Print Friendly, PDF & Email

Vårt nordiska fönster

Av Redaktionen | 31 december 1965


1965


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

429
VÅRT NORDISKA FÖNSTER
På senare år har det kommit att te
sig allt mera angeläget att på olika
sätt försöka bryta den isolering, som
så länge kännetecknat i första hand
Sverige men kanske också Norden i
övrigt. En liten avkrok i världen, föga
känd, men besatt av en stor självkänsla. I och för sig är det naturligt från
språklig synpunkt att Norden drabbas
av en viss isolering men därtill kommer att den tills nu förhärskande socialdemokratien givit ytterligare en
prägel av isolationism och verklighetsfrämmande åt vår del av världen. Vidare har förvisso de s.k. radikala strä-
vandena att i olika avseenden bryta
med den gamla kulturen, inom konst,
litteratur och samhällsdebatt, i hög
grad bidragit till att frammana en
skev bild i utlandet av vad som egentligen sker i Norden och enkannerligen
Sverige. Allt är inte sex och vänsterinriktad ensidighet. Förvisso finns det
också positiva företeelser.
Inte minst i syfte att bättra på ett
skamfilat anseende utomlands och visa att även en seriös debatt försiggår
har man på olika håll ansett det nödvändigt att ge en bild för utländsk
publik av våra dagars Norden, och
Sverige, helt naturligt då på något av
de stora språken. Sålunda har tidskriften Industria under flera år utkommit
med två specialnummer årligen på
engelska och tyska. Svensk Tidskrift
utgav 1963 en specialedition på franska, »La Snede et !’Europe», och ett
nytt specialnummer på tyska håller på
att förberedas. Det längst gående försö-
ket att etablera en samnordisk kontakt
Av fil. lic. BIRGER HAGARD
med utlandet kunde vi uppleva i somras, då vi under några månader till
och med begåvades med en gemensam nordisk daglig tidning på engelska, Seandinavia Daily News. Många
följde helt säkert detta initiativ med
stor sympati men tyvärr inte tillräckligt många. Framför allt vill det synas
som om industrien svek och att följaktligen annonsstocken blev otillräcklig. Av allt att döma var iden god, felet
var endast att projektet sattes igång
för tidigt. Det skulle inte förvåna, om
det finns en betydligt större och förhoppningsvis tillräcklig marknad för
ett dylikt projekt om låt oss säga fem
år.
I dagarna har emellertid ytterligare
ett samnordiskt projekt realiserats i och
med att det första numret av tidskriften Cooperation and Conflict har publicerats. Detta är resultatet av ett
samgående mellan nordiska forskare i
internationell politik och statskunskap
i vad som kallats »the Nordie Committee for the Study of International
Politics». Redaktör är docent Krister
Wahlbäck, Stockholm, och svenska
representanter i redaktionskommitten
är preceptor Nils Andren och docent
Karl Birnbaum. Den nya tidskriften
skall tills vidare utkomma endast två
gånger om året, vilket förefaller vara
en realistisk målsättning.
Syftet med Cooperation and Conflict är tvåfaldigt, skriver Nils Andren
i en introduktion av tidskriften. Dels
skall den vara till hjälp för alla utanför Norden som vill följa den nordiska
forskningen på den internationella po- 430
litikens område, dels vill tidskriften
vara ett forum för de nordiska forskare som vill nå en internationell lä-
sekrets: »The Nordie students on international affairs will have an opportunity to present their findings and
to participale in an international dialogue, rather than in more limited,
‘parochial’ conversations. We believe
such an opportunity will broaden the
outlook of our own schalars and students, stimulate their efforts and widen the circle of people devoting
themselves to research in this important field.»
Det första numret av Cooperation
and Conflict bjuder på åtskilliga artiklar av intresse inte bara för en
utländsk utan också för en nordisk
~
CUIEBSno
Vid val
av stål
publik. Docent Karl Birnbaum svarar
för det intressantaste bidraget i en artikel om vilka faktorer som påverkar
den svenska utrikespolitiken. Professom Göran von Bonsdorff skriver om
det nordiska samarbetet, professor
Nils örvik om de norska bidragen till
studiet av internationell politik och av
professor Bertil Ohlin återges ett fö-
redrag som han höll i november 1964
om några aspekter på den europeiska
ekonomiska integretionen, för att nu
endast nämna några av bidragen.
Cooperation and Conflict har förvisso en uppgift att fylla. Den får
också tas som ytterligare ett av de
mänga bidragen till ett praktiskt nordiskt samarbete. Man vill gärna hoppas, att den lyckas i sina syften.
KONSTRUKTIONSSTAL
VERKTYGSSTAL
ROSTFRITT STAL
STANG • varmvalsad, kallbearbetad
PLAT • varmvalsad (rostfri)
BAND • varmvalsade, kallvalsade
TRAD • varmvalsad, kalldragen
RöR • längs· och spiralsvetsade
sTALMANUFAKTUR • STALGJUTGODS rostfritt • SMIDE • BERGBORRAR
SECO plattor, svarvstål, fräsar, slitdetaljer mm SECODEX vändskärsverktyg
FAGERSTA BRUKS AB
FAGERsTAVERKEN • KLOSTERVERKEN • DANNEMORAVERKEN
HORNDALSVERKEN • FORsBACKAVERKEN • SECOVERKEN

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019