Per Dahl, Carl Johan Ljungberg; Vad ger man den som tycks ha det mesta om inte en bok


1993


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LITTERATUR
PER DAHL & CARLJOHAN LJUNGBERG:
VAD GER MAN DEN SOM TYCKS
HA DET MESTA OM INTE EN BOK?
T
ill den solsemestrande:
varfor inte High latitudes: a
history of Swedish polar
research av Gösta H Liljequist (Streifferts), vilken ger tillräckligt
medisochvarghundsbilderfor enlivstid…
Till den historieintresserade, t ex
Cecilia Stegös Systemskiftet: en 1800-
talshistoria, (Nerenius och Santerus), som
speglar hur den svenska liberalismen
föddes. Annars ärböcker om 1700-talet
presentenpåmodet. Förutom Nationalmuseums stora inbunda katalog Solen
och nordstjeman, t ex Sten Åke Nilssons
Det sköna 1700-talet (Norstedts), Göran
Alms CarlHårleman och den svenska rokokon
och Franskt blev svenskt : den franska
konstnärifamiljen Masreliez i Sverige under
1700-taleteller faksimiltrycket Ritningar
på våningshus av Carl Wijnblad från 1755
(Nytryck av Rekolid).
Till den Europaintresserade, t ex den
lilla The celts :first masters ofEurope (de
första misslyckade federalisterna…)
(Thames and Hudson, New Horizons).
Eller östkännaren; Timothy Garton Ashs
nya In Europe’s name : Germany and the
divided continent (Random House), for
attmedtre raskakliv närmasigsamtiden…
Något utvidgat tema har Magnus
Anderssons Efter murens fall (Nerenius
och Santerus) i vilken han skildrar västs
reaktion på det nya öst. Den som är
intresserad av inträngande porträtt av
svarta genren rekommenderas Paul
Prestons nya tjocka biografi Franco (Harper Collins). Vår mörka samtid skildras
även av Slavenka Draculici Balkan Express
där Balkankrigets vardag avtecknar sig i
all sin absurditet (Ordfront).
Till den kulturellt intresserade som
tröttnat på såväl Rambo som Rimbaud:
Henri Troyats nya stora biografi över
Verlaine (från Flammarion). Ellerkanske
en rysande bokmedviktorianskaspöken,
Häxan i Penstanton av M R James
(Legenda), ellerMolards salongav Thomas
Millroth, om en stockholmsk konstnärinna som samlade svenska målare i
Paris kring 1900 (Forum). Gunnar
Brusewitz och Staffan Söderblom stannar
hemma och brevväxlar över den sjö där
de bor i Dagboksbrev (Bonniers, ill).
Till den somsnart skall flytta: Compact
SvEN sK T! DS KRI FT 449
j
living : ideerför trångbodda av Lorrie Mack
(Prisma). Till den som byter land: Ana
Martinez ’Anai Sverigemedmångaroande
iakttagelser (Brombergs).
Till den konspirativt sinnade Operation Narva av Harry Winter (Timbro).
ERWIN BISCHOFBERGER:
Och till den som ogillar dagens ondska
kanske 1920-talsrniljön i Oskuldens tid
av Edith Wharton (Trevi), aktuell på nytt
genom en fin film, utgör till sist en
lämplig medicin.
KAPITALISMEN OCH KATOLSK
ETIK
I
böijanavvårtsekelförfåktadeden
berömde tyske sociologen Max
Weber (1864-1920) tesen, att den
moderna kapitalismen var ett
resultat av protestantismens etiska
värderingar. Principer och dygder som
ansågsvara ”typisktprotestantiska” såsom
flit, sparsamhet och en asketisk hållning
utgjorde grunden för kapitalismens
framväxt och utveckling. I sin nya bok
ifrågasätter Michael Novak denna tes.
Han är professor och en av USA:s mest
kända författare som har publicerat en
lång rad böcker som berör frågor kring
ekonomi, etik och religion.
Michael Novak. The Catholic Ethicand the Spirit of
Capita/ism. The Free Press. Maxwell Macmillan
International. New York, Oxford 1993.
Novak böljar sin framställning med
att påpeka, attjapanerna som företräder
och rentav förkroppsligar en effektiv
variant av kapitalismen inte är protestanter och inte heller behöver bli det
för att uppnå sitt syfte. De senaste åren
har Novak under några längre forskningsresor lärt känna de två stora
ekonomiska tröskelregioner som har en
starkt katolsk prägel, nämligen Latinamerika och Östeuropa. Samtidigt som
demokratin håller på att vinna terräng
där breder också marknadsekonomin ut
sig. Det är mot den bakgrunden som
den här boken har kommit till.
Utifrån sina enorma kunskaper och
långa erfarenhetertecknarförfattaren en
vision av hur den katolska etiken förmår
befästa och vidga kapitalismen samt
450 SVEN SK TIDSK RI FT