1975 nr 4


1975


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årgång 62 • 1975 • nr 4
Ansvarig utgivare: Erik Anners • Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm, Anders
Arfwedson
lledakllonaaekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktlon och expedition: Llnntgatan 28-30, IV, 114 47 stock·
!Ioim. Telelon 08·21 00 49 (kl 9.0C)-12.00), ~59 55. Postgiro 7 27 44·6. Bankgiro 575·7620 • Annonser: telefon 08-
11 A 55 • Prenumeration: kr 45: – för helAr, kr 25:- fllr halvAr, l Flnland Fmk 39: 05 för helAr • Lösnummer:
b 5: 75 • Pirmar till ArgAnger: kr 20: – lnkl moms och porto • Tidskriften utkommer med tio nummer om Aret.
llor~ledta Tryckeri, Slackholm 1975
Ledare Den nya högskolan 158
Reformer och realiteter 160
Dagens frågor Att tänka rätt 162
Sovjetisk idyll 162
Kommunens väl 163
Vid vägskälet 164
Kristendom och broderskap 165
Dagens bild Fäderneslandets fader 167
Kolumn OM vår bristfälliga bildning. Av Anders Arfwedson 168
Artiklar Inflationsfrågan. Av professor Harald Dickson 170
Den nya ledaren. Av Sir Frederick Corfield 175
Förtjänst och skicklighet på domarbanan. Av borgmästare
Thomas Munck af Rosenseköld 181
Kyrkans minimum. Av komminister Eric Grönlund 187
Svensk u-hjälp. Av riksdagsledamoten Margaretha af Ugglas 192
Från kommunism till humanism. Av fillic Jan-Olof Sundeli 196
Litteratur Elof Tegners minnesanteckningar. Av fil dr Thede Palm 202
Jack London i Sverige. Av fil kand Tyrgils Saxlund 203
Namn att minnas Nils-Hugo Hallenborg. Av G U 205