Svensk Tidskrift har givits ut i 90 år. Men hur länge till


2004


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift har givits ut i 90 år.
Men hur länge till?
T
IDSKRIFTEN HAR HELA TIDEN producerats av
entusiaster som arbetat gratis eller mot
mycket liten ersättning. Det har gällt både
redaktion och skribenter. Utgivningen har
byggt på att det finns liberalt och konservativt sinnade personer med intresse för idedebatt. Den
debatten behövs för Sveriges skull. Den har tyvärr alltför
få andra möjligheter vid sidan av Svensk Tidskrift att
göra sig hörd.
Det ligger i sakens natur att en sådan tidskrift inte
kan eller bör vara beroende av bidrag från skattebetalarna. Alltför mycket av det offentliga samtalet äger redan
i dag rum på villkor som dikteras av staten.
Tidskriften har i många år, vid sidan av prenumerationsintäkter och de likaledes alltför glesa annonsintäkterna, tagit emot bidrag av såväl Näringslivets Fond som
Högerns Förlagsstiftelse. Tidskriftens ägarstiftelse har
dessutom ett litet stiftelsekapitaL
Stiftelsen Fritt Näringsliv, som tagit över fondens
verksamhet, har meddelat att stiftelsen inte kommer att
lämna bidrag som kan betecknas som ”verksamhetsstöd”.
I praktiken betyder det att om inte prenumerationsoch annonsintäkterna ökar dramatiskt eller andra finansiärer går att finna tvingas utgivningen att upphöra med
år 2004.
Svensk Tidskrifts kvalite är hög. Den har en trogen
och betydelsefull men inte tillräckligt stor läsekrets. Tidskriften har alltid haft en viktig roll i konservativ och
liberal idedebatt. Den är flitigt citerad och får ibland stor
uppmärksamhet. Författaren Lars Gustafsson berömde
den nyligen i en artikel på Expressens kultursida genom
att kalla den ett ”briljant teoretiskt forum”.
DEN POLITISKA DEBATTEN i Sverige är snävare än i de
flesta andra länder. Det finns alltför få fristående arenor för samhällskritik och ideutveckling. Det finns alltför
få miljöer där ramarna för dagspolitiken kan vidgas.
Om inte Svensk Tidskrift fanns skulle snart ett behov
av en liknande tidskrift med liberal/konservativ inriktning uppstå. Medieklimatet är fortsatt kärvt för marknadsekonomi och liberala ideer, vid sidan av det redan
accepterade Det behövs en plattform för borgerliga skribenter och deras tankar. Förra året publicerade Svensk
Tidskrift i fem utgåvor artiklar av 63 olika skribenter.
Under tidskriftens levnad har ett stort antalliknande
tidskriftsprojekt väckts till liv. Trots att mångdubbelt
större resurser ställts till projektens förfogande har hittills inget av dem visat sig ha samma livskraft. Efter några
år har de somnat in.
Svensk Tidskrift kostar totalt knappt en miljon kronor per år. Inlagan är till största delen ideellt arbete. Det
är papperet och den tekniska produktionen som kostar
pengar. (Tidskriften betalar betydligt mer i skatter än
till skribenter och redaktion). Troligen är det inte möjligt att göra en tryckt kvalitetstidskrift billigare än Svensk
Tidskrift.
Svensk Tidskrifts årliga intäkter från prenumerationer
och lösnummerförsäljning täcker knappt kostnaderna
för en av utgåvorna. Under ett antal år stod Näringslivets Fond för resten av kostnaderna. När bidraget därifrån
minskade lyckades tidskriften utverka andra bidrag. Detta
gjorde det möjligt att fortsätta med utgivningen, på den
högre ambitionsnivå som gällt under en tid.
Svensk Tidskrifts redaktion och styrelse har ambitionen att fortsätta utveckla tidskriften. Den uthållighet och
förmåga till utveckling tidskriften visat gör den väl värd
att växa betydligt, i upplaga och i samhällsdebatten.
V
I BER NU VÅRA TROGNA LÄSARE OCH VÄNNER Om
hjälp, både på kort och på lång sikt.
Kortsiktigt handlar det om att trygga utgivningen
också för 2005. För det behöver vi 350 000 kronor, i form
av större eller mindre bidrag, alternativt ideer om varifrån bidragen kan komma. För varje krona vi får in får
vi lika mycket av Stiftelsen Fritt Näringsliv, som en sista
insats. Varje satsad krona blir alltså två.
Dessutom handlar det självfallet om långsiktig finansiering, eller ideer om var den kan komma ifrån. Ett
årligt tillskott om 500 000 kronor skulle trygga utgivningen, med nuvarande ambitionsnivå. Ett större tillskott möjliggör marknadsaktiviteter och andra åtgärder
som ger tidskriften en större läsekrets och en mera framskjuten position i debatten.
Vi tar naturligtvis gärna emot bidrag på Svensk Tidskrifts
postgirokonto med nr 7 27 44-6 eller på bankgiro 575-7620.
Alla bidrag är välkomna. Också prenumerationer!
Ideer om finansiering kan lämnas till Rolf Kroon på
te! 0709-25 25 83 eller e-mail rolf.kroon@delphilaw.com.
RolfKroon
Ordförande i Svensk Tidskrifts styrelse
Per Heister
Redaktör
Klas Östman
Redaktör
iSvensk Tidskrift l2oo4, nr 3-41 1J