Print Friendly, PDF & Email

Vad regeringen gjort

Av Redaktionen | 31 december 1981


1981


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Vad regeringen har gjort
Sl’ensk Tidskrift har granskat statsrådens ämbetsutövning. Vi har inskränkt oss till de nu
verksamma statsråden. Vi har vidare uteslutit
partiledarna ur genomgången. De får ändå sin
beskärda del av uppmärksamhet och kritik.
Den ambitiösa svenska statsforvattningen
producerar av egen kraft en mängd lättillgängligt material som kan användas vid en sådan
genomgång som vi gjort av statsrådens verksamhet. I allt från kommitteberättelser till riksdagstryck finns ystemaliskt sammanställt vad
som görs och gjorts i riksdag och regering. Likväl har vi valt att redovisa- om än minst sagt i
sammandrag – den genomgång vi gjort av vad
statsråden själva har velat lyfta fram, nämligen
deras egna pressmeddelande. Redovisningen
innehåller inte annat än en listning av rubriker.
Den fungerar ändå som en forteckning av ledord – ord som återkallar i minnet vad som
gjorts under de nu mer än fyra år som vi har
haft borgerliga regeringar i Sverige.
Våra synnerligen subjektiva kommentarer
grundar vi på allehanda material som vi granskat. Ambitionen har varit att ge omdömen som
grundar sig mer på helheten är på de impressioner som enstaka tidningsrubriker ger.
:-..lär man ser på helheten är det slående vilka
fundamentala fOrändringar i politiskt klimat
som inträffat under åren sedan 1976 – eller
kanske riktigare under det senaste året. För att
belysa detta med ett exempel: Så sent som for
ett och ett halvt år sedan lade den folkpartistiske socialministern Gabriel Romanus fram
forslag om rätt till ledighet for vård av sjukt
barn under 60 dagar per år och barn med
bibehållen sjukpenning. Detta innebär en ökning av ledigheten med 48 dagar! Tanken att
motsvarande_reformfOrslag ens på allvar skulle
tas upp till diskussion idag är helt främmande.
Thorbjörn Fälldins andra regering har under
sin korta tid svängt synen på offentliga insatser.
Detta innebär en fOrändring i politiskt klimat
och politisk miljö som kan visa sig vara av
avsevärt större vikt än enskilda fOrändringar i
den ena eller andra riktningen av forhållandet
mellan statens utgifter och inkomster på kort
sikt. Den forändrade synen på offentliga sektorn tar sig numera starka uttryck i regeringens
politik. Det senaste – och synnerligen goda –
exemplet på detta är Britt Mogårds långtgående fOrslag till nedskärning av skolöverstyrelsen.
UlfAdelsohn
Kommunikationsminister 79-80
Boendeparkering på försök
Samordn ing av taxor
Stockholmstrafiken samordnas
Nya regler om förbud mot trafik vid snöoväder
Svårare smuggla fordon
Riksfårdtjänst har startat
Inlandsba nan rustas upp
~y Tjärnbro
Overenskommelse om minskad
bränslefOrbrukning hos nya bilar
Billigare nyg Luelå-Stockholm
Epa-traktorer får vara kvar
Trafikforskningen samordnas
Skärpta kra\· på oljetankers
Effektivare taxi
Sommartid har införts
Bättre miljö på marinens fartyg
Inga tunga snöskotrar över 60 hästkrafter
Fri och rättvis konkurrens. [nget statligt ägande, inga subventioner i
sjöfartspolitiken
Norrlands inland får ökat transportstöd
Anbud om körkort
Körkortsförenklingar
Givil pilotutbildning
Okad fordonsbredd
SJ llr höja sina biljettpriser i takt med inflationen
Enklare får hembyggare
Bromma flygplats kvar med skärpta buller· och miljökra\·
Betala felparkeringsavgiften direkt
Närsjöfartens roll utreds
Televerkets monopol begränsas
Minskat biljettkrångel får inrikesflygel
~ignalväxling för trafikljus infårs
Okade pengar till im·esteringar får SJ
Bidraget till sjöfolkets fria resor dras in
Postgången. Verken skall ha bättre kontroll över kostnaderna får pos·
ten. ljänstebrevsrätten för icke statliga organ avvecklas och reglerna
för frankeringsfrihet ses över.
76
I och för sig innebär inte Ulf Adelsohns trafikpolitik någon uppseendeväckande nyorientering. Den ligger väl i linje med den politik som
praktiskt taget varje annan tänkbar borgerlig
kommunikationsminister skulle driva. Men Ulf
Adelsohn gör det bättre. Den stora nyorienteringen stod nog egentligen Bo Turesson för. Få
av händelserna under de senaste åren har väl
betytt mer för enskilda människor än den nya
prispolitiken på SJ och Linjeflyg.
Karin Andersson
Invandrar- och jämställdhetsminister 79-80
Statens verksamhet på arbetsmiljöområdet ökas med 40 tjänster
Invandrarverket Br resur~r får en informationskampanj om invandra·
re får svenskar
Jämställdh~tsombudsmannens och jämställdhetsombudsmannens ar·
bete utreds
Arbetsgrupp lör frigor om assyrierna/syrianerna
Nya nyktingkvoter
300 anhöriga till kristna turkar tillits invandra under budg~tår~t 1980/
81
Assyri~r/syrian~r i Södertälje B r hjälp att nytta till andra orter
Invandrarrid tillsätts
Invandrarungdomens sociala förhållanden kartläggs
Invandrarkvinnornas särskilda problem studeras
Utredning om invandringen
Ansvaret får nyktingverksamhet ses över
Invandrar- och jämställdhetsministern tillhör
inte regeringens rubriknamn. I det tysta är
dock Karin Andersson en uppskattad person,
inte minst bland dem som hon direkt möter i
sin dagliga gärning. Men, invandrarproblemen
tornar upp sig. Främlingshatet växer i takt med
de ekonomiska problemen. Och det kräver mer
än gott handlag från regeringens sida.
