endast utifrån aspekten att det kollektiva ägandet kan öka på bekostnad av
det privata.
”Kapitalismen har bevisat sin
oformåga att ta hänsyn till kommande generationers behov av eforstörd natur och bevarande av ekologisk balans”, är ett direkt citat. För
att ta ett stockholmsexempel så
tycker väl socialdemokraterna att
Dennispaketet är ett under av hänsyn
till kommande generationer vad
gäller miljö och skatter.
En mörk människosyn har tydliggjorts bland annat i friskoledebatten
hos en del socialdemokrater.
Miljö tillhör en av de absolut viktiSVENSK TIDSKRIFT
gaste frågorna for livskvalitet, välstånd och överlevnad. För centerväljarna ett axiom. Kunskaperna
kring miljöfrågorna har ökat enonnt
sedan FNs stockholmskonferens
1972. Via FN:s Rio de Janeirokonferens 1992 blev det tydligt att
lösningarna inte går att finna enbart
ovanifrån och tryckas nedåt. Underifrånperspektivet blev det centrala i
Agenda 21 dokumentet. Mångfald
och engagemang är centrala begrepp
även i miljökomplexet.
Kretsloppstänkande
Genom fyrpartiregeringens och
ytterst miljöminister Olofjohanssons
forsorg kom en kretsloppsproposition till. I denna angavs bland annat
ekonomiska stynnedel, miljökrav vid
offentliga upphandlingar och producentansvar som viktiga miljöpolitiska
instrument. Kretsloppsdelegationen
fick ansvaret att utveckla ideer for
producentansvar i ett antal branscher.
Idag tillämpar åtskilliga foretag just
kretsloppsbegreppet i marknadsfäringssyfte och tjänar pengar på
miljöarbetet
Sedan det socialdemokratiska
makttillträdet har det inte funnits
något strategiskt arbete inom miljö-
politiken. Bra med regeringen är att
den lyfter fram goda miljöexempeL
Men när den hotar med lagstiftning
så sker det ofta utan att dess
företrädare ens själva kan förklara hur
lagstiftningen skall utformas. Exempelvis kan nämnas att bankerna hotas
med lagstiftning om de inte tar sitt
miljöansvar. När sedan regeringens
tjänstemän har försökt utreda hur
detta ska gå till har de gått ut till
bankerna och frågat – hur skall vi
göra? Och självklart är det just bankerna som kan sin verksamhet bäst.
Men att ständigt hota utan att ha
något reellt att komma med undergräver förtroendet.
Både politik och marknad
”l dag sker mycket av miljöarbetet
utanför politikens kontroll och sfar”,
stod det i inbjudan till en miljödebatt
arrangerad av en av Sveriges mest
etablerade miljötidningar . ”Många
av företagens miljöåtgärder sker som
ett resultat av förändringar på marknaden och ändrat konsumentbeteende eller i direkt dialog mellan
näringsliv och miljörörelse”, fastslog
nadsinitiativ. Inte antingen eller.
Men om både köpande och säljande
krafter, starkt påverkade av miljö-
rörelsen, agerar för ständigt miljö-
förbättrande åtgärder har det en kraft
i sig som vida överstiger lagstiftning
inom många miljöområden.
I Göran Perssons regeringsdeklaration i mars 1996 anges som en
av fyra prioriterade punkter att
”miljön skall bli en tydlig och långsiktig prioritering”. Hedervärt. Men
i regeringens budget skärs miljö-
departementets anslag ned med 15
procent till år 1999, och Naturvårdsverket ska bantas med 25 procent på två år.
Om man har strategier för agerandet inom miljöområdet är dessa åtgärder acceptabla. Det är till och med
nödvändigt med omstrukturering.
Miljöutvecklingen har förändrats och
staten behöver analysera och precisera hur den vill ha det. (De mest
framsynta företagen hanterar miljö-
frågan som strategisk.) Detta fordrar i
sin tur att politikerna har formulerat
Ett av centerns mål med samarbetet med regeringen är att kärnkraftsavvecklingen verkligen skall bli
av. Men vad har hänt hittills? Göran
Persson sade sm regenngsdeklaration i mars 1996 att ”Ett nytt
energisystem skall utvecklas. Avvecklingen av kärnkraften bör inledas
under mandatperioden och därefter
fortsätta i jämn takt. Den skall ske på
ett sådant sätt att den elintensiva
industrins konkurrensläge inte äventyras. Energikommissionens betänkande och remissvaren på detta mbjuds samtliga riksdagspartier till
överläggningar om.”
Det är det mest handfasta som
deklarerats från regeringen i skrivande stund. En bred uppgörelse skall
träffas och detta skall ske innan valrörelsen.
Framflyttade positioner
slutet av februari detta år presenterade jag och LRFs tidigare ordförande Bo Dockered en rapport
med titeln Sverige behöver fler små och
en strategi. Trots regeringsdeklara- medelstora företag. Vi krävde att positionens stolta ord – senare kom- tionerna skulle flyttas fram betydligt.
pletterade med begreppet ”mönster- Journalisten och författaren Björn
land” från Göran Perssons sida – är Blmbrant analyserade s/c-samarbetet
tvivlen mot regeringens förmåga i den socialdemokratiska idetidtilltagande. skriften Arena. Han ställde frågan om
Det finns en uppenbar risk när den socialdemokraterna verkligen skulle
tidningen. Den tänkvärda rubriken socialdemokratiske statsministern ha rivit upp sin traditionella kurs och
för debatten, där Anna Lindh, Birger
Schlaug, Gunnar Hökmark och jag
själv deltog, var ”Behövs miljö-
politikerna?”.
