P-O Eriksson; Reformregeringen är värd att väljas om


1993


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

REFORMREGERINGEN ÄR
VARDATTVALJAS OM
P-0 ERIKSSON
Perioden eftervalet iseptember 1991 harpräglats, dels av åtgärderför att reparera sviterna efter
1980-talets kasino-ekonomi, delsfyrklövmegeringens omfattande reformarbete. Här utvecklar
centerns P-O Eriksson den agenda han anser att regeringen bör gå till val på. Detta är den
ena av två artiklar under vinjetten ”Värd att väljas om” som publiceras i detta nummer av
Svensk Tidskrift.
N
otan från 1980-talets
stora köpfest, då problemen i ekonomin
sopades under mattan,
blev hög. Statlig akutmottagning får
bankerna, räntechocker, utslagning av
arbetsplatser ochdärmedstorarbetslöshet
samtbetydande underskottide offentliga
finanserna är det pris svenska folket fatt
betala efter det socialdemokratiska 80-
talet i den ohejdade konsumtionens
tecken.
Under den nuvarande mandatperioden har – trots problemen i ekonomin – ett omfattande reformarbete
inletts. Grundstenarna i samhället och
ekonomin såsom värdet av arbete,
sparande och investeringar framfår
konsumtion med lånade pengar är på
P-0 ERIKSSON är ordforande i centems riksdagsgrupp och i Riksdagensfinansutskott.
väg att återställas. Den nuvarande
regeringen lägger grunden får en ny
välståndsskapande politik och ekonomi.
Vilja att ta ansvar
Fyrklöverregeringen rustarSverige inför
2000-talet. Målet är att skapa en uthållig
ekonomisk tillväxt, konkurrenskraftigt
näringsliv som kan skapa trygga och
riktiga arbetstillfållen, resurshushållning
och därmed bättre miljö samt en rättvis
fördelningspolitik. Utgångspunkten får
centerns regeringsmedverkan är viljan
atttaansvarochskapagodalivsbetingelser
får människorna i hela vårt land.
Jag och centern går in i 1994 års
valrörelse får att begära förnyat fårtroende hosväljarnafårattkunnafullfölja
det reformarbete som inletts. Målet är
ett ännu starkare centerparti och fortsatt
regeringssamverkan tillsammans med
moderaterna, folkpartiet och kds.
408 SVENSK TIDSKRIFT
Svenska folket har nu fatt besked om
hurvivill och kan fårbättra villkoren får
de mindre fåretagen får att skapa fler
arbetstillfållen, forma en ny arbetslöshetsfårsäkring som omfattar alla, göra
nödvändigafårändringari transfereringssystemen, ta sundare regler inom
bostadssektorn och skapa en kretsloppsanpassad ekonomi.
LÅngsiktig strategi
Regeringspartierna har en långsiktig
strategi får att minska underskottet i de
offentliga finanserna och därmed ta ned
räntorna och bibehålla en låg inflation.
Ominriktningen av den ekonomiska
politikenfårändras efter 1994 års val t ex
som en följd av en socialdemokratisk
regering kommer vi att ta en tid av oro
och ovisshetfårdetstoraflertalet.Sverige
skulle förlora tid.
Vi står inför viktiga uppgifter nästa
mandatperiod. Jag vill framfårallt
understryka fem områden som särskilt
angelägna.
För det fårsta kommer kampen mot
arbetslösheten att vara den viktigaste
uppgiften. Centern i regeringsställning
är en garant får att arbetslinjen ska gälla.
Fler nya arbeten
Under senare tid har det kommit många
glädjande besked om nyanställningar.
AMS visar på en vändning av arbetslösheten. Antalet nyanrnälda lediga
~ …………….._ . ..::__- , __ —
platser ökar. Industriförbundetsfåretagspanelvisarienrapport attantaletanställda
i småindustrin kan öka med 3 procent
inom fyra månader. Det skulle innebära
12.000 nya arbetstillfållen. Det räcker
dock inte. Det behövs många fler nya
varaktiga arbeten.
Särskilt ungdomar drabbas hårt av
arbetslösheten. De far inte nödvändig
arbetslivserfarenhet får att bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Ungdornspraktiken som introducerats av
arbetsmarknadsministern har blivit en
succe. Inte sällan leder praktiken till att
många ungdomar tar fast arbete i sitt
praktikfåretag.
Förläng ROT-programmen
De s k ROT-programmen får renovering och ombyggnad av privatbostäder,
ålderdomshem, skoloroch andralokaler
är ett annat exempel på åtgärder som
skapar aktivt arbete istället får passivt
bidragsmottagande. Dessa program bör
förlängas.
Tidigarelagda investeringar i infrastruktur, ökade resurser till utbildning
ochforskning ochkompetensutveckling
bidrar inte bara till att höja Sveriges
konkurrensnivå generellt utan också att
ge människor möjlighet till arbete eller
utbildning.
Förslaget om en allmän och obliga- .
