Regeringen måste backa om magasinförbudetRegeringen har försökt överimplementera vapendirektivet sedan det röstades igenom i EU. I princip samtliga remissinstanser är starkt kritiska, förslaget är dåligt formulerat och mycket lite tyder på att en ny lag skulle ha några effekter på den organiserade brottslighet regeringen säger sig vilja stävja. Ändå framhärdar man, skriver Pia Clerté och Stefan Ekstedt.

Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade mot vapendirektivet i EU-parlamentet och har motsatt sig överimplementeringen i varje steg. Moderaterna röstade ja i EU-parlamentet, men har sedan arbetat för att den svenska implementeringen inte skall drabba jägare och sportskyttar. Så sent som i juni sade samtliga av dessa partier, tillsammans med Vänsterpartiet, nej till Regeringens försök att implementera direktivet.

Regeringens lagrådsremiss visade sig innehålla flera fall av överimplementering, det vill säga går på flera punkter längre än vad direktivet kräver. Det gällde exempelvis föreslagen flytt av vissa vapen till kategori A – det vill säga vapen som är förbjudna att inneha-, utökat användande av tidsbegränsade licenser, märkning av historiska vapen och begränsning av vissa typer av vapenmagasin.

Regeringen påstod sig ha lyssnat på kritiken och reviderade sitt förslag om reglering av vapenmagasin så att det inte längre skulle innefatta magasin för vapen med kantantänd ammunition. Resten av de långtgående förslagen låg kvar. Detta fick omfattande kritik av M, KD, C och SD. Så sent som i juli sammanfattade Liberalernas Lina Nordquist partiets position ”Byråkrati och regler måste kunna motiveras, de har inget egenvärde”.

Regeringens förslag om begränsning av innehav av vissa magasin fick stark kritik i den senaste remissrundan, trots att regeringen valde att kraftigt begränsa remissinstanserna. Försvarsmakten, som tidigare påpekat att förslagen skulle vara till men för personalens stridsduglighet, fick till exempel nu inte tillfälle att yttra sig.

Trots detta inkom 134 remissvar som avstyrkte regeringens förslag. Endast 2 remissinstanser tillstyrkte (Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten). Polismyndigheten ombads sedan inkomma med ytterligare ett remissvar för att ge argument för en reglering av samtliga magasin.

Regeringen lade för några veckor sedan ett förslag om tillståndsplikt föpr innehav av samtliga magasin och presenterade detta som ett verktyg mot gängbrottsligheten. Polismyndigheten vill ha en reglering för att underlätta beslagtagande och förverkande av magasin. Poliser på fältet ifrågasätter dock påståendet att de ofta skulle behöva lämna tillbaka magasin till kriminella, och Mikael Damberg har inte kunnat visa någon statistik som underbygger hans påståenden. Möjligheter att beslagta och förverka ges redan idag i Brottsbalken 36:3 och i Rättegångsbalken 27:1. Anser man att det inte skulle räcka, är det alltså närmre till hands att förtydliga dessa paragrafer istället för att skapa nya lagar. Det finns som sagt inget egenvärde i mer regler.

Den reglering som regeringen förslår är dessutom i sig absurd. Det handlar om att göra det brottsligt att inneha en plastlåda och en fjäder. Regeringen fick också skarp kritik från lagrådet eftersom definitionen på magasin saknas i lagtexten. Vilken liten plastlåda och vilka fjädrar är det man vill förbjuda? Det är i det närmaste omöjligt att definiera. FN uteslöt magasin ur sitt vapenprotokoll eftersom det inte gick att hitta en juridisk hållbar definition.

Förutom allt ovanstående är den förslagna lagtexten utformad så att det är laglydiga vapenägare, sportskyttar, jägare och samlare som drabbas. Regeringen har nämligen valt att koppla tillståndet på magasin med ändamål på tillståndet på tillhörande vapen. Detta kommer givetvis inte på något sätt påverka gängkriminaliteten.

Regeringen bör tänka om. Man har inte kunnat motivera vare sig den extra byråkratin eller nyttan av dessa nya regler och att gömma sig bakom EU eller Polismyndigheten för att införa absurda lagförslag fungerar inte längre. Inrikesminister Damberg, lägg detta absurda förslag i papperskorgen där det hör hemma och koncentrera er på åtgärder som verkligen gör skillnad på gängkriminaliteten.

Pia Clerté är dynamisk sportskytt, flerfaldig svensk mästarinna och debattör

Stefan Ekstedt är dynamisk sportskytt, europa- och världsmästare, polisinspektör och utbildare inom POLKON (polisiär konflikthantering)