Per Ericson; Sextioåriga ungdomar


1995


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

PER ERICSON:
SEXTIOÅRIGA UNGDOMAR
U
ngsvenskama, numera det
vi kallar Moderata
Ungdomsfårbundet, bildades i maj 1934. Det nya
fårbundet startades i samband med den
slutliga brytningen mellan Allmänna
Valmansfårbundet och Sveriges
Nationella Ungdomsfårbund, som
kommit att dra sig alltmer åt det nationalsocialistiska hållet.
I samband med årets 60-årsjubileum
har MUF låtit ge ut en bok om fårbundet, fårfattad av Jacob Broberg.
Modern idehistoria
Broberg har gjort en berömvärd insats.
Hans bok är inte bara en fylligjubileumsskrift med allt vad det innebär utan
bjuder också på ett stycke modem idehistoria. Den kommer att inta en given plats
som referensverk när det gäller utvecklingen av frihetens ideer i Sverige.
Ungdomsfårbundet har intagit en
central roll i partiets arbete, både organisatoriskt och intellektuellt. Mycket har
fårändrats under sextio år. Dagens läsare
av Moderat Debatt skulle fårmodligen
60 år i frihetens tjänst. Jacob Broberg, Moderata
Ungdomsforbundet, 1994.
uppfatta många av artiklarna i Ungsvensk
Lösen som tämligen bisarr lektyr. Och
1969 års krav på att moderata samlingspartiet skulle inrikta sin reformiver på att
reducera de stora fårmögenheterna skulle
– tack och lov! – inte väcka någon som
helst entusiasm hos en MUF:are av 90-
talsmodell.
Besannadefarhågor
Ändå är det slående hur många debattämnen och argument som överlevt tidens
tand. Under pensionsstriden 1957 engagerade sig ungdomsfårbundet starkt mot
det socialdemokratiska tvångsfårslaget
om ATP. Med facit i hand kan vi konstatera att farhågorna om övervältrad
betalningsbörda på de yngre generationerna och dålig långsiktig värdesäkring
kom att besannas.
Principfast hållning
I kampen får fri radio och TV har moderata ungdomsfårbundet haft ett stort
inflytande på samhällsutvecklingen, både
genom sin principfasta hållning och
genom handlingskraften hos alla de ungmoderater som snabbt engagerade sig i
närradiosändningarna, när den möjligheten uppstod. Många av dem har senare
58 SVENSK T!DSKR.IFT
gått vidare till att jobba med reklamfinansierad radio efter det att den borgerliga regeringen liberaliserat radiolagstiftningen i enlighet med de riktlinjer som
dragits upp och populariserats av
MUF:are under decennier.
Nya kampanjmetoder
Det är inte bara i frågan om etermedia
som ungdomsfårbundet hållit sig väl
framme i utnyttjandet av modern teknik
och nya kampanjmetoder. När MUF
beslutade att ringa alla farstagångsväljare i
1991 års valrörelse introducerade man
telemarketing som ett givet inslag på den
svenska kampanjarenan.
Under 1960-talets begynnande vänstervåg kom Högerns ungdornsfcirbund
att inta positionen som ”det enda borgerliga ungdomsfcirbundet”. Det vore bara
en lätt överdrift att påstå att MUF fortfarande innehar den rollen. Inget av de
andra politiska ungdomsfårbunden kan
idag visa prov på en framåtsyftande idedebatt på klart ickesocialistisk grund.
Lojal opposition
Ungdomsfårbundet har alltmer kommit
att fungera som moderata samlingspartiets samvete – moderpartiets ”lojala
opposition”, om man så vill. Som när
~UF 1989 presenterade en ”röd lista”
över de moderater som varit med om att
höja skatten i kommuner och landsting.
Aktionen väckte stor uppmärksamhet,
både internt och externt.
Moderata ungdomsfårbundet fyller
allgämt en viktig funktion som högerns
avantgarde. Dagens debatt om generationsskulden och o.m socialpolitiken hade
varit betydligt blekare utan ungmoderata
insatser. Nu ser vi fram mot sextio år till.
SVENSK TIDSKRJFT 59