En god miljöutveckling kräver i
framtiden både politik och marksäger att han skall investera 50
miljarder per år för att förbättra
miljön och hyfsa arbetslöshetsstatistiken. Syftet är lovvärt, men
metoden känns igen. Den har inte
lyckats tidigare.
SVENSK TIDSKRIFT
förordat sänkta arbetsgivaravgifter,
och om centerstämman i Växjö
denna sommar verkligen skulle ha
blivit någon klang-och-jubel-föreställning, utan mitt och Dockereds
utspel.
19
o
Cl
r
Cl
Cl
z
Cl
V>
r
z
z
Cl
Sänkningen av arbetsgivaravgifterna får inte bli det sista som
händer i roretagarvänlig riktning.
Fler och växande foretag är helt nödvändigt for att få bukt med arbetslösheten. I Bo Dockereds och min
rapport skriver vi att ”en av de
viktigaste orsakerna till bristen på
småforetagande i Sverige är den
negativa attityden till roretagandet
som rått och råder”. Det handlar
verkligen om attitydforändring och
det är inte gjort i brådrasket. Fler och
långsiktiga åtgärder krävs med
tydlighet och övertygelse.
Vi skrev också att ”bristen på
småforetagande och entreprenörsanda däremot kan bromsa miljöns utveckling genom att goda ideer på
miljöns område aldrig omsätts i
handling och foretagande”. Just därfor måste Göran Perssons ”stimulanspaket” kritiskt granskas.
Jobben, jobben och jobben …
I valrörelsen hävdade Mona Sahlin
trovärdigheten.
l ett läge som präglas av osäkerhet
och obeslutsamhet från statens sida
har många valt att teckna egna
privata forsäkringar. Människor i alla
inkomstklasser har frivilligt valt att
avstå konsumtionsutrymme for att i
stället säkra ålderdomen. Vid låg
inkomst innebär detta en relativt stor
uppoffring. För centerns del var
frivilligt pensionssparande ett bärande
inslag partiets linje folkomröstningen 1957. Göran Persson
råder folk att spara mindre. De borde
använda pengarna for ett bättre liv
nu, har han antytt. Persson behöver
inte oroa sig själv då han efter sex år
som statsråd är garanterad livslång
penswn. Men att lura vanliga
medborgare är allvarligt. Dessutom är
det viktigt for foretagsamheten att
det finns svenskt kapital att tillgå.
Självklart frestar ett regeringssamarbete på. Med flera partier ökar
risken for slitningar. Ett samarbete
måste bygga på att de olika parterna
Därfor behövs politiker. Men då
måste de också åtnjuta allmänhetens
fortroende. Det är på detta fortroende demokratin vilar.
Ett kinesiskt ordspråk säger: ”Ge
någon en fisk och han blir mätt for
dagen. Ge ett metspö och han blir
mätt hela livet”. Detta är visdomsord
även for Sverige och for politiska
partier som vill skapa en nation som
till stor del bygger nya och enklare
system och som sätter människan i
centrun1.
”Sänkningen av arbetsgivaravgifterna får inte bli
det sista som händer i
företagarvänlig riktning.
Fler och växande företag
är helt nödvändigt för att
få bukt med arbetslösheten.
”Alternativet till det pågående s-catt de viktigaste valfrågorna for respekterar varandra. Men viktigt är samarbetet hade varit ett vänstersocialdemokraterna var ”jobben, job- också att omgivningen tror på samarbete. Konsekvensen av ett s-vben och jobben”. I nästa valrörelse samarbetet. Marknaden och inte samarbete hade tydliggjorts med en
kommer det också att handla om minst väljarna måste tro att det kan räntenivå som talat sitt forödande
jobben. Att starta foretag måste bli hålla långsiktigt. språk. Då jobben kommer att vara på
enklare och attraktivare och vara
forenat med ett socialt grundskydd.
Enklare regler for att anställa, lägre
skatt på arbete och höjd skatt på
miljöforstörande verksamhet är en
modell for att styra mot miljö-
vänligare roretagande och sysselsättning. Att regler efterfoljs, inom
respektive område, är nödvändigt for
20
Egna lösningar
Människors initiativformåga tar sig i
ökande grad andra än politiska
uttryck. Tillsammans med familj,
vänner och bekanta skapas egna
lösningar. Till de politiska foreträdarna har tilltron sällan varit
mindre. Men politiska beslut krävs.
SV EN SK TID SKRIFT
dagordningens forsta punkter både i
ett kort och långt perspektiv behövs
långsiktiga och stabila lösningar. De
fyra gamla regeringspartierna har i en
trovärdig regeringsforklaring betydligt större chans att nå närmare
problemens kärna vad gäller
roretagande och arbetslöshet än vad s,
v och mp någonsin formår.
o
m
r
m
m
z
r
CJ
z
z