Oroande utveckling för patenttvister i Sverige

aganderatt_topper

Jämfört med andra länder tar det längre tid innan patenttvister blir lösta, patenthavaren vinner mer sällan och den förlorande parten får betala höga rättegångskostnader, enligt en ny studie från Ratio. Det är oroande, skriver Anna Horn, en av forskarna bakom studien.

Ett patent ger uppfinnaren ensamrätt till den patenterande produkten. Patenträtten ger därmed ökat incitament till innovationer i samhället, vilket förstärker tillväxten. Det är därför viktigt att patentinnehavaren har möjlighet att bevaka sin rätt i domstol. Om domstolsprocesser inte möjliggör en effektiv prövning av patenttvister försvagas det skydd som patent innebär. Denna försvagning kan även påverka svensk tillväxt.

Den första jämförande europeiska studien om patenttvister i olika jurisdiktioner i Europa publicerades år 2013 av forskare anslutna till Center for European Economic Research i Tyskland. Studien jämför tidsåtgång, utgång, parter och typer av patent i mål i England, Wales, Tyskland, Frankrike samt Nederländerna. Jag har tillsammans med Per-Olof Bjuggren, professor vid Internationella högskolan i Jönköping och Bengt Domeij, professor vid Uppsala universitet, båda anslutna till forskningsinstitutet Ratio, kartlagt svenska patenttvister för att möjliggöra en jämförelse mellan Sverige och nämnda europeiska jurisdiktioner. Målet med studien har varit att bemöta tidigare brist på empiriskt underlag och utvärdera hur väl den svenska patenträtten skyddar tekniska entreprenörer.

Studien utgår ifrån intrångs- och ogiltighetsmål inledda i domstol under tidsperioden 2000-2008. Vår insamling visar att det i Sverige inleddes lägst antal mål sett till alla europeiska jurisdiktioner. Omkring 10-15 patentmål per år påbörjades i Sverige. Antalet mål som inleddes i Sverige under tidsperioden utgör enbart 2,5 % av totalt antal påbörjade mål i studien. Detta i kontrast med situationen i Tyskland vars påbörjade patentmål under tidsperioden utgör 73 %. Totalt ökade antal inledda mål i de europeiska jurisdiktionerna. Under perioden minskade dock antalet Svenska fall och en motsvarande ökning kunde ses i Tyskland.

Kartläggningen visar även att få utländska företag väljer att föra en patentprocess i Sverige. Enligt vår studie är över 70 % av alla parter i svenska patenttvister är inhemska företag. Jämfört med övriga europeiska länder i studien är dominansen av inhemska företag i Sverige slående. De övriga jurisdiktionerna har omkring 40 % eller något högre nivå av inhemska parter i sina patentprocesser.

Företag som har sin produkt på den europeiska marknaden kan förenklat förklarat välja var de ska föra sina processer. Forumshopping, var man väljer att föra sin process, beror på ett flertal faktorer såsom prognosen för utgång, kostnad och tidsåtgång för målet. Siffrorna för Sverige och Tyskland är diametralt olika. I Sverige är det få mål där patenthavaren vinner. Den vanligaste utgången är att patentet anses giltigt men att intrång inte förelegat. I kontrast med Tyskland där den vanligaste utgången är att intrång skett. Endast en tredje del av alla mål i Tyskland så väl som i Sverige nådde en slutlig dom, i övriga mål förlikas parterna.

Tidsåtgången mellan inlämning av stämningsansökan och slutlig dom är längst i Sverige jämför med det andra europeiska jurisdiktionerna. Det tar omkring tre år att nå slutlig dom i Sverige jämfört med Tyskland där det tar ungefär ett år. Förfarandet i svensk och tysk domstol skiljer sig åt och kan därför inverka på skillnaden. Däremot tar en patenttvist omkring två år i England, Frankrike och Nederländerna. Vilket visar att tidsåtgången i Sverige skiljer sig markant från övriga jurisdiktioner i studien. Vår studie kartlägger även rättegångskostnaderna i Sverige. Den förlorande parten får betala omkring 1 miljon kronor av den vinnande partens rättegångskostnad i intrångsmål och omkring 1,8 miljoner i ogiltighetsmål. Kostnaderna kan anses höga i förhållande till marknadens storlek. Vår studie visar även att majoriteten av de som för patentprocesser i Sverige är stora företag, över 60 % i jämförelse med omkring 35 % i Tyskland.

Att få patentinnehavare väljer eller inte har möjlighet till att bevaka sitt patent i svensk domstol måste anses oroande. Ett sjunkande antal mål kan vidare leda till att kompetensen försämras bland ombud och i domstolen. Det är viktigt att Sverige kan stå sig som patentjurisdiktion i framtiden för att möjliggöra fortsatta innovationer och därmed stärka tillväxten.

Anna Horn är forskningsassistent vid Ratio.