Karl Boo
Kommunminister 79-80
Ny instansordning får kornrnunalbcsvärsmål
Prästtjänster fOr den andliga virden vid sjukhusen
Ersättning med anledning av Almöbrool)tkan
Arbetsgrupp får att begränsa statlig normgivning
Upphandlingen av miljöskydds- och bevakningsfartyg får Vänern
Statsbidrag till kvinnoorganisationerna utreds
~ammanfårande av lagar om kommunal kom~tens utreds
Okad kommunal handlingsfri het utreds
Rutinerna får alarmering av samhällets räddningsorgan ses över
Inomregional skatt~utjämning i Stockholmslän utreds
De ekonomiska konsekver1serna av Tjärnbrokatastrofen utreds
Mellanlagring av returpapJXr i nerbostadshus utreds
Tillsammans med Anders Dahlgren och Nils G
Åsling utgör Karl Boo något av ett styrkebälte i
det alltmer sargade centerpartiet. Kommunala
frågor är i ökande utsträckning kommunal·
ekonomiska frågor och de ligger i hög grad hos
budgetministern. Boo har dock inlett en holmgång mot statlig normstyrning av kommunerna. Därmed har han sannolikt på allvar uppmärksammat en grundläggande förutsättning
för att få kommunerna att medverka till samhällsekonomisk balans genom återhållen offentlig expansion.
Slaffan Burenstam Linder
Handelsminister 76-78, 79-80
Avlal med Tretorn AB om fortsatt tillverkning av gummistövlar
Stödpaket till den krisdrabbade svenska skoindustnn
Medlemsskap i lnteramerikanska utvecklingsbanken (lOB)
Förbättrade villkor för den mindre och medelstora handeln
U tredning om de mindre fOretagen inom servieend ringen
Investerings- och driftsstöd till bensinstationer och dagligvarubutiker •
glesbygder
Proposition om enarmade banditer
Proposition med fårslag rörande fOrsörjningsberedskapr:n på tekoomridet
Småföretagarproposi tion
Radskatten om 5 öre per tipsrad avskaffas
Enliters spritflaskor skall fä iniöras tullfri!t och Campari skall i IUIIm
räknas som vin
Förbättrade möjligheter för svenska exponraretag att konkurrera mrd
exportkrediter
Proposition om alkohol· och tobaksreklam
Proposition med fårslag mot enarmade banditer
Stöd till glesbygden får vissa energikostnader
Allmänna reklamationsnämnden blir självständig myndighet
Ändringar i lUllagen för att öka samarbetet mellan de myndigheter 30111
debiterar och uppbär moms m m
Sänkt tulltaxa får trädg1rdsprodukter
Tryggad fårsärjni ngsberedskap i fråga om textiiiiber och bomulls~am
ror de närmaste åren
Ny reglering av handd n med skrot och brgagnade varor
Regeringsbeslut om hushållens energikonsumtion
Nytt svensk·tunisiskt handclsa,·tal
Internationella regler för exportkreditgivningen
Fiskeavtal mellan Sverige och EG
Automatiska licenser \’id import av vissa textil· och konfektions\·af’Of
upphävs
Stöd till omstrukturering av bomullsindustrin
Utredning om övervakningen och räddningstjänsten till sjöss
Resegarantilagen utreds
Importreglering av gummistövlar brhålls
~talen köper 1,2 miljoner kubikmeter olja för ben:dskapslagnng
Overvakningslicenser för stålimporten iniörs
Generell skyldighet att anmäla planerade prishöjningar till SllK
Ytterligare stödåtgärder lör tekoindustrin
Textilavtal med Jugoslavien
Sommartid infårs i Sverige
Resullatel av de multilaterala handdsfOrhandlingarna inom GATI
ratilieeras
Förlängt stilavtal med EG
(lhltrr d~ aktuella åren har ett mycket ston antal beslut tagit om
Jllllopp resp. upphörande a\’ prisstopp ut\’isandt’ en selt:kti\’ mC’n
Dand.ndn i n ~ a\ detta prisregleringsinstrumentl
lmlnm~ om finansit:ring av exportkredi ter
Uartdnm~ om minskade gt>Ografiska prisskillnader på eldningsolja och
….6m,n a’ tullagstinningen
Uftdmn~ om kommtrsiell inrormation till utlandet
Uftdmn~ om Sverigts medlemskap i den lnteramerikanska utn”cknken
6Rrs\n a\ oljdagringsprogrammet
u.rdmnct om ursprungsmärkning a,· klädr-r
lramncten har tillsatt en utredning om marknadsö,·t’rsikter, ,·aruprn\’-
-roch andra produktundersökningar
eg för steg har Staffan Burenstam Linder
&ändrat de statliga insatserna för att främja
export. Tyngdpunkten har överhuvudtaget
mera legat på åtgärder än på stora ord. Därtill
har Burenstam Linder utgjort ett starkt värn
mot krav på långtgående prisreglering och inptpp i frihandelns förutsättningar. Viktigare
lidrag kan nog knappt en handelsminister ge
under tider av ekonomiska problem. Prisstopp
och frihandelsbegränsningar hotar alltid då
hda den liberala ekonomins grundvalar. Tanken vad socialdemokraterna skulle frestats till i
motsvarande läge skrämmer.
