Print Friendly, PDF & Email

Per Dahl, Carl Johan Ljungberg; Nytt om litteratur

Av Redaktionen | 31 december 1990


1990


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

UllERATUR
PERDAHL
CARL JOHAN UUNGBERG:
Nytt om litteratur
skönlitteratur och klassiskt
D
et lilla svenska företaget Fabel ger
ut En gammal romersk kokbok,
byggd på Apicius’ receptsamling
från första århundradet e Kr och översatt
av Madeleine von Heland, med anpassade moderna mått och vikter. Inbunden.
Fabels andra kokbok är En gammal
svensk kokbok, ursprungligen Een lijten
Kockebook från 1650, nu återutgiven
med inledning av Per Erik Wahlund.
Även måttangivelserna i denna bok har
moderniserats. Inbunden.
En fabel om vad som följer när livet tar
slut har Sven Fagerberg skrivit. Med stort
dialoginslag och sedvanlig lätt hand bjuder Sankte Pers nattklubb: en berättelse
om livet efter döden (Alba) på en lika
halsbrytande som elegant historia.
Från Finland kommer kritikern Merete
Mazzarellas Samtal (Söderströms, 165 s).
Mazzarella har skrivit en vild och djupt
skiftande essäsamling, där allt från hälsandets ritualer till av henne beundrade
“tanter” och konsten att berätta – sant
och falskt – får utrymme.
Rappt, bitskt och träffande granskar
Svenska Dagbladets ledarskribent Göran
Albinsson Bruhner allt från avunden till
språkets förskönande av vår tids politiska
avigsidor i boken På tvären (Timbro, 201
s).
Historia
Om det brittiska konservativa partiets
omvandling kring 1900 handlar två
böcker: Frants Coetzees For party or
country: nationalism and the dilemmas
of popular conservatism in Edwardian
England (Oxford University Press, 221 s)
och Matthew Fforde: Conservatism and
collectivism 1886-1914 (Edinburgh
University Press, 222 s). Böckerna väcker
den spännande frågan vad som förändrade partiet: de många påtryckargrupper
som sprang fram dessa dynamiska år,
eller det faktum att många institutioner
som varit stöttor för partiet föll bort eller
minskade i betydelse.
Om varför den brittiska aristokratin
sjönk i betydelse skriver David Cannarline i The decline and fall of the British
aristocracy (Yale University Press, 813 s).
Utan att klart ha avgränsat sitt ämne ger
boken inblickar i vad andra har skrivit i
ämnet, och pekar på jordbruksdepression
och irlandslagar som mäktiga faktorer
bakom i varje falllantadelns tillbakagång.
Kompletterar den nämnda boken gör
Jeremy Paxmans Friends in high places
(Michael Joseph, 335 s), som visar att det
gamla etablissemanget till stor del ännu
styr, trots Thatchers bemödanden om att
öppna nya vägar: de kåraktiva från Oxbridge, klubbmedlemmar, ledarskribenter, Sandhurstofficerare. Men klubbarnas
roll har minskat, och i Thatchers regering
fanns bara två Etonelever. Paxman menar
att de nya vindarna inte enbart är av godo;
de blåser även in en själviskhet utan moralisk ram i maktens gemak.
Om Historien som biologiskt livsöde
handlar historikern och Bonnministern
Ingemar Karlssons avhandling med undertiteln Om perspektivförskjutningar
inom mellankrigstidens tyska historieskrivning (Avhandlingar från historiska
institutionen i Göteborg, nr l). Boken behandlar hur historieskrivningen mellan
krigen färgades av biologiska föreställningar i darwinistisk anda om ras, “liv”,
öde och kamp.
Forska själv! En bok om arkiven i
Stockholm är redigerad av Leif Gidlöt
och Peeter Mark (Stockholmsmonografier utg av Stockholms stad, 236 s). Där
berättas hur man får fram fakta om bebyggelseutveckling, fysisk närmiljö, fritidsliv och släkthistoria i Stockholm.
Biografi och personhistoria
På förlaget John Murray i London ger
Alan Palmer ut en ny studie av marskalk
Bernadotte: Bernadotte: Napoleon’s
marshal, Swedens king. (285 s) Recensenten i Times literary supplement anmärker att det är lite trist att några av tidens mest spännande bataljer saknas i
skildringen, men så måste det ju vara:
Bernadotte utmärkte sig bl a genom att
inte infinna sig till dem …
När Tyskland åter enats utkommer en
solitt anlagd Bismarckbiografi på engelska: Otto Pflanzes Bismarck and the development of Germany, 3 delar på sammanlagt 1500 sidor (Princeton university
press). Pflanze betonar något överraskande bl a Bismareks roll som misslyckad politiker; hans storhetsdagar låg före enandet, hans strävanden på 1870- och 1880-
talen kom att ge allt mindre resultat.
Den tjeckiske märkesgestalten Thomas
Masaryk möter i helfigur i tre andra volymer som Stanley Winters m fl redigerat:
Thinker and Politician, Thinker and
Critic och statesman and Coltoral Force
(London: Macmillans förlag). Här framställs Masaryks syn bl a på den tjeckiska
nationaliteten och på dess minoritetsfrå-
