Starkt svenskt stöd för utrikes aktivism

Svenskars syn på utrikespolitik skiljer sig stort från övriga Europa och USA. Inte minst när det kommer till att främja demokrati utomlands. Det visar årets undersökning från Transatlantic Trends som undersöker allmänhetens syn på utrikespolitiska frågor, skriver Boris Vasic.

I årets undersökning från Transatlantic Trends, den tionde sedan 2002, fick Sverige för första gången vara med, som enda nordiska land och enda land utanför Nato. Syftet är att ta reda på allmänhetens syn på utrikespolitiska frågor som rör demokrati och ekonomi. Undersökningen visar att svenskars syn på utrikespolitik skiljer sig en hel del från tillfrågade i tolv EU-länder, USA och Turkiet.

Svenskarna har i regel mer eller mindre avvikande attityder från övriga tillfrågade i flera viktiga frågor, bland annat i synen på Asien och Kina. På frågan om vilken region som är viktigast för våra nationella intressen – USA eller Asien – ansåg drygt hälften (55 procent) att Asien var viktigare. En dryg tredjedel ansåg att USA var viktigare. Medelvärdet i de tolv EU-länderna var till USA:s fördel, 52 procent. Av de tillfrågade hade USA störst stöd hos polackerna, av vilka 60 procent ansåg att USA var viktigare för nationella intressen.

Amerikaners attityd till EU jämfört med Asien är till Asiens fördel. Medan européerna blickar västerut gör amerikanerna detsamma mot Asien. Över hälften (51 procent) tycker att Asien är en viktigare region för amerikanska intressen, medan enbart 38 procent anser att EU är det.

Trots svenskarnas syn på Asien är synen på specifikt Kina mer komplex. Samtidigt som knappt två tredjedelar (65 procent) anser att Kina är mer av en ekonomisk möjlighet än ett ekonomiskt hot, har över hälften (57 procent) en negativ syn på landet i övrigt.

Jämförbara siffror för de tolv EU-länderna är att under hälften (46 procent) ser Kina som en ekonomisk möjlighet, medan 47 procent har en negativ syn på landet. 41 procent anser att Kina är ett ekonomiskt hot. Amerikaner känner sig mest ekonomiskt hotade av Kina (63 procent). I EU är det Frankrike med 56 procent. Mest positiva i undersökningen var holländarna som till två tredjedelar uppfattar Kina som en ekonomisk möjlighet.

Även vad gäller frågor som rör säkerhetspolitik och demokrati i instabila regioner skiljer sig svenskarnas syn från övriga tillfrågade; här är vi mest positiva till att främja demokrati utomlands. En överväldigande svensk majoritet (83 procent) var för detta, medan samma siffror för EU och USA är 61 respektive 45 procent.

När det gäller Nato-operationen i Libyen låg det svenska stödet i toppen bland de tillfrågade nationerna, hela 69 procent. EU-snittet var under hälften, 48 procent. Den svenska tilltron till att situationen i Libyen ska stabiliseras var också högst i undersökningen, 59 procent var optimister jämfört med EU-snittet på 39 procent. Faktum är att Sverige är det enda land i undersökningen där majoriteten är optimistisk i frågan.

Överhuvudtaget är svenskarna i regel mest positiva när det kommer till demokratifrämjande insatser i Mellanöstern och Nordafrika. Tre fjärdedelar är för att USA eller EU ska ta på sig rollen att främja demokrati i regionen. Lägst stöd fick denna uppfattning bland amerikaner, med endast 43 procent för. Snittet i EU var 64 procent.

Boris Vasic är frilansjournalist och redaktör på tidskriften Form. Han har skrivit för bl a UD-kuriren, Amnesty Press och Plaza Magazine. Transantlantic Trends är ett projekt av German Marshall Fund of the United States, Compagnia di San Paolo, Luso-American Foundation, Fundación BBVA, Communitas Foundation och svenska UD. Hela undersökningen finns här.