Anders Dahlgren
Jordbruksminister 76-78, 79-80
fuka\’la.l med Norge
s,·o~anisation för jordbrukets högskolor
~tgltnn~ a\ sockernäringen
Okat stöd till statens maskinpro,·ningar
l’lgivlrdslagen kompletteras
Förändnngar av veterinärutbildningen
Ugstiftning om Sveriges fiskegräns
Ftskeöverenskommelse med EG
Program får övervakning av miljökvalitet
S~·a nktlinjer för jordbrukspolitiken
Proposition om fiske och vissa gränsfrågor mellan Sverige och Finland
COOkånnande av internationellt sockeravtal
s,a riktlinjer för fiskeripolitiken
Scöd tilllantbruksföretag i vissa glesbygder
Proposnionom olympiska vinterspel i Sverige år 1984
Proposition om fiskeavtal med Sovjetunionen, Polen och DDR
Förslag ull hur prisregleringen på jordbruksprodukter utformas
Scatsbidrag till åtgärder för att minska översvämningarna i Emån
S\a OOitämmelser i dju rskyddslagen
Temporärt stöd till trädgårdsraretag
S\·a eptzootilag
Scöd för en ändrad vattenhushållning i Hj ä lma~n
Ersattning vid viltskador
fOrbud mot spridning av lövbekämpningsmedel från luften
Statens extraordinära engagemang i Åreprojektet avslutas
Pnsregleringen på fisk
77
Överenskommelse med Trångfors AB ang ende utbyggnaden a\’ Sölvbackaströmmarna
~idrag ror att kompensera skador på trädgårdsgrödor
~ndrad reglering a\’ sjön Åsnen i Kronobergs län
Okad fors kning om säkerheten vid kärnkraftverk
Förbud mot användi ngen av fenoxisyror av t) pen 2.4.5-1
Totalutvintringsskador skall beaktas i skiirdcskadesk~ddet
Ersättning för översvämningsskador
Bidrag till översvämningsskador påjordbruksanläg~nmgar
R~eringsbeslut om BT Kemi
Nya bestämmelser om kräfifisket
Förbud mot freoner som drivmedel i sprayförpacknm~ar
Fiskeavtal mellan S\’erige och SO\jetunionen
Avtal med Danmark om fiskegränsfrågor i Kattegatt
Överläggningar om för\’ärv av åker- och skogsmark
s koterkörningen begränsas i vissa ijällområden
Bered ning för livsmedels- och näringsfrågor
Sivhalten i bensin sänks
StÖdet till fisket ökas genom kristillägg
Fortsatta satsningar på att bekämpa granbarkborren
~~örlängning av Ö\’ergångstiden IOr kadmiu mfOrbudet till den 1.6.1982
Okade resurser för strålskydd
Tillstånd till en utvidgad reglering av sjön Sädvujaure
Högsta möjliga vinstbeloppet per vinnande rad vid \’-65-spel höjs
Trafiken med Fokker F-28 på Bromma Oygplats skall upphöra
Utredning angående ändrad reglering av sjön Hjälmaren
Utredning om utbygd a\’byta rservice inomjordbruket
Ny utredning om den kommunala sophämtningen
Arbetsgrupp med uppgift att utrrda vissa frågor inom veterinärområ-
det
Utrtdning rörande lämpliga former för finansteringen av den slutna
djursjuhärden
Utn:dning om vat tenplanering
l mentering av landets dammbyggnader
Utredning om bilavgasfrågor
Utredning om naturresurser och miljö
Utredning om ijällsäkerheten i vårt land
Utredning om åtgärder mot oljeutsläpp och andra olvckor
Produktkon trollens organisa tion ses över
Utredning om boxningens skadeverkningar
Situationen fOr högt skuldsatta lantbruka re och trädgårdsfrlretagare
kartläggs
Kapitalförändringarnas in\’erkan på lantbrukarnas inkomstförhålland~n utreds
Uppdrag å t olika myndigheter att utreda och vidta olika åtgärder
rörande beredskap mot kärnkraftsolyckor
Utredning om återvinning av dryckesfOrpackningar
Utredning om torrläggning av jordbruksmarken 1 :”Jorrbottens kustland
Det är tveksamt om någon i statsrådskretsen i
större utsträckning än Anders Dahlgren representerar det gamla statsrådsidealet. Dahlgren
är en handlingskraftig och orädd politiker med
en förunderlig förmåga att få ideer och intressen att sammansmälta. Anders Dahlgren har
därtill mer än sina centerkollegor förmått föra
in senare års centerideer i politiken. O ch det är
åtminstone en bedrift. Han låter exempelvis en
särskild utredning studera hela vår framtida
användning av naturresurser och miljön!
j
78
Georg Danell
Planminister 79-80
Ändring av byggnadsstadgan får att lxvara värdefulla m1lj~r.
~·lilj ökraven får inte enersäuas fOr nya barnstugor.
Höjd lantmäteri taxa.
Byggnadsförbud i Södertälje och Huddinge avvisas.
J a till träOisfabrik i Åtvidaberg.
Länsstyrelsebeslut om byggande pl åkumark ändras.
Tillstånd av rr-geringen a n använda mer virkesråvara fOr sju sågverk.
Stopp fOr kommunala fOrköp av jordbruksfastigheter.
Nej till kommunall fOrköp i Åmål av jordbruksfastighrter.
Regeringen säger nej till plan fOr småindustrier och komor på å kcljord
av hög kvalitet.
Beslut att mindre fritidshus får byggas u1.
Störn an läggningar fOr eldning m«l träfiberråvara skall prövas enligt
136a § byggnadslagen.
Avslag på begäran om ett nyn byggnadsfOrbud i Tyresö kommun.
Lantbrukare lär bygga fritidshus på sin jordbruksfastighet.
Tillstånd att uppfOra en hct\’attencclllral med en eO’ekt på 320 ~1\\’ i
Södenäljc. ..
Avslag på ansökan från Al\’sbyns kommun att expropriera ca 19 hektar
mark och vattenområde i Pi te äl\’,
Den ensamrätt som Liber hafl att \’idarean\’ä nda det allmänna kart·
materialet upphör.
Ö\’ersyn av 136a-paragrafen, bygglagcn.
Kommitti får att se över fastighetsbildningslagstiftningen.
Två utredningar inom lantmäteriet om den lokala lantmäteri\'(:rksam·
heten och om lantmäteritaxan.
Studie om hur rn ökad bebyggelsr skall kunna möjliggöras på lands·
bygden.
generationer har markpolitik varit liktydigt
med allehanda illfundiga påhitt för att komma
åt “markspekulanterna”. Georg Danell har insett att alla de olika regleringsåtgärderna mera
drabbar den vanliga människan än några allmänonyttiga markspekulanter. Genom en helt
förändrad attityd till enskild rätt i markpolitiken har Danell brutit många års socialdemokratisk hegemoni. Den ende som blivit upprörd
är Lennart Holm och det har paradoxalt nog
inte skadat Georg Danell – snarare tvärtom.
