Bakom miljöpartiets fasad lurar ett stopp för tillväxten

Miljöpartiets politik är inte en politik för små företag utan en politik mot växande företag. I partiprogrammet blir visionen för Sverige tydlig – människors möjligheter att arbeta efter egen vilja eller låta ett framgångsrikt företag växa sig större ska inte tillåtas. Den som skrapar på Miljöpartiets nyanlagda fernissa finner snart en annan bild än den som partiets ledande företrädare försöker sätta. Det skriver Oscar Hållén.

På senare år har Miljöpartiet arbetat hårt för att framställa sig som ett småföretagarvänligt parti. Inte minst har Maria Wetterstrand försökt locka fler väljare med den nya retoriken. Men den som skrapar på den nyanlagda fernissan finner snart en annan bild än den som partiets ledande företrädare försöker sätta.
 
Vid en genomgång av partiets officiella dokument från starten 1981 lämnas läsaren inget utrymme för tolkning. Utifrån tankar djupt kritiska mot vår moderna civilisation vilar partiets idépolitiska grund stadigt på en kritik av det moderna tillväxtsamhället. Konsekvent har partiet i sina skrifter kritiserat inte bara begreppet tillväxt utan även dess effekter. Vår ekonomi ansågs ha växt tillräckligt, därför borde handel, internationella transporter och resor försvåras och fördyras. Välfärden, menade partiet, skulle stärkas genom friår, arbetstidsförkortning och decentralisering.
 
De som trodde sådana tankar hörde till en svunnen tid får tänka om. I sitt senaste partiprogram målar Miljöpartiet upp sin vision för framtiden. I dess Sverige ska en påtvingad decentralisering av samhällets alla delar skapa lokala självförsörjande enheter där såväl ränta som profit hör till undantagen. Människors möjligheter att arbeta efter egen vilja eller låta ett framgångsrikt företag växa sig större ska inte tillåtas.
 
Hur kommer det sig då att partiet mot bakgrund av detta ändå förefaller sjunga småföretagens lov? Sanningen är att ställningstagandet bygger på ett retoriskt skamgrepp där partiet i själva verket ser småföretagen som den katalysator där förverkligandet av ett självförsörjande och decentraliserat samhälle påskyndas. Miljöpartiets nyligen presenterade förslag om att stoppa utbyggnaden av externa köpcentra för att stimulera lokala mindre butiker illustrerar väl tankarna bakom den förda politiken. Det är inte en politik för små företag utan en politik mot växande företag.
 
Lägg till detta också en i partiet djupt rotad tveksamhet till ny och oprövad teknik. Till exempel förhöll sig partiet under åttiotalet tveksamt till det ökade inslaget av datorer i samhället, de sågs som ett hot mot människors behov att ha kontakt. Införandet skulle bara tillåtas ske ”varsamt och med hänsyn till sociala verkningar”. Förmodligen har vi med teknikens hjälp mer kontakt med våra medmänniskor nu än någonsin tidigare i historien. Lyckligtvis kan vi bara spekulera i hur utvecklingen sett ut om Miljöpartiets förslag förverkligats.
 
Sverige befinner sig i en kraftigt globaliserad värld, mer än någonsin tidigare är vår gemensamma framtid sammankopplad med människor i andra länder. Frihandel, resor och marknadsekonomi har under åren möjliggjort resurserna för att skapa ett imponerande välfärdssamhälle. Det ena gav det andra. Miljöpartiets förslag syftar konsekvent till att strypa samhällsekonomins tillväxt. Är det verkligen en trovärdig politik för framtiden, välfärden och småföretagen? (SNB)
 
Oscar Hållén är författare till rapporten ”Miljöpartiet liberalerna? – ett parti i otakt med sin image”.