Stark högervind blåser förbi alliansen

Högervinden är stark men den blåser iväg alliansens sympatisörer åt olika håll. Väljarna och politikerna har i viss utsträckning olika verklighetsbild och olika preferenser. Örjan Hultåker analyserar hur väljarna ser på blocken och samarbete mellan partier.

Det blåser högervind i Sverige. En majoritet (55 procent) anser att det är bäst för Sverige med mer borgerlig politik.

Problemet för de borgerliga allianspartierna är att vinden i stor utsträckning har blåst förbi dem. Av alla dem som tycker att det är bäst med mer borgerlig politik anser var fjärde (24 procent) att Sverigedemokraterna är det bästa partiet i rikspolitiken.

Politiker har under Almedalsveckan talat om att det nu finns tre politiska block i Sverige som vardera domineras av ett parti med drygt 20 procent i opinionsmät-ningarna. Frågan är om väljarna uppfattar partierna och blocken på samma sätt.


En överväldigande stor majoritet (84 procent) av Sverigedemokraternas sympatisörer anser att det är bäst för Sverige med mer borgerlig politik. Det är få sverigedemokrater (16 procent) som anser att det är bäst för landet med mer rödgrön politik.

Av de väljare som anser att det är bäst för Sverige med mer borgerlig politik tycker 24 procent bäst om Sverigedemokraterna. Det är en fingervisning om att väljarna inte har en tydlig bild av tre block på samma sätt som många politiker har.


I Almedalen har flera partier ägnat mycket kraft åt att försöka isolera Sverige-demokraterna. Det är en åsikt som delas av de flesta rödgröna sympatisörer men inte alls i samma utsträckning av borgerliga sympatisörer.

SKOP frågade, ”Bör Sverigedemokraterna i första hand samarbeta med de borgerliga par¬tierna eller med det rödgröna blocket eller ingendera?”

De flesta (över 80 procent) som sympatiserar med rödgröna partier anser att Sverige-demokraterna inte skall samarbeta med något av blocken.


Bland borgerliga sympatisörer är bilden mer splittrad. De som sympatiserar med Centerpartiet (80 procent) eller Liberalerna (60 procent) delar de rödgrönas åsikt att inget av blocken skall samarbeta med Sverigedemokraterna.

Bland Moderaternas och Kristdemokraternas sympatisörer är inställningen mer splittrad. En majoritet, 56 procent av Moderaternas och 55 procent av Kristdemokraternas sympatisörer, anser att Sverigedemokraterna i första hand skall samarbeta med det borgerliga blocket.

Bland dem som sympatiserar med M eller Kd är det minoriteter om än stora sådana (41 respektive 37 procent) som anser att inget block skall samarbeta med Sverigedemokra-terna.

Uppfattningen bland Sverigedemokraternas egna sympatisörer är att en majoritet (68 procent) i första hand vill att partiet samarbetar med de borgerliga partierna. Ett fåtal (10 procent) vill i första hand samarbeta med de rödgröna. I det avseendet liknar Sverigedemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas sympatisörer varandra.

Skillnaden är att färre Sverigedemokrater (21 procent) säger nej till allt samarbete.

SKOP frågade, ”Anser du att övriga partier skall förhandla med Sverigedemokraterna
för att på så sätt få majoritet för sina egna förslag i viktiga frågor?”

En stor majoritet av de rödgröna partiernas sympatisörer (över 80 procent) säger nej till att förhandla med Sverigedemokraterna.


Av allianspartiernas sympatisörer vill en majoritet av Moderaternas och Kristdemokra-ternas (66 procent) att man skall förhandla med Sverigedemokraterna för att få majoritet för sina egna viktiga förslag.

Bland Centerpartiets (66 procent) och Liberalernas (55 procent) sympatisörer säger majoriteter nej till sådana förhandlingar.

Av Moderaternas (30 procent) och Kristdemokraternas (29 procent) kan nästan var tredje sympatisör tänka sig att rösta på Sverigedemokreterna. Det är lägre andel bland Centerpartiets och Liberalernas sympatisörer som kan tänka sig att göra det.


Direkt efter 2014 års riksdagsval hade alla de fyra borgerliga gemensamma politiska prioriteringar; det var alliansen som gällde.

Det framgår av svaren på frågan om näst bästa parti i SKOP:s eftervalsundersökning. Bland alla de fyra partiernas väljare hade de flesta (över 80 procent) ett annat borgerligt parti som sitt näst bästa alternativ.

Direkt efter valet var det i alla partier få (under 10 procent) som tyckte näst bäst om Sverigedemokraterna.
I slutet av innevarande riksdagsperiod är blockpreferenserna mindre tydliga. De som tycker näst bäst om ett alliansparti har sjunkit till under 80 procent i alla fyra allianspartierna.

Av störst intresse är dock att synen på Sverigedemokraterna nu skiljer sig åt mellan allianspartierna. Var femte moderat sympatisör (22 procent) tycker nu näst bäst om Sverige¬demokraterna. Bland Kristdemokraternas sympatisörer tycker 9 procent näst bäst om Sverigedemokraterna.

Minst positiva till Sverigedemokraterna är Centerpartiets sympatisörer. Men bland dem tycker ungefär en av fyra (23 procent) näst bäst om ett rödgrönt parti, upp 14 procent-enheter sedan direkt efter 2014 års riksdagsval.

Inom det rödgröna blocket är den största förändringen att två av fem social¬demokra-tiska sympatisörer nu tycker näst bäst om ett borgerligt parti.

Förändringarna av näst bästa parti återspeglar väljarnas tolerans för olika regerings-formeringar efter riksdagsvalet.

En regeringssamverkan eller annat organiserat samarbete mellan Moderaterna och Socialdemokraterna riskerar att gynna Sverigedemokraterna på i synnerhet Modera-ternas bekostnad. Spåren efter Decemberöverenskommelsen förskräcker. Acceptansen för ett sådant M/S-samarbete kommer att vara låg bland M-sympatisörer om deras parti tvingas förhandla bort hjärtefrågor.

Bäst förberedda för ett samarbete över blockgränsen är Socialdemokraterna. Två av fem S-sympatisörer anser att ett borgerligt parti är nästbäst.

Inom både Liberalerna och Centerpartiet finns det relativt stora grupper som tycker näst bäst om ett rödgrönt parti och som därför kan acceptera ett blocköverskridande samarbete.

Men ett samarbete kan kosta när somliga sympatisörer har andra borgerliga nästbästa preferenser. Liberalerna ligger nära riksdagsspärren och har inte råd att förlora sympatisörer. Centerpartiet har större säkerhetshöjd och har bättre råd med ett sam-arbete över blockgränsen.

De flesta partierna kanske tjänar på en enpartiregering. Frågan är om de föredrar en socialdemokratisk eller en moderat enpartiregering.

Den starka högervinden har inte bara blåst förbi allianspartierna. På vägen har den också blåst partiernas sympatisörer åt olika håll.

Örjan Hultåker är docent och vetenskaplig ledare hos SKOP