Ingemar Eliasson
Arbetsmarknadsminister 80
Statliga byggen i Norrbotten tidigareläggs.
Utbyggnad av Esran.~e·basen med statsbid rag.
Statsbidrag till en id~bok om tekniska lösningar får handikappanpassning i arbetslivet.
Försöksverksamhet med särskilt lön(‘bidrag till ar~tsgi\’are som an·
ställer .svårt handikappad ungdom under 25 &r tar fonsäua.
Den arbetsmarknadspolitiska byggnadsregleringrn utreds.
Allsidig granskning av den gällande ledighetslagstiftningen.
Arbetsmarknadspolitiken fick en olycklig start
1976 med Per Ahlmark som försökte regera i ett
slags koalition med (s) på egen hand. Först nu
finns förutsättningar att ändra på detta genom
Ingemar Eliasson som ny arbetsmarknadsminister. Inte så att Eliasson kommer att driYa
konfrontationspolitik. Men han vet vad han vill
i sak. Och det ger nog både bättre sakpolitik
och bättre relationer till arbetsmarknadens
parter än hans båda företrädare lyckats åstadkomma. Och eftersom allt är ogjort återstår en
hel del att göra för Eliasson.
Birgit Friggebo
Bostadsminister 76-80
Bostadsbidragen höjs.
Dr:n garanteradt” räntan sänks i nyproduktion.
Ny hyresfcirhandlingslag.
Decentralisering av låne· och bidra~sbeslut från ce-ntral till reg1onal
nid..
f.tt bostadssocialt r:\d knyts till bostadsstvre-lsen.
Statligt lån till underhållskostnader fOr alla hyreslägenheter Mlm
byggts med statliga lån fårdigställda 1965-75.
Spekulation i nya priskontrollerade småhus lu~jdas.
Bostadsanpassningsbidraget höjs.
Bostadsbidragen höjs.
Yttrrligare 15.5 miij kravsätts fOr miljiiförbättrandf’ . tgärdrr.
Proposition om lokalhyra.
Nya regler för energisparandet.
~ä unader i byggnadslagstiftningen.
Andring i lagen om förvär\’ av hyresfastighet m m.
Ytterligare 50 milj kr till bidrag till fOrbättring av boenctemiijön.
Ny bostadsan\’isningslag.
Nya låneregler s k produktionskostnadsbellnin~.
Förslag till åtgärder mot strllrisker i b~g_~nadcr.
Höjd låneunderlags· och pantvärdeni\’å.
Dispens från det s k marhillkoret för uppförande 3\ 110 h~ resradhu~
3 300 hyreslägenhett-r Ö\·eri’Ors till bostadsrätt med st6d 3\’ statli~a lån
Förbättrade statliga lån för bostadsbyggandet.
17 hyreslägenheter i Finspång överförs till bostadsdit t.
SOB hyreslägenheter i Täby överfOrs till bostadsräu .
Vidgad ram fOr nybyggnad a\’ lägenhetet.
Stadsplan i Haninge – 560 småhus kan biirja by,Q;gas P• jordbruksmark.
SKBF får tillstånd att anlä~ga ett centrallager Rir använt kärnkraft·
bränsle.
l}ppd rag att utiöra en översiktlig kartering 3\ vio;sa omr;\den.
Okat konsumt-ntskydd IOr småhusköpare.
Avslag på ansökan om tillstånd till förköp av fastighrter.
Statligt förvärvslån till HSB-förening i samband med förvär” a,· 1184
lägenheter.
Avskrivning av vissa lån till villaägart’ i Tidaholm som lx-rörs a\
radonproblem.
Ej fårlängttillstånd till inlösen av 19 fastigheter i Stockholms cit~
Tillstånd till SeanrafT att utvid~a \’Crksamheten \ td bolagets oljerafli·
nadt’ri i Lysekils kommun.
Statligt lån till bostadsrättsförenin~ i Eskilstuna.
Beslut om Svensk B~~gnorm 1980.
Reglerna för energisparstödet ändrade fOr :ut förhindra skattefuskt1
och den grå arbetskraften.
Ftirändringar 1 råmcbidragsreglrrna – omfördelning till nyproduktion
– ntdskärning av räntestödet i det äldre beståndet.
l’trrdning om finansiering av underhåll av nerfamiljshus.
l:trtdning om lOrutsänningarna fOr ökad användning av bostadsrån
mnm bostadsbeståndtt.
l’trtdning om information om landskapet.
l’trrdnmg om strålrisker m m i byggnader.
ltrtdnm~ om administration av bostadsbidrag.
Kommille om förnyelse av stadsmiljön.
l’trtdmng om pnsutvec::kl1ngen inom bostadsbyggandet.
Bostadsbyg~andet i Stor·Stockholm övervägs.
Kommute för viss Ö\·ersvn av bostadsfinansieringssystemt’t.
Birgit Friggebo är en utredningsglad bostadsmini ter. Med klara borgerliga fOrtecken utreds
hela Birgit Friggebos område. Och det blir inte
mycket kvar fOr bostadsministern själv. Och
utredningarna långhalar. Därmed riskerar Bir- ~~ Friggebo att få möta väljarna efter sex år
som bostadsminister med en lag om kollektiva
b~resftirhandlingar som politiskt sett mest signifikanta resultat! Om vi nu vänligen förbigår
bostadsanvisningslagen med tystnad.
Elisabet Holm
Hälso- och sjukvårdsminister 79-80
Proposition om folktandvårdens utbyggnad.
.~\’tal om läkarutbildningen vid kommunala undervisningssj ukhus.
Svn anslag om 5,7 milj kr frir finansiering av texttelefoner fOr döva.
Åt~ärdrr i syfle att infcira ett system med husläkare.
liktlinjer fc}r den fonsatta inriktningen av tandvården.
PrtJp->Sition om injicering av nawrmedel.
Handikappl>errdning inrättas.
Li.iemrdt lsinformationsråd inrättas.
HitiSQ- och sjuhårdens ans\arsnämnd inrättas från den l juli 1980 och
matter ~ltdicinalväsend~IS ansvarsnämnd.
