Att skydda våra värderingar i tider med ökande osäkerhet och växande klyftor

Vi lever till viss del i en tid av motsägelser. Å ena sidan har tekniken fört oss närmare varandra än någonsin, men inom andra områden växer vi allt längre isär politiskt såväl som socialt. Margareta Cederfelt funderar över hur vi håller ihop Europa i tider av osäkerhet.

I många sammanhang har politiken blivit alltmer transparent men ändå växer misstron gentemot de politiska institutionerna. De flesta medborgare i EU lever i fred och välstånd, men alltför många påverkas av konflikt och våldsam extremism.

Globala trender verkade en gång avlägsna och avskilda från människors vardagliga liv, men så är situationen inte längre. Det som sker i andra länder och delar av världen påverkar våra länder på sätt som ofta kan vara svårt att hantera. Säkerhetshot som till exempel terrorism, osäker social och ekonomisk utveckling, och internationella stridigheter leder till oro i stora delar av världen. Vi ser också att detta leder till mer populism, större politisk instabilitet och växande misstro. Eftersom traditionellt politiskt ledarskap verkar ha problem med att effektivt hantera nya utmaningar, vänder sig delar av befolkningen till alternativa röster som erbjuder förenklade och orealistiska lösningar. Därför är det nödvändigt att prioritera politiska insatser som syftar till att återupprätta förtroende och som ger verkliga resultat.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas parlamentariska församling (OSSE PA) arbetar för att öka säkerheten och tilliten genom de tre huvudprioriteringar som organisationen ämnar fokusera på i år – konfliktlösning, kampen mot våldsam extremism och radikalisering, och återupprättandet av förtroendet för politiken. I egenskap av uppdraget som rapportör i utskottet för politiska frågor och säkerhet i OSSE: s parlamentariska församling fokuserade jag på nämnda områden när jag presenterade min rapport vid OSSE PF:s 26: e årliga session i Minsk i juli. Rapporten och tillhörande resolutionsförslag som jag lämnade syftar till ”Förbättrad ömsesidig tillit och samarbete för fred och välstånd i OSSE-regionen”. Rapporten och resolutionsförslagen fokuserade särskilt på sex kritiska frågor: terrorism, cybersäkerhet, Turkiet, den ryska aggressionen mot Ukraina, långvariga konflikter och kvinnors medverkan i konfliktlösning.

OSSE:s medlemsländer möter dagliga hot från terrorister, som använder en mängd olika föraktfulla massdödtaktiker, däribland lastbilattacker, självmordsbomber och masskjutningar. Terrorismen slog till i Stockholm i april och fyra oskyldiga människor dödades. Terrorister riktade sig mot unga konsertgäster i Manchester, med barn så unga som åtta år bland offren, och i London gentemot oskyldiga människor som avnjöt en lördagskväll. Mot semestrande turister i Barcelona.

Om vi ska lyckas upprätthålla vår säkerhet och bevara vårt sätt att leva, måste vi alla arbeta tillsammans för att utveckla effektiva åtgärder som syftar till att motverka extremistiskt våld. I kampen mot terrorism är det angeläget att ta itu med radikaliseringen av ungdomar och rekryteringen till terroristorganisationer. Regeringar i OSSE-regionen behöver agera för att stoppa finansieringen av radikala grupper och för att bryta gruppernas rekryteringsstrategier. De individer som återvänder efter att ha deltagit i terrorgruppers aktiviteter måste identifieras och ställas till svars.

Cybersäkerhet har utvecklats till en central fråga för våra länder. De senaste IT-attackerna har visat sig vara skadliga för samhället i stort. OSSE-verktygen som det konfliktförebyggande centret och forumet för säkerhetssamarbete spelar viktiga roller när det gäller ökad dialog och samarbete kring cybersäkerhet. Blotta misstanken om att främmande länder har manipulerat nationella val är förödande för demokratin.

Säkerhetsläget i Turkiet är oroande. Kuppförsöket i juli 2016 och vågen av terroristattacker understryker utmaningarna som Turkiet står inför. OSSE: s parlamentariska församling fördömer förra sommarens kuppförsök och stöder Turkiets ansträngningar att motverka våldsam extremism, men understryker samtidigt att den turkiska regeringen måste hålla sina OSSE-åtaganden. Den pågående utvecklingen med ett stort antal arresterade journalister och parlamentariker är alarmerande.

OSSE PA:s prioritering att återupprätta förtroendet för rättsstaten är av yttersta vikt för konflikthantering. Den ryska aggressionen gentemot Ukraina kan enbart lösas genom en konstruktiv och inkluderande dialog där ingångna överenskommelser hålls. Den största nationen har som alltid ett särskilt ansvar för att medverka till att fred skippas och upprätthålls. Den ryska aggressionen i Donbas-regionen och den illegala annekteringen av Krim bryter mot kärnvärdena i OSSE:s grunddokument, Helsingforsöverenskommelsen från 1975 och undergräver Ukrainas territoriella integritet.

De utdragna konflikterna i OSSE-regionen kräver konstruktiva dialoger och ett fördjupat samarbete, vilket endast är möjligt genom att återupprätta ett ömsesidigt förtroende. En återgång till förhandlingsbordet är nödvändigt för att undvika ytterligare militära konfrontationer, avveckla spänningar och återuppbygga förtroende. OSSE:s parlamentariska församling är ett utmärkt forum för interparlamentarisk dialog med möjlighet för folkvalda parlamentariker att aktivt arbeta för att bidra till lösningar på de konflikter där regeringar har misslyckats.

I samband med konflikter och katastrofer är det en gemensam angelägenhet att förbättra kvinnornas politiska, sociala och ekonomiska egenmakt. Därför driver OSSE på utvecklingen i syfte att uppnå en inkluderande process med ökat deltagande av kvinnor i beslutsfattande funktioner på alla politiska nivåer och inom konfliktmedling.

OSSE erbjuder en unik uppsättning politiska verktyg som utgår från ett brett säkerhetsperspektiv och inkluderar de tre pelarna politik och säkerhet, ekonomi och miljö samt mänskliga rättigheter. OSSE skapades under 1970-talet och fortfarande tillkommer nya medlemsländer. OSSE är dock inte starkare, kraftfullare eller mer effektivt än de 57 medlemsländernas politiska vilja. I tider med fördjupad misstro och politisk instabilitet kan medlemsländernas bristande vilja utgöra försvårande omständigheter för att fullfölja sina åtaganden enligt Helsingforsöverenskommelse. Därför måste mötena och försök till dialog fortgå, även om det verkar svårt att nå ett önskvärt resultat.

OSSE:s parlamentariska församling spelar en viktig roll i att återuppbygga relationer baserade på ömsesidig respekt mellan dess medlemsländer. Dessa relationer mellan länder baseras på att samtliga länder följer OSSE-principerna gällande internationell rätt, fredlig konflikthantering samt statens suveränitet, jämlikhet och territoriella integritet. OSSE församlingens 323 parlamentariker från Nordamerika, Europa och Centralasien kan bidra till att återupprätta och förstärka dessa grundläggande principer över OSSE-området.

Margareta Cederfelt är riksdagsledamot (M) och vice ordförande i den svenska delegationen till Organisationen för säkerhet o samarbete i Europa (OSSE)