Per Dahl, Carl Johan Ljungberg; Nytt om litteratur


1992


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

UllERATUR
PERDAHL
CARL JOHAN LJUNGBERG:
Nytt om litteratur
Ryssland höstens heta ämne
H
ur mycket präglas inte bokutgivningen av aktualiteter och trender! För ett år sedan kom Tysklands- och Europaböckerna. Nu är det
Rysslands tur.
Uppenbarligenärdetsåman resonerari
svenska förlag; inte mindre än fem större
Rysslandsskildringar presenteras till årets
bokmässa: Tsarernas Ryssland av Lars
Elgclou (Wiken; behandlar tiden 1547-
1917), Tsarryssland av Warner Shaw och
David Pryce(ICA;Behandlartiden 1905-
1991), Ryssland är annorlunda av Peter
Normann Waage (Forum; artonhundratalet-1992), Herre, fräls och försona Ryssland av EduardRadzinskij (Norstedts; Nikolaj II:s tid) samt Alexander II – tsaren
befriaren av Henri Troyat (Norstedts).
Detärfascinerande att sehurteman och
ämnen plöstsligt blir salongsfähiga: Fyra
avfem titlar ellerundertitlarinnehåller antingen ordet tsar eller en enskild kejsares
namn. Och Radzinskijs arbete beskrivs av
förlaget som den pust av sanning, som visserligen länge var opublicerad, men som
till slut avslöjade de bolsjevikiska mördarna. Se där! Säkert vällovligt, men varför
intehagivitut den litetidigare, omdet nuär
en så bra bok?
Historia och kungar
Förlagens historiska intresse omfattar nu
inte enbart Ryssland. Snarare är det en
bred tidvattensflod som sköljer in över
bokhandlare och läsare: mer än 40 titlar
från de större förlagen behandlar historiska ämnen på ett eller annat vis- skönlitteraturen frånräknad.
Är det symtomatisktatt det lillaförlaget
Fabel ger ut Snoilskys Svenska bilder i ny
upplaga? Författarna väjer nu inte längre
för teman sombaraför någraårsedanmåste ha ansetts hopplöst föråldrade. Kungar
och krigare av A Floden m fl (Atlantis) är
det tydligaste exemplet: en bok om den
svenska stormaktstidens kungar! Bonnier/Alba är inte stort sämre med en översättning av Alan Palmers Bernadotte –
Napoleons marskalk, Sveriges kung. Atlantis hakar på med Alf Henrikssons En
skandinavisk historia- Norge och Sverige under 1000 år. Att en historia om Finland 1917-1918 tidigare skulle fått titeln
Finlands frihetsväg, är väl heller inte troligt (Allan Sandström, Libris).
Projektetframför andra, åtminstonevolymmässigt, är dock den flitige Herman
Lindquists Historien om Sverige, vars
första av tio band ges ut på Norstedts.
(Lindquist hinner dock med en liten bok
om Columbus, Christofer Columbus –
var han riktigt klok? påT Fischeroch Co i
förbifarten). Ett tidens tecken: Lindquist
järnförs med de förnumstigt nationalistiska pekpinnarnas furste: Grimberg …
En stark trend är också vår kulturhistoria. FischerochCo tarfram Musiken i Sverige i fyra volymer, Norstedts en ny del av
Torgny T Segerstedts Svenska akademien
i sin samtid samt De aderton, en porträttsamling av akademiens ledamöter
under 200 år, författad av Bo Svensen. Ytterligare på samma förlag: retorikprofessorn Kurt Johannessons Svenska tal från
Torgny Lagman till Ingmar Bergman.
Outsiders
”Alternativa” perspektiv är dock numera
tydligen just enstaka alternativ: en bok om
kvinnohistoria, Kvinnohistoria , Yvonne
Hirdman m fl (Utbildningsradion) och en
med titeln Förbjuden kärlek av Rudolf
Thunander (Atlantis) om sextonhundratalets häxprocesser och sexualförföljelse.

Mer neutralt visar Hans LevanderVem
är vem i böckernas värld. Litterära gestalter från A till Ö (Bonniers). Och i dagens
ideklimat skapar kanske P C Jersild rubriker med En lysande marknad (Bonniers),i
vilken utlovas en besk kritik av de nya frihetslärorna.
Europatemat mättat
Mot ebb tycks också Europaperspektivet
röra sig. Även om Jens-Peter Bonde i
Europeiska unionen förbereder oss på
vad som sker med lagar, bankväsen, konsumentskydd etc när EG fördjupas (Norstedts). Gustav Karlsson behandlar Bysans i Från Rom till Asien (Carlssons),
Gun Kessle ochJan Myrdalgotikensframväxt i När västerlandet trädde fram –
skulptur i franska och norska kyrkor från
elva- och tolvhundratalen (Norstedts).
Den brittiske populärhistorikern Paul
Johnson målar den moderna västerländska vardagens födelse i Det modemas fö-
delse – 1815-1830 (Ratio), Sven Tägil
341
redigerar Europa – historiens återkomst
på Gidlunds. Motsatsen, tanken på historiens slut, har attraherat Norstedts, som
ger ut den amerikanske forskaren Francis
Fukuyamas Historiens slut.
Detta är några få axplock bland de
många historieböckerna. Är det så att vi
går mot ett nytt nittiotal, inte enbart rent
kronologiskt. Det förra präglades av internationaliseringoch ekonomisk expansion,
likaväl som av nittiotalismen som mentalitet. Expansionen tycks dock inte ha avsatt
många spår i bokfloden, förutom Scania:
fordonshistoria 1891-1991 avBjörnErik
Lind på Streiffert och Co. Förlagen tycks
anseGrimbergs traditionsomsäkrarekort
än Eli Heckschers . . .I höst möter vi också
det slutliga beviset på att historien vänt
blad: Svenska turistföreningens nya bok
har titeln Folkhemmets byggande. Välfärdssamhällets smalhus och förortsbebyggelse har blivit hembygdsminnen för
kulturturisten …