22i50)() kr ur Allmänna arvsfonden au an\’ändas fcir insatser undt’r
r.’\i mtrrnat1onella handikappår 1981.
lrtw1H11 hos sd.rt handikappadt’ beträffande boendt’ och s~rvic~ undmöls
Chrrs}n a\’ rekommendationn beträffande gallring av medicinska ar·
In
Abnrtla~stlfn ingt”ns konsekv~nser utvärderas.
l’trtdnmg om fosterdiagnostik.
Arbtt~~rupp om fårbättrade möjligheter för läkare all Öllpna privat·
praktik
l’trtd nm~ om legitimation och annan behörighet inom hälso· och
~uhårdtn .
sjukvårdsministern är nog både kunnig och
initiativrik. Elisabet Holms problem är dock
att hennes område inte är hennes. Det är landstingens. Och de stora undervisningssjukhus
som ligger i statens hand forsöker hon målmedvrtet göra sig av med. Av någon besynnerlig
anledning.
OlofJohansson
Löneminister 79-80
Statshälsan flvttas till Karlskrona.
Delegation fO~ datafrågor.
Delegation ror decentralisering av statlig \’l’Tksamhet.
Statens arbetsmarknadsnämnd flyttas till Han inge.
79
UtrMning om enklare rutint”r vid rapporterin~ av sjuk· och fciräldraledigh~u~r .
Centerns mest utpräglade politiska statsråd på
regeringens mest utpräglade opolitiska post.
OlofJohansson kan avsätta tid för det för honom viktiga allmänpolitiska arbetet i och för
det egna partiet. Och inte har väl vare sig
centerns eller de båda koalitionspartnernas väljare något att invända mot detta.
Erik Krönmark
Försvarsminister 76-78, 79-80
Förbättrade fOrmåner för personal inom frivilliga fcirsvarsorganisa·
1ioncr och hem\’ärn.
Värnpliktiga får ersätt ning för personskador under utbildningen.
Proposi tion där fårsvarets centrala myndigheter skärs ner.
Proposition om ny förfogandelag.
Arml:ns fredsorganisation skall strukturrationaliseras.
Avtal om köp av Vpl· IO-bilj ctt p jänwågsstationerna.
Marinen bistår Karlskronavarvet vid utbild ning av malaysisk pcrso·
nal.
De centrala staberna i Stodholm skall bantas.
Ut\’ecklingen av det lätta a ttack/skolflygplanet B3LA fortsätter i ett år
till.
30 milj kravsätts till vapenut\’eckling fOr B3LA och A20.
Uppdrag åt Fortifikationsförvaltningen att projektera en ny stabsbygg·
nad fOr Gotlands militärkommando.
Speciell beredning som skall granska olika altnnati\’ för att tillgodose
försvareu behov av stridsflygplan.
Parlamentarisk kommiue som skall LllrMa de \’ärnpliktigas medinfly·
tandt”.
Expertgrupp för att begränsa datasystt”mens sårbarhet.
Perspektivplaneanvisninga r gällande det militära fOrsvaret och ci\’ilfOr·
svaret.
Budgetunderskott uppkommet i armen undt’r budget. ret utreds.
En parlamentarisk flygindustrikommittC har tillsatts.
Regeringen har tillsatt en parlamentarisk totalfrirsvarskommi11C.
Tilläggsdirektiv till Beredningen fOr dt’t fonsalta arbetet om kvinnan i
fOrsvaret (BKF).
Dc värnpliktigas ekonomiska rorhå llandt’n under grundutbildningen
undersöks.
försvarskommittCo har uppdragit åt en expertgrupp att studera den
nuvarande säkerhetspolitiska information(‘n.
Erik Krönmark har en svår uppgift. Som moderat forsvarsminister skall han dra besparingsarbetets konsekvenser på det egna hjärteområdet. Det vore som om Ola Ullsten skulle
l
l
l
80
tvingas spara på biståndsbudgeten. Men Erik
Krönmark gör det. Detta innebär dock att forsvarspolitiken i ökande utsträckning bygger på
angreppsfallet att det inte blir något angrepp.
Britt Mogård
skolminister 76-78, 79-80
Nytt statsbidrag till kommune:rna fOr h~mspråkträning.
Utbildning~n av fårskollärare och fri tidspedagoger fcirändras.
Nytt statsbidrag till grundskolan.
Skolnämnder frireslås bli infårda l januari 1979.
~älvständig sameskolstyrelse inrättas.
~tgärder får au främja ungdomttrs utbildning i gymnasieskolan.
Okat elev- och föräldrainflytande.
Beslut om princi~rna fOr fördelning av intagningsplatserna till speciallärarutbildningens gren.
Bestämmelser om avbrytande i vissa fall av tillsättningen av ledigfrirklarade ordinarie läranjänster.
Kommiu~ med uppgift au öka antalet kvinnliga skolledare.
Beslut om åtgärdt:r får att rorbäura ungdomarnas utbildningsmöjlight:-
ter.
Beslut om att anordna kompletterande utbildning fOr skötare i psykiatrisk vård.
Nej till utbi ldning frir lUristhotellbranschen inom gymnasieskolan.
Beslut godkänna Waldorfskolan i Norrköping och inrättandet av årskurs 7 i Carlssons högstadieskola i Stockholm.
Kontakterna med arbetslivet byggs ut i grundskolan.
Första fOrsöket med ramtimplaner.
Studenterna får rorskott på studiemedel.
Stockholm rär rorsta finskspråkiga gymnasieutbildningen.
Permanent arbetsgrupp som skall samordna statens insatser fOr samer
och samekultur.
Översynen av SÖs organisation forceras.
Beslut om att anordna fler korta yrkesinriktade kurser.
Arbetsgrupp kring normbildning och normöverföring i skolan.
Beslut att öka antalet utbildningsplatser på gym nasit:skolans specialkurser med 7200 årsele\·platser
-Gymnasieskolan (år ytterligare 4000 årselevplatser.
– 500 platser tillkommer i lärlingsutbildning.
– Arbetsmarknadsutbildningens resurser öppnas får ungdomar.
Rikskommittt: mot våld i skolan bildad.