gor. Volymerna ger tillfålle att återknyta
den demokratiska förnyelse som president Havel inlett till landets förkommunistiska period och dess tänkande.
Den svenska memoarvågen späds på
519
när förre chefen för Handelsbanken Jan
Wallander givit ut sina minnen Ledarskap: Teorier och verklighet (Bonniers,
143 s). Förre ambassadören Kaj Björk bidrar till den nya neutralitetsdebatten med
Kallt krig: Människor och ideer (Tiden,
222 s), och förre Helsingforsambassadö-
ren Ingemar Hägglöt ger sin syn på Kekkonen-eran i Dagbok från Salutorget
(Helsingfors, söderströms).
Om den oerhört populära sångerskan
Ulla Billquist handlar slutligen boken
Köp rosor … skriven av hennes dotter
Asa Billquist-Roussel och Olof Svedelid
(Sellins, 235 s). Något av tidlöshet fanns
det i hennes röst, en smittande värme och
innerlighet som gör att hon ännu 40 år
efter sin död är radions mest efterfrågade
artist.
Filosofi och samhälle
Om mänsklighetens krokiga virke handlar Isaiah Berlins The Crooked Timber
of Humanity (J Murray, 276 s). Han utvecklar såväl temat från Vico and Herder,
alltså den moderna historismens innebörd, som frågan om Joseph de Maistre
var fascismens portalgestalt eller endast
nihilismens. Berlin försvarar pluralismen,
att leva och låta leva, och betonar att det
tragiska· aldrig kan uteslutas ur människans värld.
För första gången på svenska kom i
höst Augustinus’ Bekännelser (tidigare
versioner har inte omfattat slutkapitlen,
där författaren lade sin slutkläm . ..). Det
är Artos förlag som gjort den djärva satsningen på Bengt Ellenbergers översättning (c:a 340 s). En ny Luther-studie är
Bernhard Rothens Die Klarheit der
Schrift (Vandenhoeck & Ruprecht, 262
520
s), vars syfte är att söka övervinna dagens
teologiska oreda genom att i Luthersanda
söka sig tillbaka till skriften och frilägga
denna, i inre såväl som i yttre bemärkelse.
The social dimension of sedarianism
heter en analys av Bryen R Wilson (Oxford, Ciarendon Press, 299 s) vari en bred
översikt och en lättillgänglig analys görs
av de religiösa sekternas roll i dag, från
sjundedagsadventister, över moonies till
scientologer. Wilson menar att iakttagelsen att sekterna efter en generation blir
etablerade kyrkor kanske stämmer för
USA, men ej allmänt.
l dag och i morgon
John Maynard Keynes: Iife, ideas, legacy (red Mark Blaug, 100 s) heter en ny
bok från Institute of Economic Affairs,
tankesmedjan där Thatchers ekonomiska
program växte fram. I boken medverkar
bland andra nobelpristagarna James Tobin och Milton Friedman. James M
Buchanan, likaledes nobelpristagare, utvecklar i en annan IEA-Biackwell-bok
sin syn på Constitutional economics (288
s), och pekar bl a på det tragiska i att J M
Keynes’ ideer lockat till övergivande av
den ‘fiskala författning’ som var självklar
för tidigare regeringar.
Vilka banker är bäst? Frågan besvaras i
Managing change in excellent banks av
Steven I Davis (Macmillan, 163 s), där en
bild av dramatisk förändring just för banker tecknas. Djärvhet i strategi är viktig,
Japans banker tycks t ex snarare “följa
John”; förmågan att visa bredd och klara
skiftande uppgifter poängteras också.
Förmågan att klara lån slår ut flera banker
från listan, och bör ha slagit ut fler sedan
boken kom ut vid årets början.
Till sist några östböcker. En klassiker
om sovjetsystemet och Stalintiden torde
den ryske journalisten Arkadij Vaksbergs
avslöjande bok Skjut de galna hundarna!
Berättelsen om Stalins åklagare Vysjinskij och hans tid bli (Norstedts, 356 s).
Perestrojkan är ett medel att förnya det
totalitära samhället, hävdar den engelske
forskaren John Gray djärvt i boken Totalitarianism at the crossroads (red Ellen
FraokeJ Paul, Transaction books, 217 s).
Det sker genom att krossa “fria” institutioner som de centralasiatiska maffior vilka under Brezjnev fört in relativt välstånd
i dessa regioner. Vladimir Bukovski hävdar i samma bok att det sovjetiska folket
måste stålsätta sig för inbördeskrig eller
ekonomisk kollaps, eftersom endast nå-
gon av dessa kan sätta punkt för ett totalitärt välde. Om övergången sker fredligt,
uppstår risk för en “hybridbourgeoisie”
som ser till att det gamla systemet i viss
mån bevaras. På liknande tema spinner
Juliusz Stroynowski (red) i boken Who is
who in the socialist countries of Europe
(K G Saur, 3 vol 1367 s). Verket vars roll
sedan den tillkom blivit en annan – att
spegla en nedåtgående klass – visar vidden av det gångna årets omvälvning. Så
många tomma titlar, och utmärkelser, medan de som i dag når betydelse alltjämt bidar i kulissens skugga!

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Samtida röster om konservatism