torisk arbetslöshetsfårsäkring som
presenterats under hösten garanterar att
SvEN sK T ms KR IFT 409
alla ar en trygg ekonomisk ersättning
om arbetet forsvinner. Det är bättre än
nuvarande system där många människor
inte ar del av någon a-kassa.
Tvära kast
Många av de åtgärder som vidtagits for
att bekämpa arbetslösheten kommer att
ge resultat under nästa mandatperiod.
Det är därfor angeläget att det inte blir
tvära kast i den inslagna politiska linjen
som kan äventyra möjligheterna till
riktiga arbeten.
Fördet andra är höjd status och bättre
forntsättningarfor de små ochmedelstora
foretagen ettviktigtinslagi reformarbetet
och for att a tillväxt i Sverige. Här har
regeringen visat prov på ett viktigt
nytänkande.
Förstärkta och fornyade utvecklingsfonder, bättre tillgångtill riskkapital,
forenklade arbetsrättsregler och sänkt
fåretagsbeskattning är exempel på det
omfattande reformarbete som innebär
forbättringar for de små foretagen.
De små och medelstora foretagen
fyllermånga viktigafunktioner.Debidrar
till en god servicenivå och skapar
förutsättningarförnyajobbihelaSverige.
De bidrar till en sund konkurrens. Ny
teknik och ny produktutveckling
introduceras ofta genom de mindre
foretagen. Det är inom de små och
medelstora foretagen som många av
1990-talets nya arbeten finns.
Socialdemokraterna forsökte flötta
med småforetagen genom att anordna
en småföretagarriksdag. Förslagen
därifrån har snabbt fallit i glömska hos
socialdemokraterna, som inte är kända
for att värna den lilla enheten eller de
små foretagen, utan fåreträder de stora
foretagens intressen. Centern har en
tradition att värna de mindre och
medelstora foretagen. Det tänker vi
fortsätta med.
Kretsloppssamhälle
Ett tredje viktigt område är att skapa en
bättre miljö genom att forena ekonomi
och ekologi. Grundenfor ett kretsloppssamhälle har lagts. Atervinning och
återanvändning är nyckelbegrepp.
Arbetet med att omvandla det
ambitiösa FN-dokumentet från UNCED i Rio om miljö står i fokus inom
miljöarbetet. Lokala handlingsprogram
for en bättre miljö tas fram i kommuner
ochbostadsområden. Konventionenom
biologisk mångfald foljs upp genom att
vi i Sverige garanterar olika arters
möjlighet till fortlevnad i vårt land.
Under nästa mandatperiod måste
arbetet drivas vidare i riktning mot ett
utvecklat kretsloppsanpassat och resurshushållande samhälle. En skatteväxling
där tärande på miljön och resursutnyttjande utgör skattebasen istället for
arbete blir ett viktigt inslag i miljö- och
skattepolitiken. En socialdemokratisk
410 SVENSK TIDSKRI FT
regeringefter 1994 års val skulle innebära Centern är en balanserande mittenfaktor
flera steg tillbaka i miljöpolitiken. mellan de både extremalternativen.
Decentralisering och forstärkt kom- Det femte området är att reformera
munalt självstyre är det fjärde området vårasocialforsäkringssystemmedmålsättsom jag vill betona. Reformeringen av ningen att skapa en bra grundtrygghet.
transfereringssystemen till kommunerna
och upphävarrdet av det kommunala
skattestoppet syftar till att stärka
kommunernas självbestämmande. Det
är inte staten som ska bestämma hur
kommunerna ska forfoga över sina
medel. Den beslutsrätten ska vara
decentraliserad till kommunen.
Grundtrygghet
Decentraliseringav beslutenbidrarockså
till att öka mångfalden. Den lösning som
passar bäst i en given miljö far företräde,
vilket skapar ökade valmöjligheter i t ex
skola ochbarnomsorg. Privata alternativ
kommer att öka. Privatisering far dock
inte bli ett självändamål i sig. Inte heller
kommunala monopol. De bäst lämpade
alternativen måsteväljas ivarje situation.
Det är nödvändigt for att skapa bättre
rättvisa. Med dagens system prioriteras
de somharhöglön. Detärinte forsvarbart
attde som harden högstalönen samtidigt
skallhade störstaförmånerna. Framtidens
system måste skapa grundtrygghet lika
for alla och som kompletteras med
obligatoriska och privata eller avtalsbundna försäkringar.
Sammanfattningsvis begärjag väljarnas fortroende for att kunna fortsätta
reformarbetet, for att skapa ett samhälle
som präglas av ansvar hos den enskilde,
solidaritet gentemotsvagare grupper, en
rättvis fordelningspolitik som premierar
arbete och sparande och möjligheter till
arbete och service i hela Sverige.
Nyckelorden i mitt och centerns 1990-
tal ärdecentralisering, kretsloppssamhälle
och grundtrygghet.
SVENSK TIOSKRIFT 411
.l