Svt:nskt och norskt samarbete med utlandsskolor.
Försök med betygsfri intagning till gymnasieskolan i Örebro län rår
startas.
Tilläggsdirektiv till utredningen om skolan, staten och kommunerna.
Avskarfande av de graderade betygen i lärarutbildningen utreds med
rartur.
T illäggsdirektiv till utrednmgen om den gymnasiala utbildningen.
Utredning om övergång till särskilt samordnad gymansieskola s k SSGskola.
Uppdrag att närmare utreda hur eleverna skall medverka i arbetet med
skolans arbetsmiljö.
Utredning om integration av handikappade barn i skolan.
Utredning om organisation, innehåll, arbetssätt och arbetsformer i
elevvårdsarbetet.
Kommitt~ om skolöverstyrelsens pedagogiska forsknings- och utvecklingsarbete (FOU).
Utredning om samarbetet mellan fOrskolan och skolan.
Arbetsgrupp för att se över skolledarnas arbetsuppgifter.
Britt Mogård gör ett seriöst forsök att vända
skolpolitiken utan att fOrklara krig mot hela det
byråkratiska och fackliga etablissemang som
växte sig fett under den socialdemokratiska
eran. Ännu är det inte visat att hon kommer att
lyckas fullt ut. Men det är än mindre visat att
någon annan strategi skulle varit mer framgångsrik. Britt Mogård har att arbeta mot
många orealistiska forväntningar.
Carl Axel Petri
Energiminister 79-80
Kapitaltillskott till Svenska Petroleum AB.
Folkomröstningspropositionen om kärnkraft.
Proposition om energipolitiken.
Förslag om inrättande av en oljeersättningsfond ror au snabbt mmsU
oljeberoendet.
Tillsättande av lokala säkerhetsnämnder vid kärnkraftverken.
Uppdrag att utarbeta fOrslag till säkerhetshöjande åtgärder i kärnkraft·
verken.
Avtal om köp av naturgas Crån Danmark.
Kärnkraftsreaktorerna Ringhals 3 och Forsmark l laddas.
Ytterligare 40 milj kr till energibesparandt: åtgärder inom näringsli\’f·t.
Tillstånd enligt villkorslagen tillladdning av Ringhals 4 och Forsmark
2.
Tillstånd till statens vattenfallsverk an bygga två högspänningskdningar avsedda ror 400 kV.
KommittCsom skall utreda vissa frågor om danvändningen.
Expertgrupp med uppdrag att utreda sannolikheten frir och dTektrma
av s k ängexplosioner i kärnkraftverk.
Utredning om principerna fårtaxe-och prissättning inom energiområ·
det.
Tilläggsdirt:ktiv till datalagstiflningskomrn’itt~n .
Trots allt – gnat från (m) och (fp) bia –
händer det betydligt mer i energipolitiken än
på de flesta andra områden. Oljeersättningsfonden innebär en av de mest massiva satsningar som regeringen överhuvudtaget gjort på nå-
got område. Carl Tham lade grunden men Carl
Axel Petri skall också äras. Petri lever dock
farligt. Behöver de politiska partierna en syndabock for sin egen beslutsvånda i framtiden
duger han bra till det liksom han av samma
skäl dög till energiminister då det begav sig.
Karin Söder
Socialminister 79-80
Proposition om folktandvårdens utbyggnad.
Utbyggnad av roräldraf’örsäkringen.
Barnmiljöråd inrättas.
Skärpt lagstiftning ror obetalda arbetsgivaravgifter.
llqda räntesatser fOr den särskilda avgifi som tas ut vid uppbörd av
barstå~nde arlxugivaravgifier.
lläJmng av minimistralfet får grova narkotikabrott.
1axor fOr ersältning till tandläkare.
libomfauande undersökning om behovet av och efterfrågan på barn- ..,rg.
JS,Matscr vid inackorderingshem fOr alkoholmissbrukare.
ftasK>nsutbetalningarna sprids till fem dagar i månaden.
Principöverenskommelse om instituttonsvlrden för alkohol- och narkoliamissbrukare.
!,i milj kr ur allmänna arvsfonden för 90 kommunala projekt –
Srlnmaraktiviteter får barn.
dningsorgan för alkoholfrigor.
Utmlning om gallringsplikten av socialnämndernas personregister och
pnonakter.
<Mrsyn av reglerna om tvån'(Svlrd.
Aklrt~r~ning tillsätts.
Karin Söder var en utomordentlig utrikesmiaister. Den posten ställde dock en annan typ av
pmonliga prestationskrav än vad socialiministtrposten gör. Därmed har inte fru Söder lyckats lika väl som socialminister. Styrkeproven
lterstår när besparingarna skall gå vidare.
Utan en total omstöpning av olika sociala bidragssystem kommer aldrig de fOr landets ekonomi förstörande marginaleffekterna att kunna
bringas under kontrolL Och några sådana förslag har ännu inte synts vid horisonten.
Jan Erik Wikström
Utbildningsminister 76-80
Åtgärdsprogram för att .uärka samernas ställning.
.~t~ärdrr för stöd till bokhandeln.
Krafug ökmng av stödet till kulturtidskrifter.
Saumngen på alkoholforskning och ökat Slöd till upplysningsinsatser
om alkohol.
\,· lldtrsgräns- 7 år- får filmer.
Proposition om utbildning på musikområdtt.
Statligt stöd till samfundens teologiska seminarier.
Proposition om ökat litteraturstöd med 7.2 milj kr.
Proposition om Sveriges Radios framtida verksamhet.
Ett sirskilt system för lärskottsutbetalningar i studit”medelssystemet.
P!antnngen och utvecklingen 3\’ den vetenskapliga och tekniska informationen och dokumtntationen skall Rirstärkas.
Trt professurer lOr alkoholforakning inräuas.
Stödet ull kulturen ökar med 50 milj kr.
Kraflig satsning får att öka stödet till forskning och utvecklingsar~te .
7,5 milj kr anslås för ökade kulturinsatser bland barn.
Förbättrade sjukersättningsregler fOr vuxenstuderande.
