2003 nr 6


2003


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2003, NUMMER 6, ÅRGÅNG 90
REDAKTÖRER:
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
Kl as Östman
klas.ostm an@chello.se
ANSVARIG UTG IVARE:
Hans Birger Ekström
WEBMASTER :
Linda Hansson
linda.hansson@svensktidskrift.se
E- POST:
hb.ekstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WE BS I DA:
ny.svensktidskrift.se
FO RM :
EditaCommunication
LAYOUT OCH OMSLAG :
Jörgen Carlsson
TRYCKER I :
Edita Västra Aras
ADRESS :
Box 2115, 103 13Stockholm
TELEFON :
08-10 35 98
TELEFAX :
08-204171
P REN UM ERAT ION :
345 kr.
Nordw: 445 kr.
Övriga: 525 kr.
Studentpris:100 kr.
Lösnwnmer:49 kr.
Postgiro: 72744-6.
Bankgiro: 5757620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISS 0039-677X
6
-)
l;
20
22
2
2
11…
33
3
39
Jätteproppen Ellen regerar
Är den patriarkaliska jätteproppen Orvar på väg att ersättas av sin
matriarkaliska motsvarighet, jätteproppen Ellen? l av Elise Claeson
Ska vi hata staten- eller bara landstingen?
Gränsen mellan politik och förvaltning måste tydliggöras. l av Per Dahl
Ny teknik försvagar staten
l av Fred E. Foldvary och Daniel B. Klein
”Världsregeringen måste ta sitt ansvar”
Vilka problem löses med ny ansvarsfördelning mellan stat och kommun? l av Per Heister
Fridlys de fria förskolorna
De fria förskolorna är på väg att utrotas. l av Carolin Dahlman
Den mogna stormaktens nya säkerhetsdoktrin
USA:s nya försvarsdoktrin har vuxit fram uncle det senaste decenniet.
l av Ingemar Dörter
Tonårig stormakt bygger egen säkerhetspolitik
Eu har ambitioner att bygga en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
men ännu är det långt till målet. l av Thomas Allvin
Är Gud fransman eller globaliseringsanhängare?
Kapitalismen har nya vänner i Paris schangtila salar. l av Jacob Arfwedson
Konservatismens odräglige ordkonstnär
l av Per Ericson
Kampen för och mot företagande
l av Nils-Eric Sandberg
Skrota enprocentsmålet
Det svenska biståndet kommer att höjas rejält på några år. l av Pär Krause
Vad kan vi lära av Oxford?
1 av Christopher lagerqvist
Inledaren: Folkdomstolar och sexualmord . . . . .. .. … . … . . . .. . . . . . … . 2
Insänt …. . .. …… . . . .. . .. …. .. … . . .. …… .. … . . …. ….. .. .3
Noterat . . . … …. . . . . . .. .. … . . .. .. . . .. .. . .. .. . . .. . . … .. .. .. . . .. 4
Krönika: Per Heister om en osvensk handbok . . . . . … . . . .. . . . . . . … …. 38
Böcker: Lars Firnmerstad om Hertig Larsson, Castro och Talleyrand .. … .. . 44
Bakom kulisserna i den amerikanska högern . . …. .. … . . .. . … . 46
Jihad är inte förenligt med ett öppet samhälle … . . .. .. …. . … . .47
Imperialismen har goda sidor . . . . … .. .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . .49
Jedediah Purdy, ett annorlunda naturbarn . . .. . . .. . .. .. … . . . . . .50
Sprengtporten- både förrädare och pionjär? … . . . . . . . … . . . . . .52
Den svenske bonden har blivit historia .. .. . . .. … .. . .. . . . . .. . . .53
Krönika: Peter J Olsson om medias Bushfilter .. . . . . … .. … . . . . . .. . .. . 56
• •
lSvensk Tidskrift l 2oo3, nr 61a