Print Friendly, PDF & Email

PM till den blivande statsministern. Från den gemensamma planeringsgruppen

Av Redaktionen | 31 December 1985


1985


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

PM Konfidentiellt
till den blivande statsministern
Från den gemensamma planeringsgruppen
Såväl de offentliga opinionsundersökningarna som interna värderings- och
profilanalyser pekar på en borgerlig valseger.
Konkreta förberedelser för regeringspolitiken måste initieras med inriktning
på en bestämd kursändring under hösten. Den begynnande lågkonjunkturen
understryker behovet av snabba förändringar inom vitala samhällsområden. Annars riskerar en nytillträdd regering att
fångas av krisproblemen. Skiftet av regeringsmakten måste till skillnad från
1976 präglas av goda förberedelser, konsistenta uttalanden och allmänt förmedla
ett intryck av kompetens hos den nya
regeringen.
Vi föreslår att konkreta förberedelser
vidtas, inom ramen för partiledningar
och tilltänkta departementsledningar, i
syfte att omedelbart efter en borgerlig
valseger genomföra nedanstående åtgärder:
A vskaffa löntagarfonderna genom att
i oktober byta ut styrelserna och säga
upp personalen, frysa tilldelningen av
medel och igångsätta avvecklingsgruppens process. En expertgrupp bör redan
under sommaren fördjupa avvecklingsgruppens analys beträffande hur företag
Svensk Tidskrift kommer inför valet
att presentera ett antal PM till en
nytiiiträdd regering. Innehållet i
dessa PM uttrycker inte
nödvändigtvis Svensk Tidskrifts
uppfattning. I stället skall de fylla
syftet att peka på de beslut som en
borgerlig regering måste fatta .
som drabbats orimligt av vinstdelningsskatten skall behandlas, liksom den juridiska hanteringen av avvecklingen. Avskaffandet av löntagarfonderna·återfinns
som en del av ett paket. Detta paket
utgör regeringens första proposition till
riksdagen.
l paketet, som går under arbetsnamnet
“Mandat för förändring”, återfinns även
detaljerna för en sänkning av marginalskatterna till40%fram till1988.
Marginalskattesänkningar inleds omedelbart efter regeringens tillträde. Den
inträdande lågkonjunkturen understryker behovet av förändringar som märks
och som har en klart stimulerande effekt.
Mycket talar därför för att skattesänkningarna måste göras större än planerat i
ett tidigt skede av den nya regeringens
maktutövning.
l argumenteringen inför valet måste
skattesänkningarnas dynamiska effekt
belysas; marginalskattesänkningarna får
ej uppfattas som en del i ett nollsummespel, utan som en åtgärd som ökar utbudet av arbetsinsatser. Som exempel kan
nämnas den blygsamma ökning av arbetsutbudet som krävs för att kompensera statsinkomsterna vid ett totalt
marginalskattetak på bara 50 %. Kostnaden för ett sådant tak – 5360 miljoner –
kommer vid en skattekvot på ungefär 50
procent att bli självfinansierande vid en
ökning av BNP med 10720 miljoner.
Denna ökning av BNP motsvarar ungefär l ,3% av BNP till marknadspris
1985 (ca 820 miljarder), en teoretisk ökning av arbetstiden med 34 minuter eller
7 minuter per dag.
Om alla arbetar 7 minuter mer, eller är
motsvarande mer produktiva, behöver
denna första marginalskattesänkning
inte finansieras genom nedskärningar.
Landets skattechefer samlas hos finansministern för att erhålla direktiv om
de nya skattetabellerna dagen efter ett
riksdagsbeslut. De nya skattetabellerna
för 1986 skall finnas arbetsgivare och
löntagare tillhanda l december 1985. Vidare innehåller detta paket förslag om att
undanta arbetande kapital från förmö-
genhetsskatt från och med 1986 års taxering. En speciell task-force med uppgift
att föreslå förbättringar för småföretagen
inrättas som rapporterar direkt till statsministern l december 1985.
Samtliga nytillträdande statsråd skall
inom 100 dagar motivera de myndigheters framtida existens, som framgår i
särskild PM·, och inom 12 månader skall
regler och förordningar som inte uttryckligen konfirmerats av regeringen upphö-
ra.
Betyg återinförs för årskurserna 3, 6
och 7 från och med läsåret 1986. För
årskurs 7 ges vårterminsbetyg 1986. Generaldirektören för skolöverstyrelsen
amlar tillsammans med Utbildningsmi- 179
nistern landets rektorer veckan efter
riksdagsbeslutet för att informera om genomförandet.
En task-force upprättas för att under
våren till statsministern föreslå nya antagningsregler till högskolan i syfte att
underlätta direktintagningen och förenkla systemet.
Ett barnavdrag på 15 000 kronor per
barn aviseras från och med inkomståret
1986.
Regeringen nedsätter de sociala avgifterna för inkomsttagare mellan 16 och 24
år – arbetsgivaravgifterna – med 10
procentenheter; den nedsättning som i
dag gäller i Norrbotten.
Priselasticiteten på yngre arbetskraft
torde vara så hög, att en sänkning av
kostnaden för sådan arbetskraft i icke
oväsentlig grad höjer arbetsgivarnas efterfrågan på yngre arbetskraft.
Sammantaget skall regeringens insatser de första månaderna visa på en definitiv kursomläggning inom ett antal symbolområden.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019