Proposition om vlrdutbildningt.:n.
~roposition om extra pengar till studiecirklar.
..\ndnngar i utbildningen a\’ sk.idespelare.
Proposition i vissa högskoleadministrativa frågor.
Proposition om tandläkarutbildningen.
Proposition angående omorganisationen av Musikaliska akademitn.
bibliott.:k m m.
Sn. regler IOr tillträde till högskolt.:utbildningcn.
~armare 700000 kr har ytterligare tilldelats studiemeddsnämdcrna.
Förstärkmng av lärarresurserna för undervisning i samiska sprc\k \’id
».memas folkhögskola.
Medel fOr ytterligare kurser i svenska fOr utländska studerande.
1,30000 kr för utbildning av tolkar ror assyriska nyktingar.
Okade resurser fOr invandrarundervisningen.
81
Högskolorna skall tilldelas ytterligare re~urser för den högskoleutbild·
ning som är ospärrad.
Proposition om tandläkarutbildningen.
Provenheter fOr säkerhetslaboratorium vid Biomedicinskt centrum i
Uppnla.
Nya forskningsverksamheter till Umeå.
Uppdrag au inleda en fOrsöksverksamhet för att sdmulera den popu·
lärvetenskapliga bokutgivningen.
Uppdrag om hur makeprövningen i slUdiemeddssystcmet skall kunna
avskaffas.
Utredning om videoprogram.
Tilläggsdirektiv till utredningen om stöd till de fria trossamfundens
teologiska seminarier.
Utredningsman fOr au se över omfattning och utnyttjande av dc excm·
plar av allt svenskt tryck som tryckerierna lämnar till vissa bibliotek.
Litteraturutredare utsedd. ,
Parlamentarisk utredning om lärare i högskolan.
Vårdutbildningsutredning tillsatt.
Ucredning som skall utreda den verksamhet som btdrivs av museijärn·
vägsfdreningarna i landet.
Utredning om ett stort svenskt uppslagsvt::rk.
Kommunal vuxenutbildning utreds.
Fro\gan om f0re1agsarkivcn skall utredas av riksarkivet.
Utredning om DNA·forskningens risker
Kommine om uppdragsforskning.
Tilläggsdirektiv fOr studicstödsutredningcn.
Uppdrag att utreda frigan om regionmusikens och Rikskonserters roll i
det regionala musiklivet.
Nya direktiv tilllärartjänstutredningen.
Kommitten om statligt talboks· och punktskriflsbibliotek.
Musikaliska Akademiens verksamheter utreds.
Utredning om den civila Oyghistoriska museivcrksamheten.
Drottningholmsteaterns verksamhet utreds.
Uppdrag act presentera fOrslag till effektiviseringsåtgärder inom hög·
skolor som gör att mer tid kan ägnas åt forskning och utbildning.
U1redning om utbildning av konservatorer.
Parlamentarisk biblioteksutredning tillsätts.
Utredare utsedd för frigan om ortnamnens kulturhistoriska värde.
Tilläggsdirckti\· cill utredningen om forskningens och forskarutbild·
ningens situation i den nya högskolan.
Jan Erik Wikström har gift sig under mandatperioden. Även i övrigt har presstäckningen
varit god. Men oavsett frågan om hönan eller
ägget var först så resulterar parets publicitet
och sakpolitik i en och annan godbit. ärradion är ett exempel. Den massiva forskningssatsningen är ett annat. Och framtiden kan, om
samhällsklimatet bäddar för det, ge mången
godbit från Wikströms department. Men billigt
blir det inte.
Håkan Winberg
Justitieminister 79-80
Skärpt lagstiflning mot häleri.
Skärpt lagstiftning mot den ekonomiska brottsligheten.
Konkurskarantän inlOrs.
Kontroll av nordiska gäster pi hotell och pensionat avskaffas.
82
Bäure möjligheter till ersättning \’id orik1iga frihelsinskränkningar
(anhållande, häktning).
Ordnings,·akternas ,·erksamhet lagregleras.
Förkortad preskriptionstid får fordringar på konsumenter. så att fordringarna faller bon efter tre r.
;’\Jy lag om handelsbolag och enkla bolag.
Nya redm·isningsreglt’r IOr ekonomiska fOreningar.
Straffans,·aret ror spioneri utvidgas.
kärpt lagsrifming mot illegala spdklubbar.
Ändrade bestämmelser om isoler-ing i kriminalvårdsanstalt.
Bäure integritetsskydd vid krfiiitupplysning.
~ya regler om utmåt ning m m samlas i en ny uiSökningsbalk.
Proposition om polisens framlida uppgifter, utbildning och organisation mm.
Delägan~ i elt dödsbo skall inte längre ha en personligt ansvar fOr den
dödes skulder.
Sänkt minimitid fOr fångdsest raff.
Utredningskommille fOr att se över straff- och disciplinansvarssystemet
fOr olfemliga tjänstemän.
Tilläggsdirektiv till suualbrottsu tredningen.
Butiksti llgrt:p}X’n kartläggs.
Kommine fOr att utreda den gemensamma valdagen och mandatperiodens längd fOr nksdagC’n, landstingen och kommunfullmäklige.
Utredning för att SC’ över permissionsregiC’rna fOr grO\·a narkotikabrottslingar.
ÄgandC’räu tilllägenheter i nerfamiljshus utreds av en särskild utredare.
Särskild utrrdarc fOr alt undersöka möjlighetema au ersätta dc nuvarande blodproven med alkoholutandningsprO\’.
Codtrosf0rv5rv a,· stöldgods utreds.
Håkan Winberg tillsattes som justitieminister
får att inte göra så mycket men får att göra det
bra som han väl gör. Och på den vägen är det.
l och med Winberg bekräftas en rejäl omsvängning av svensk rätts- och kriminalpolitik. l
grundinställning ges företräde får brottsoffrets
lidande men det leder inte till en inhuman kriminalpolitik.
Rolf Wirten
Budgetminister 80
Proposition med fårslag om höj ning av mervärdeskatten och ett antal
punktskatter.
Förslag till besparingsprogram – budgetfOrstärkning på 6,4 miljarder
kr.
