Print Friendly, PDF & Email

Thede Palm; En biografi på sovjetiska

Av Redaktionen | 31 December 1979


1979


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Litteratur
THEDE PALM:
En biografi på sovjetiska
Som statschef i Sovjetunionen och som generalsekreterare i Sovjetunionens kommunistiska parti är Leonid Brezjnev väl värd en
biografi. Säkerligen är han det också som
personlighet: vilken människa som helst arbetar sig inte upp till poster som hans. Om
honom har i USA utkommit en bok,nu också
översatt till svenska. Den är utomordentligt
officiell och auktoriserad. Den heter “Brezjnev. Sidor ur hans liv. Med förord av Leonid
I Brezjnev. Under överinseende av Sovjet·
unionens vetenskapsakademi” (Corona
1978, capris 80 kr inb). Ett par sidor om
förhållandena Sovjetunionen-Sverige är förmodligen tillfogade för den svenska utgå-
van. I övrigt är boken möjligen initierad av
ett amerikanskt förlag och i första hand avsedd för amerikansk publik.
Även om boken är innehållsrik (och väl
översatt av Lars Bergquist) skulle man önska
att den varit bättre. Den är så glättad och
avslipad att det inte finns en enda kantighet
kvar. Man vägrar att tro att Brezjnev som
människa och politiker alltid och oföränderligt varit mild och faderlig och förstående
och fredsvän och allt annat vackert, inklusive ofelbar. Tvärtom finns det anledning att
tro att han har mycket hårda nypor och har
förstått att använda dem och att hänsynsfullhet mot motståndare inte varit hans mest
utmärkande drag.
Medan Churchill ännu levde – för att
nämna en ur mängden av västerländska
framstående politiker – skrevs böcker om
honom, och de var förvisso inte förhandsgranskade av någon akademi. Han framställdes inte som från början färdig, med
statsmannatankar och allt. Hans misstag
granskades, hans personliga egenskaper
kritiserades. Ur detta steg så Churchill fram
som en verklig människa, visserligen högst
ovanlig, i stånd att väcka beundran hos
många och att reta gallfeber hos somliga.
Tavlor med honom måste målas med bred
pensel. Brezjnev framställs i den föreliggande boken som lämpad för oljetryck.
Därmed sker en orättvisa mot honom,
men denna är i sin tur avhängig av en egendomlig sovjetisk tradition, som slagit ut i personkulten. Stalin skulle på sin tid genomgå-
ende bemötas med slavisk underdånighet.
Också när han uttalade sig om språkvetenskap eller om genetik bugade professorerna
beundrande. Om de opponerat sig, hade de
riskerat förvisning till läger eller död.
Professorer som numera uppträder som opponenter avrättas inte. De utesluts ur den
vetenskapsakademi, som vakar över Leonid
Brezjnevs bild, och skickas vid förhärdelse
till mentalsjukhus. I princip har ingenting
ändrats. Partiet och dess högste ledare skaU
vara höjda över kritik och måste framställas
utan skuggor.
Brezjnevs liv är annars väl värt att skriva
om. Han kommer från en arbetarfamilj i
Ukraina, och fadern kunde låta honom gå
igenom läroverk. Sedan arbetade han själv
vidare och skaffade sig också en ingenjörsexamen. Han blev tidigt en energisk part~
medlem. Under kriget tjänstgjorde han som
politisk kommissarie och steg till generalmajors rang. Boken framställer honom som
modig, villig att uppträda i de främsta linjerna och som framstående organisatör. Ingenting av detta finns det anledning att betvivla. Efter kriget blev han uteslutande par·
timan i alltmera inflytelserika ställningar.
Denna politiska karriär skedde under 5I;
lins tid och var samtidig med Chrustjovs, til
vars anhängare Brezjnev ansågs höra. Det
skulle i en biografi om Brezjnev varit prydligt om något litet ord förekommit om haM
förhållande till nämnda herrar. Den senare
av dem var han dessutom med om att avsätta. Nu nämns de vardera en gång i boken
absolut menlösa sammanhang. Della karak·
teriserar det “historiska” i denna biografi.
En gång, då Leonid Brezjnev själv inle
kan påverka saken, kommer delar av haM
verkliga biografi att skrivas. De bör innehJ.
193
la att han varit en kraftig politiker, långt
mera mänsklig än Stalin, långt mindre impulsiv än Chrustjov, som statsman högre än
de båda. Det blir inte fråga om någon blek,
allmänt välvillig person. En sådan slår sig
inte fram i det kommuniststyrda sovjetryska
väldet.
Pärmarför årgång 1978
kan rekvireras från Svensk Tidskrifts expedition, tel 08-67 59 55, eller genom insättning av kronor 25: – på postgiro 7 27 44-6.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019