Proposition om ändrade regler för villabeskattning.
Proposition om skatten på 1981 års inkomster.
– Principer om inOationsskydd ligger fast.
– Indexberäkningen modifieras.
Proposition med förslag tilllag om skatteOykt.
Proposition med förslag till särskilt investeringsa,·drag för in\’esteringar i maskiner och byggnader.
Extra skalleutjämningsbidrag till kommuner med 226 milj kr.
Södertälje kommun B r utra skatteutiämningsbidrag till sina kostnader fOr assyrierna/syria nerna.
Rikskamreraren Rolf Wirten har åtminstone
till funktionen ett avgörande inflytande över de
åtgärder som skall sätta fart på Sverige. Om
detta kan man fårvisso ha uppfattningar. Med
samma noggrannhet som jakten bedrivs på ut·
gifter bedrivs också jakten på nya inkomstför·
stärkande åtgärder – s k skatter. Därvidlag är
det som det alltid varit på finansdepartemen·
tet. Den mest signifikativa fårändringen är att
man slutat fundera på ett nytt skattesystem.
Det gamla måste väl då anses vara bra? Men
besynnerligt är det.
Nils Åsling
Industriminister 76-78, 79-80
Fortsatta och ökade statliga insatser för den manuella glasindustnn
Extraordinära å tgärder säus in fOr tekoindustrin.
Statliga garan tier skall kunna lämnas för 40 o/o av lånesumman &
vissa angelägna invcsteringsprojekt.
~ncramen för industrigarantilån höjs.
Okade resursC’r till fOretagareföreningama.
Ökade möjligheter all lämna lokaliseringsstöd till orter utanför stödområdet.
Stödet till energibesparande åtgärder inom industrin fOrstärks.
Investmentbolag bildas med uppgift all öka den industriella utbyg~na?-
den i Norrbotten.
25 milj kr till domänverket att användas roretlårs tidigardäggnin~ il\
wrkets inköp av skogsmaskiner.
Omfattande stöd ges till s,·enska varv.
De särskilda strukturgarantierna fOr tekoindustrin hiijs.
Proposition om sarnarbele mellan sta ten och Saab-Scania AB på da·
taområdet.
Småföretagarpropositionen – ökat regionalt ans\’ar för näringspoint
ken.
Tidsbegränsat stöd till specialstål- och stålgjute-ri branscherna.
6(X) milj kr satsas på de mindre och medelstora företagen.
60 milj kr anvisas som bidrag till Göta\•erken för att genornlöra det si
Lindholmen projektet.
Statsförctag får ägaransvaret fOr samtliga stadiga tekofOretag.
Statliga kreditgarantier fOr skogsindustrin infårs.
AB Svensk Alunskiffer får under en treårspe:riod 128 milj kr i lån.
Åtgärder ror att klara de akuta problemen inom varvsindustrin.
f örslag om a tt en särskild havsresursdelegation bör bildas.
Åtgärder ror den svenska varvsindustrin.
Proposition att en träteknisk forsknings- och utvecklingsenhet byg~
upp.
Omställning av sve:nsk Oygindustri frå n militära till civila n)gprodukter.
State:ns industriverks enhet för företagsutveckling (SIF U) ombildas tiU
en stiftelse med staten som huvudman.
Datasaab llr 37 milj kr för förlusttäckning.
Femårsprogram för varvsindustrin ska göra branschen lönsam.
Intern arbetsgrupp för utvidgat stöd fOr tekoindustrin.
Norrbottensdelegationen tillsätts.
Klartecken för ett planerat nordiskt planglasfOretag.
De statliga \’arven fOrs sam man till en statlig varvskoncern, friståendt
från Statsföretag.
Göteborgsdelegationen tillsatt.
Särskilt råd får sam råd i regionalpolitiska frågor.
Rrgeringen och Saab-Scania AB har träOiu en principövennskommdSf om sama r ~te på dataområdel.
Förlängning av systemet med stalliga in\’esteringsga ra ntier.
Driften vid A B J ärnförädling i Hälleforsnäs fortsätter yuerliga re sex
ml nader.
.\t~ärder för alt s1ärka sysselsäuningen i Norrbonen.
~r~1sgrupp för sysselsättningsproblem i stålorterna.
0\erenskommelse om samrld i loka liseringspolitiska frågor.
ärskild sm företagardelegation.
Kockums AB ges kreditgarantier p~ sammanlagt 600 milj kr.
21 milj kr till en industrisatsning i Overkalix.
380 milj kr till sysselsättning vid LKAB.
Expertkommit te får alternativ van ‘sproduktion.
Yuerligare 1tgärdcr för tekoindustrin.
Otkgation för de i Mel lansverige verksamma gruvföretagen.
Un p1400 milj kr ställs till förfogande för NC B.
En särskild samord nare för alternati\· produktion vid va rven.
Rekonstruktion av AB Polarvagncn.
Pr~ra m (Or kunskapsutveckling inom området elektronisk och optorkktronisk komponenneknologi.
T\å regionala utvecklingsbolag bildas i J äm tland och Västerbotten.
Förhandlingar om fOrsöksanläggning fOr framställning av metanol.
Klartecken ror de fOrsta fullskaleförsöken med energiskog.
BKJrag till projekt som innebär utnyujande av inhemska bränslen.
Klarteden får den S\·enska vetenskapliga satelliten \’iking.
T\å arbetsgrupper om energi- och industrisamarbete mella n Sverige
och ~arge .
83
10 milj kr vardera till de två nya utveck lingsbolagen i J ämtlands
re:spektive Västerbottens län.
Industrid it och tekniskt råd inrättas under industridepartementet.
Med utomordentlig kraft och pondus driver
industriminister Nils Åsling politiken. Nu återstår snart bara att formulera en industripolitik.
Industripolitikens problem fångar kanslihusets
problem i ett nötskal. Ekonomisk politik handläggs på ett håll, skattepolitik på ett annat och
industripolitik på ett tredje. Helheten blir vad
delarna gör den till. Det blir egentligen aldrig
helheten som får bestämma hur delarna skall se
ut.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019